بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دانشگاه کاشان

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر کاشان به تعداد 17057 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعدا 458 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر چه وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه ها نسبتا در حدی مطلوب می باشد ولی در عین حال وجود مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع از آن می شوند که دروس مذکور در عمل اثر بخشی و تاثیر گذاری لازم و مورد نظر را بر روی دانشجویان داشته باشند. نتیجه گیری: در بین عوامل درونی مولفه ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی از نظر دانشجویان عمده ترین موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Students’ Views on Obstacles to Effectiveness of Islamic Knowledge Courses in Universities and Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • mohammad amini 1
  • zohreh samadian 2
  • hamid rahimi 3
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the obstacles to the effectiveness of Islamic knowledge courses in universities and higher education centers. The statistical population of this research included all students in Kashan universities (University of Kashan, University of Medical Sciences and Islamic Azad University) (n= 17057). Using stratified random sampling method. 458 subjects were selected. Researcher-made questionnaire was used as the means-of data collection, with reliability of 0.83 through Cronbach’s alpha. Inferential statistics (t-test, analysis of variance, etc.) were used in order to analyze the data. The results indicated that although the Islamic curriculums are in a relatively favorable status, there exists a series of internal and external factors which practically prevents such courses from having the expected efficiency and effectiveness on students. From the viewpoint of students, the component of evaluation as an internal factor and environmental or social conditions as the external factors are the major obstacles to the effectiveness of Islamic knowledge courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Knowledge Courses
  • Higher education
  • Internal Factors. External Factors