رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین رابطه رویکردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی با ترجیحات دانشجویان برای روش مختلف سنجش انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 410 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش ها و مهارت های مطالعه و پرسشنامه روش های سنجش استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج ویژگی شخصیتی و دو رویکرد یادگیری با روش های سنجش رابطه وجود دارد همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که دانشجویان با ویژگی شخصیتی گشودگی پایین روش چند گزینه ای را ترجیح می دهند. در مورد روش سنجش مستمر، رگرسیون ها معتبر نبودند. دانشجویان با رویکرد یادگیری عمقی و ویژگی شخصیتی گشودگی پایین، روش سنجش کار گروهی را ترجیح دادند. بحث و نتیجه گیری: دانشجویانی که دارای ویژگی های شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی اند و از رویکرد یادگیری عمقی استفاده می کنند بیشتر آزمون های تشریحی، شفاهی، کار عملی و گروهی را به عنوان روش سنجش انتخاب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Traits and Approaches of Learning with Assessment Methods in Undergraduate Students of Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • hadi jafari nejhad 1
  • fariborz dorr taaj 2
چکیده [English]

Background: Students differ in terms of mental abilities, learning style and rate, fitness, intelligence and aptitude, personality, interest in and motivation for learning, and academic activities as a means of assessing their learning. Objective: The present paper aims to discover some of such differences. This study seeks to investigate the relationship that exists between personality' and learning approaches in predicting students’ preferences based on six different methods of assessment. Method: The present research is based on a descriptive-survey method and is of a correlative type. Sample: Using cluster sampling method, 410 participants were selected. Instrument: The instruments used in this study included NEO Five-Factor Personality Inventory, study skills questionnaire, and assessment methods questionnaire. Results: Data analysis with a correlation coefficient showed that the five personality traits and two learning approaches had a relationship with assessment methods. Moreover, results of multiple regression were indicative of the fact that students with low openness personality trait preferred multiple choice method; whereas students with openness personality traits and deep approaches to learning, preferred descriptive examinations and practical projects. In addition, students with deep approaches to learning, conscientious personality traits and low neuroticism preferred oral tests. As for continuous measurement method, regressions lacked any significance. Students with deep learning approaches and low openness personality trait preferred team work assessment method. Discussion and Conclusion: Students who possess openness and conscientiousness traits and adopt deep learning approach mostly select descriptive examinations, oral tests, teamwork, and practical projects as the assessment method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Learning Approaches
  • Assessment Methods