نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی در بین 419 دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند. یافته ها: اجرای مقیاس بندی چند بعدی، وجود دو بعد در این مقیاس را نشان داد و از روایی ساختار این مقیاس حمایت کرد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که مقیاس بندی چند بعدی، روش مناسبی برای تعیین روایی ابزارهای روان شناختی است که ویژگی های افراد را بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multidimensional Scaling (MDS) and its Utility in Various Psychological Domains

نویسندگان [English]

  • elahe hejazi 1
  • zahra naghsh 2

چکیده [English]

Background: Validity is of particular importance in test development. Objective: The aim of this paper is to briefly introduce the multidimensional scaling (MDS) as a method of determining construct validity, to assess its outputs, to compare it with other similar methods, and to show the utility of this method in different domains of psychology. Method: Multidimensional scaling was performed on 419 students of Tehran state universities (Tehran, Amir Kabir, and Allameh Tabataba’i universities) who were selected randomly to investigate the efficacy of Post-Critical Beliefs (religious beliefs) scale. Results: The implementation of multidimensional scaling showed the existence of two dimensions and confirmed the construct validity of the Post-Critical Belief scale. Conclusion: Generally speaking, multidimensional scaling is a suitable technique for determining the validity of psychological instruments that are used to evaluate individuals’ characteristics based on different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional Scaling
  • Post-Critical Belief Scale