نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی (مجتمع ولایت 1)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌سنجی، واحد تهران مرکزی (مجتمع ولایت 1)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی چک‌لیست مفاهیم پیش از عدد در کودکان 5 تا 6 ساله و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن انجام شد؛ که برای ساخت این ابزار از منابع کتابخانه‌ای یا تحلیل اسنادی استفاده شد؛ و چک‌لیست شامل 66 سؤال که 5 مؤلفه‌ی (طبقه‌بندی، ردیف کردن، نگهداری ذهنی، هندسه، تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها) که مفاهیم پیش از عدد را در سطوح مختلف از قبیل حواس پنج‌گانه، حافظه و مشاهده، طبقه‌بندی، توالی تفکر، استدلال و حل مسئله، مفهوم رنگ، شکل، مفاهیم ریاضی پیش‌نیاز، مفاهیم محیطی مربوط به محیط طبیعی، فیزیکی، اجتماعی است؛ که این پرسشنامه به‌صورت اینترنتی در مهدها و پیش‌دبستانی‌ها اجرا شد و جامعه آماری والدین کودکان 5 تا 6 ساله بودند و نمونه‌ها شامل 100 نفر از والدین بودند. این چک‌لیست 4 هدف داشت اول چگونگی مفاهیم پیش از عدد در کودکان بود دوم تعیین روایی محتوایی و صوری بود سوم تعیین پایایی چک‌لیست و در آخر تعیین روایی سازه بود که داده‌ها را در نرم‌افزار SPSS22 انجام شد و شاخص توصیفی شامل میانگین، واریانس، نمودار، کجی و همچنین در آمار استنباطی از طریق تحلیل عامل اکتشافی تمام سؤالات مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه این شد که چک‌لیست از 66 سؤال به 42 سؤال تقلیل پیدا کرد؛ و پرسشنامه از پایایی دقیق که از راه آلفای کرونباخ به دست آمد حدود 6/0 برخوردار بود و همچنین برای همسانی درونی پرسشنامه روایی سازه تائید شد. همچنین پرسشنامه را 10 متخصص بررسی کردند و روایی محتوایی و صوری پرسشنامه که بر اساس شخص CVR بود که حدود 2/2 بود به دست آمد؛ و در پژوهش بر روی کودکان حدود 86 /0 از کودکان مفاهیم پیش از عدد در آن‌ها وجود دارد.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Pre-Number Concepts and Psychometric Features in 5-6 Year Old Children

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Estaki 1
  • Faranak Moradi Zamir 2

1 , Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch (Velayat 1Complex), Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 M.A. in Psychometrics, Central Tehran Branch (Velayat 1 Complex), Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The goal of this study was to devise a checklist to assess pre-number concepts in children aged 5-6 years and to examine the psychometric features of this instrument. The instrument was developed via a literature review of existing measures and relevant resources, including library research and the analysis of documentary evidence. In this study, a checklist with 66 questions was devised to assess pre-number concepts in children aged 5-6 years. The checklist encompasses 5 components, including classification, alignment, mental retention, geometry, and detection of similarities and differences. The instrument was administered online using sample size of 100 parents with a study population of children aged 5-6 years. The online setting allowed for convenient collection of data and provided a secure environment in which the parents could answer the checklist without the physical presence of the researchers. The statistical analysis was conducted in the SPSS22 software, utilizing descriptive and inferential statistical methods. The descriptive statistics included the calculation of means, variances, and graphs. Furthermore, the exploratory factor analysis revealed that the checklist was shortened to 42 questions. The internal consistency of the construct validity questionnaire, as determined by Cronbach's Alpha, was found to be acceptable at approximately 0.6. These findings confirmed the validity and reliability of the checklist. The CVR value obtained via the review of 10 experts was approximately 2.2, indicating that the content and face validity of the questionnaire were in acceptable ranges. Additionally, the research on children suggested that approximately 0.86 out of every child possessing pre-number concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-number concepts
  • checklist
  • validity and reliability
ابراهیمی، نبی اله. (1394). آموزش مفاهیم و فرصت‌های یادگیری ریاضی در پیش‌دبستان، مجموعه مقالات همایش ملی آموزش ابتدایی.
جدیدی، مهناز، فرامرزی، سالار، عابدی، احمد، جمالی، سمیه، و جدیدی، مریم. (1393). اثربخشی مداخله‌های آموزشی بر فهم عدد کودکان پیش‌دبستانی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(2)، 78-85.
حسینیان، سپیده، پورشمسیان، کلثوم، و پوراسماعیل، سمانه. (1394). شناسایی زودرس اختلالات یادگیری کودکان 3-6 ساله‌ی مقطع مهدکودک و پیش‌دبستانی شهرستان چابکسر، همایش ملی روان شناسی مدرسه.
شهودیمژدهی، عطیه، مفیدی، فرخنده، و علیزاده. (1392). مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش از دبستان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 28(9)، 2-14.
عابدی، مصطفی. (1394). آموزش کاربردی ریاضی برای کودکان پیش‌دبستانی، سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
مفیدی، فرخنده (1393)، مبانی آموزش‌وپرورش در دوره پیش از دبستان، تهران: سمت.
مفیدی، فرخنده (1396)، برنامه آموزش‌وپرورش در دوره پیش از دبستان، چاپ شانزدهم. تهران: سمت.
 
Clements, D. H., Sarama, J. H., & Liu, X. H. (2008). Development of a measure of early mathematics achievement using the Rasch model: The Research‐Based Early Maths Assessment. Educational Psychology28(4), 457-482.
Jordan, N. C., Kaplan, D., Locuniak, M. N., & Ramineni, C. (2007). Predicting first–grade math achievement from developmental number sense trajectories. Learning disabilities research & practice22(1), 36-46.
Purpura, D. J., & Lonigan, C. J. (2015). Early numeracy assessment: The development of the preschool early numeracy scales. Early education and development26(2), 286-313.
Purpura, D. J., Reid, E. E., Eiland, M. D., & Baroody, A. J. (2015). Using a brief preschool early numeracy skills screener to identify young children with mathematics difficulties. School Psychology Review44(1), 41-59.