نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو و همکاران، 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگسال (دارتمن، گلاب، آگانیسیان و رید، 2018)، مقیاس بازارزیابی شناختی (گراس و جان، 2003) و فهرست مقابلة فعال (گرین‌گلس، شوارزر، جاکوبیک، فیکسنبام و تابرت، 1999) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس تاب‌آوری نوجوان از روش‌ آماری تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش اوبلیمین و به منظور تعیین روایی ملاکی مقیاس از همبستگی بین زیرمقیاس‌های تاب‌آوری با ذهن‌آگاهی، بازارزیابی شناختی و مقابلة فعال، استفاده شد. نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی نشان داد که مقیاس تاب‌آوری نوجوان از چهار عامل جهت‌گیری مثبت نسبت به آینده، نظم‌بخشی هیجانی، نوجویی و بردباری، تشکیل شد. ضرایب همبستگی بین ابعاد تاب‌آوری با ذهن‌آگاهی، بازارزیابی شناختی و مقابلة فعال، از روایی ملاکی مقیاس تاب‌آوری نوجوان، به طور تجربی، حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی عامل‌های جهت‌گیری مثبت نسبت به آینده، نظم‌بخشی هیجانی، نوجویی و بردباری به ترتیب برابر با 90/0، 75/0، 77/0 و 65/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان برای سنجش سازة تاب‌آوری روان‌شناختی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Farsi version of the Adolescent Resilience Scale

نویسندگان [English]

  • zahra fatehi Peykani 1
  • Hossein Ebrahimi Moghaddam 2
  • Haeideh Saberi 3

1 Ph D student of educational psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Associate Professor, Department of the psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch,Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Adolescent Resilience Scale (ARS, Oshio, Nakaya, Kaneko & Nagamine, 2002) among girl Iranian adolescents. In this correlational study, 486 female adolescents responded to the Adolescent Resilience Scale (ARS), the Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS), the Cognitive Reappraisal Scale (CRS) and the Proactive Coping Scale (PCS). The principal component analysis method with oblimin rotation were used to compute the ARS's factorial validity and correlation coefficients between resilience dimensions with mindfulness, active coping and cognitive reappraisals were used to compute the ARS’s criterion validity. The results of the principal components analysis showed that the adolescent resilience scale consisted of four factors: positive orientation towards the future, emotional regulation, novelty seeking and patience. Correlation coefficients between dimensions of resilience with mindfulness, cognitive reappraisal and active coping supported the criterion validity of adolescent resilience scale, experimentally. Internal consistency for the positive future orientation, emotional regulation, novelty seeking and patience sub scales was 0/90, 0/75, 0/77 & 0/65, respectively. Conclusion: In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the ARS to measure of psychological resilience as a dynamic process of positive adjustment to stressful experiences and posttraumatic development in girl adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • Adolescent Resilience Scale (ARS)