نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره/دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/ تهران/ایران

2 گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره/ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی/ دانشگاه تهران

3 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/تهران/ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس درگیری در بحث کلاسی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مقیاس درگیری در بحث کلاسی، بحث را در قالب یک پرسش و پاسخ گروهی مفهوم سازی می کند که مستلزم ادراک از جو کلی یک کلاس و مشارکت افرادی است که درگیری دیگران را ارتقا می بخشند. این مقیاس، رفتار و تجارب افراد کلاس را در قالب چهار بعد اندازه گیری مهارت ها، اعتماد به خود، گشودگی در بحث و ادراک از جو کلی کلاس، اندازه گیری می کند. شرکت کنندگان 403 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع مختلف بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های درگیری در بحث کلاسی، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی عمومی (GSES) و محیط یادگیری کلاس (CLC) که به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار گرفت، پاسخ دادند. داده ها در چند گام شامل تحلیل گویه، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، محاسبه روایی همگرا، واگرا و پایایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل گویه نشان داد تمام گویه ها کفایت لازم را از نظر ملاک های توصیفی در نظر گرفته شده دارند. در تحلیل عاملی اکتشافی، حذف دو گویه و تحلیل مجدد بر روی گویه های باقیمانده منجر به شناسایی چهار عامل شد. تحلیل عاملی تاییدی نیز ساختار عاملی شناسایی شده در تحلیل عاملی اکتشافی را تایید کرد. شواهد نشان داد مقیاس درگیری در بحث کلاسی از روایی همگرا، واگرا و پایایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the student discussion engagement scale

نویسندگان [English]

  • seyedeh khadijeh Amirian 1
  • Mansoure Hajhosseini 2
  • Mina Nezami 3
  • Simin Ebrahimi 3

1 Department of Educational Psychology & Counseling/ Faculty of Psychology and Education/ University of Tehran,/Tehran,/Iran

2 Department of Educational Psychology and Consultation/ Faculty of Psychology and Educational Sciences/ University of Tehran

3 Department of Educational Psychology & Counseling, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to validate the scale of student discussion engagement among students of the University of Tehran. The scale of student discussion engagement conceptualizes discussion in the form of a group question and answer that requires an understanding of the overall atmosphere of a class and the participation of individuals who promote the engagement of others. This scale measures the behavior and experiences of classmates in the four dimensions of measuring skills, self-confidence, openness to discussion, and perception of the overall atmosphere of the classroom. Participants were 403 students of the University of Tehran in different stages who were selected by random sampling. Participants responded to questionnaires on discussion engagement, academic engagement, general self-efficacy (GSES), and the classroom learning environment (CLC) provided online. Data were analyzed in several steps including item analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, convergent validity, divergent validity and reliability. The results of item analysis showed that all items have the necessary adequacy in terms of descriptive criteria. In exploratory factor analysis, deleting two items and re-analyzing the remaining items led to the identification of four factors. Confirmatory factor analysis also confirmed the factor structure identified in the exploratory factor analysis. Evidence showed that the scale student discussion engagement has convergent validity, divergent validity and good reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • class discussion engagement
  • validation
  • item analysis
  • exploratory factor analysis
  • confirmatory factor analysis