بررسی سواد ارزشیابی معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: تاثیر پیشینۀ تحصیلی

معصومه استاجی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.59105.2153

چکیده
  ارزشیابیهای کلاسی بخش جداییناپذیر فرایند یادگیری زبان و ابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری آگاهانه و صحیح است. با این حال، شناخت نسبتاً کمی درمورد چگونگی برخورد معلمان با این نوع مطالبات وجود دارد و مهمتر این که، چگونه چنین شیوههای ارزشیابی در تدریس روزانه آنها تأثیر میگذارد. این مقاله در نظر دارد تا سواد ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی ...  بیشتر

اعتباریابی پرسشنامة بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ عباس نقی زاده باقی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.58460.2138

چکیده
  گسترش شبکه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه‌های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان‌ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه‌های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می‌کند و مشارکت آنها را تشویق می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی‌سنجی ...  بیشتر

بررسی میزان واگرایی سرفصل دروس و سوال‌های آزمون با استفاده از آزمون نیکویی برازش و شاخص جِفری (نمونه موردی: سوال‌های درس آمار آزمون تحصیلات تکمیلی 1397-1393)

غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی؛ مصطفی رستگار آگاه

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.56477.2097

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان واگرایی سوال‌های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تعدادی از دروس اصلی آمار طی سال‌های 1397-1393 از سرفصل‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است. برای این منظور ابتدا براساس سرفصل‌های دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس آنها طراحی می‌شوند، موضوع‌ها و زیر موضوع‌های ...  بیشتر

ساخت و اعتبار یابی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر تبریز

محمد اصل محمد علیزاد؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.58508.2143

چکیده
  برخورداربودن دانش آموزان از شایستگی تحصیلی و کسب و ارتقاء آن در فرایند تحصیل، مطلوب هر نظام آموزشی است. وجود ملاکی برای اندازه‌گیری درست شایستگی تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه شایستگی تحصیلی و شناسایی ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده آن مورد هدف قرار گرفته است. جامعه این ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

فاطمه قلی پور؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.55807.2088

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ در بین دانشجویان شهر تهران

سمیه مهدوی؛ مهران آزادی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.58601.2142

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین ویژگی‌های روانسنجی (اعتبار و روایی ) پرسشنامه طرحواره‌های اولیه یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) در جامعه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درسال تحصیلی 98-99 انجام شد. به دلیل محدودیتهای ناشی از همه‌گیری کرونا نمونه آماری (مرد170 زن 341) به صورت داوطلبانه و از طریق گروه‌های مجازی دانشجویان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2)در دانش آموزان 13 تا 18 سال

کمال پرهون؛ هادی پرهون؛ علیرضا مرادی؛ حمیدرضا حسن آبادی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.57932.2127

چکیده
  چکیدهبا توجه به محدودیت‌های پیش رو اندازه گیری مبتنی بر عملکرد کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان، مقیاس‌های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی به عنوان جایگزین‌های مناسب پیشنهاد می‌شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال انجام ...  بیشتر

ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.64299.3313

چکیده
  فابینگ پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد که با پیشرفت تلفن‌های هوشمند نقش پرنگ‌تری در جوامع مدرن پیدا کرده است. این پژوهش با هدفی کاربردی، سعی در هنجاریابی پرسشنامه پدیده فابینگ و مطالعه و شناسایی این پدیده داشته است. روش این پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری آن شامل جمعیت عمومی کاربران تلفن های هوشمند و شبکه های مجازی بوده‌اند. ...  بیشتر

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان

فرامرز کشکولی؛ فرهاد خرمائی؛ سید مهدی پورسید

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400

https://doi.org/10.22054/jem.2022.60422.2176

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر بوشهر بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 503 دانش‌آموز دختر و پسر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر