نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران

2 دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه روان شناسی بالینی، کرمانشاه ایران

3 گروه روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22054/jem.2022.57932.2127

چکیده

چکیده
با توجه به محدودیت‌های پیش رو اندازه گیری مبتنی بر عملکرد کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان، مقیاس‌های درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی به عنوان جایگزین‌های مناسب پیشنهاد می‌شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال انجام شد. در قالب یک طرح همبستگی، 300 نفر از دانش آموزان13 تا 18 سال (7/50 درصد پسر و 3/49 درصد دختر) مشغول به تحصیل در مدارس دورة متوسطة شهر تهران در مطالعه حاضر شرکت کردند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌هایSPSS25 ، AMOS24 و SmartPLS 3 انجام شد. تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که ساختار سه عاملی (شاخص‌های رفتاری، هیجانی و شناختی) با 9 خرده مقیاس (بازداری، خود پایشی، جابجایی، کنترل هیجانی، آغاز گری، حافظة کاری، برنامه‌ریزی/ سازمان‌دهی، پایش تکلیف و سازماندهی مواد)، مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی- ویراست دوم در دانش آموزان 13 تا 18 سال ایرانی از برازش لازم برخوردار است. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای شاخص‌ها بین 87/0 تا 89/0 و برای خرده مقیاس‌ها نیز بین 87/0 تا 9/0 به دست آمد. همچنین پایایی بازآزمایی این مقیاس 9/0 به دست آمد. روایی همگرا برای سه شاخص تنظیم رفتاری (52/0AVE=)، تنظیم هیجانی (54/0AVE=) و تنظیم شناختی (58/0AVE=) به دست آمد. افزون بر این، پایایی ترکیبی (CR)، برای سه شاخص تنظیم رفتاری (85/0CR=)، تنظیم هیجانی (87/0CR=) و تنظیم شناختی (83/0CR=) گزارش شد. با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان عنوان کرد که نسخة پارسی مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی- ویراست دوم، جهت سنجش کارکردهای اجرایی دانش آموزان 13 تا 18 سال در ایران از ویژگی‌های روان سنجی مناسبی برخوردار است و می‌تواند ابزار قابل اعتمادی در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF2) in Students aged 13 to 18 years

نویسندگان [English]

  • kamal parhoon 1
  • Hadi parhoon 2
  • Alireza Moradi 3
  • Hamidreza Hassanabadi 4

1 Kharazmi University - Faculty of Psychology and Education

2 Department of psychology, Razi University, Kermanshah, Iran

3 , Department of psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Kharazmi University: Tehran, Iran

چکیده [English]

ABSTRACT
Performance-based measures have shown some limitations in the assessment of executive functions (EF) and rating scales have been proposed as an alternative. This study examined the psychometric properties of the Persian version of the Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition, BRIEF-2 parent - form in students aged 13 to 18 years. Participants were 300 students, 148-girl (49.3%) and 152-boy (51.7%) between 13 and 18 years old (M = 9.15; SD = 1.92). Samples were selected from regions (north, south, east, west and center) in Tehran city. The analysis of the internal structure using confirmatory factor analysis reveals that the model with three indexes (Behavioral, Emotional and Cognitive) and nine scales (Inhibit, Shift, Self-Monitor, Emotional Control, Initiate, Working Memory, Plan/Organize, Organization of Materials and Task-Monitor) showed good fit to the sample. The Cronbach's alpha values for the index scores ranged from.91 to.93, with alpha for the individual scales ranging from.87 to.92. Results showed that Persian version of the BRIEF-2 parent Form demonstrated high internal consistency and test–retest reliability. Convergent validity was obtained for BRI (AVE = 0.52), ERI (AVE = 0.54) and CRI (AVE = 0.58). In addition, composite reliability (CR) was reported for BRI (CR = 0.85), ERI (CR = 0.87) and CRI (CR = 0.83). According to the findings, it can be said that the Persian version of the BRIEF2 scale has the necessary convergent validity and composite reliability. The findings support the factorial validity of the BRIEF-2 scores, suggesting that it is an adequate instrument to evaluate executive functioning reported by parents and caregivers. According to the findings, it can be said that the Iranian version of the BRIEF-2 has good psychometric properties and can be a good tool for use in clinical and research situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: BRIEF-2
  • executive functions
  • school-aged children
  • confirmatory factor analysis (CFA)