نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22054/jem.2022.55807.2088

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف-18، پرسشنامه رضایت از زندگی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس-21 بوده است. ابتدا پرسشنامه ترجمه شده و روایی محتوایی و صوری آن بررسی شد. سپس داده‌ها از طریق پرسشنامه برخط جمع‌آوری شده و تحلیل شدند. ارزیابی روایی سازه با تحلیل عاملی تائیدی ساختار 5 عاملی پرسشنامه را تائید کرد. همبستگی پرسشنامه با سازه‌های بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی و افسردگی، اضطراب و استرس، نشان‌دهنده روایی همگرا و واگرای مناسب سازه بود. پایایی ابزار با ضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن برای زیرمقیاس‌ها و نمره کل، مناسب ارزیابی شد (66/0 تا 95/0)، همچنین بازآزمایی با ضرایب بالا (74/0 تا 86/0) نشان دهنده ثبات ابزار بود. در نهایت براساس نتایج این پژوهش پرسشنامه پرما برای استفاده در جامعه دانشجویان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the PERMA-Profiler

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gholipour 1
  • Zahra Tabibi 2
  • Hossein Kareshki 3

1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM) , Mashhad, Iran

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present study aims to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the PERMA-profiler in students. The research is descriptive correlational and applied. The statistical population of the study was university students of different educational levels with Internet access in academic year of 2019-2020, the sample size was 568 (385 females, 183 males) and the sampling method was convenience sampling. The research instruments were PERMA-profiler, Ryff's Scales of Psychological Well-being (RSPWB-18), Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Depression, Anxiety, and Stress Scales (DASS-21). First, the questionnaire was translated and its content and face validity were examined. Data was collected by an online questionnaire. Construct validity was assessed by CFA and the 5-factor structure of the questionnaire was confirmed. The correlation of the questionnaire with RSPWB-18, SWLS, and DASS-21, indicated the appropriate convergent and divergent validity of the construct. The internal consistency of the instrument with Cronbach's alpha and Guttmann coefficients was evaluated suitable for the subscales and the total score (0.66 to 0.95), and the test-retest with high coefficients (0.74 to 0.86) showed the stability of the instrument. Finally, based on the results of this study, PERMA-profiler has good validity and reliability for use in the student community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • well-being
  • flourish
  • PERMA-profiler
  • Psychometric properties
  • validity and reliability