نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب . دانشکده ولیعصر

2 استاد گروه روان شناسی ، دانشکده ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تهران ایران

10.22054/jem.2022.58601.2142

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و تعیین ویژگی‌های روانسنجی (اعتبار و روایی ) پرسشنامه طرحواره‌های اولیه یانگ (نسخه سوم فرم کوتاه، 2005) در جامعه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب درسال تحصیلی 98-99 انجام شد. به دلیل محدودیتهای ناشی از همه‌گیری کرونا نمونه آماری (مرد170 زن 341) به صورت داوطلبانه و از طریق گروه‌های مجازی دانشجویان بدست آمد. اعتبار پرسشنامه با روش همسانی درونی، روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی، وهنجار پرسشنامه با استفاده از نرم درصدی مشخص شد.تحلیل یافته‌ها نشان داد پرسشنامه به غیر از حوزه دگرجهت‌مندی که اعتبار متوسط (67/0) داشت، در بقیه حوزه‌ها مطلوب (بالاتراز 70/0) است. همچنین باحذف برخی گویه‌ها پرسشنامه از روایی کافی (بالاتراز 30/0) برخوردار بود. توزیع نمرات درصدی بدست آمده در حوزه‌های طرد، دگرجهت مندی، گوش به زنگی و مرزهای مختل در حد قابل قبول طبیعی است اما در حوزه خودگردانی چولگی به راست وجود دارد.
کلیدواژه‌ها :طرحواره‌های ناسازگار اولیه، پرسشنامه طرحواره یانگ، هنجاریابی و تحلیل عاملی تاییدی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Young’s Maladaptive Schema Questionnaire in Students of Tehran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mahdavi 1
  • Mehran Azadi 2

1 Student / Islamic Azad University, South Tehran Branch. Faculty of Valiasr

2 Professor, Department of Psychology, Valiasr Faculty, Islamic Azad University, Tehran Branch, Central Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to standardize and determine the psychometric properties (validity and reliability) of the Yang Early Schematic Questionnaire (Third Edition Short Form, 2005) in the student community of Islamic Azad University, South Tehran Branch in the academic year 2019-2020. 511male and female students of the Islamic azad University,Tehran -South Branch, who were members of virtual network( male 170 and female 341), formed the statistical population of this study. Yang answered 90 questionnaire from Yangs early maladaptive schemes. The validity of the questionnaire was determined by internalconsistency medthod construct validity was confirmed by confirmed factor analysis and the norm of the questionnaire was determined by using soft percentage.0/70. Also according to the presented results, it can be said that the maladaptive schemas questionnaire (third edition), ( with the omission of question 11, 90, 69, 67, 48, 22, 15) had sufficient validity of in struments in the study population and the questionnaire is modifled. As a result, by removing some items, the questionnaire had sufficent validity (above 0.30). The distribution of the percentage scores obtained in the areas of exclusion, heterogeneity, deafness, and disturbed boundaries is reasonably normal, but in the areas of self-government there is skewness to the right
.Keywords: Primary maladaptive schemas, Young Schematic Questionnaire, Normativeness ,Confirmatory Factor Analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:" Primary maladaptive schemas
  • " Young Schematic Questionnaire
  • " Normativeness and Confirmatory Factor Analysis"