دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1396 
6. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال

صفحه 135-151

10.22054/jem.2018.24457.1596

کریم عبدالمحمدی؛ حمید علیزاده؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ معصومه طیبلی؛ آیت الله فتحی


7. انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

صفحه 151-164

10.22054/jem.2018.19100.1477

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی


8. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

صفحه 165-188

10.22054/jem.2018.24214.1594

علی فراهانی؛ احمد یارمحمدیان؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی