1. معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک‌ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی

عنایت اله زمانپور؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.23173.1570

چکیده
  زمینه: اگرچه امروزه تحلیل‌های آماری تک متغیره جای خود را به تحلیل‌های پیچیده چندمتغیره با مفروضاتی سخت‌گیرانه داده‌اند، ولی این روش‌ها نمی‌توانند به خوانندگان درک روشن و مطمئنی از این مفاهیم ارائه کنند؛ چراکه روش‌های آماری یادشده بسان قالبی از پیش تعیین شده‌اند و بدون توجه به معانی و مفاهیم سازه‌های پژوهش، به برآوردن اهدافی ...  بیشتر

2. باز ساخت، رواسازی، پایاسازی، و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی

بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ اصغر رعدی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 19-45

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21476.1527

چکیده
  هدف:هدف اصلی این پژوهش، بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی بود. در این پژوهش آزمون سازی، 812 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ملارد، مشارکت کردند. روش: در این پژوهش، گویه های مقیاس بازسازی شده خودپنداره ریاضی، با استفاده از ضریب تمیز و روش هماهنگی درونی سوالات، مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی مقیاس با روشهای ...  بیشتر

3. بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان

برزو امیرپور؛ افسانه شهبازی راد

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.25020.1612

چکیده
  زمینه:خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سلامتی در نظر گرفته شده است. هدف:این مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است. روش:این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که پرسشنامه‌های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران ...  بیشتر

4. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 61-105

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.26157.1634

چکیده
  مقدمه: ضرورت سرمایه گذاری هرچه‌بیشتر فکری/اطلاعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخ‌دهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینه های رفتاری چندگانه در شکل دهی به نیمرخ شناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل‌های ...  بیشتر

5. تحلیل روایت: روش‌های نو در تجزیه و تحلیل داده‌ی روایی

آویده نجیب زاده؛ حسین اسکندری

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 107-133

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.30345.1709

چکیده
  استعاره‌ی فرد به عنوان نمایش‌نامه‌نویس و راوی در قلب حوزه‌ی روان‌شناسی روایی قرار دارد و اهمیت آن تا به جایی است که مفهوم هویت روایی در حوزه‌ی روایت و هویت، مفهومی آشنا و بدیهی است. امروزه رویکرد و نظریه‌ی روایت به جای جای روانشناسی راه یافته و پژوهش‌های متنوع و وسیعی را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله‌ی حاضر بیش‌تر معرفی ...  بیشتر

6. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال

کریم عبدالمحمدی؛ حمید علیزاده؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ معصومه طیبلی؛ آیت الله فتحی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 135-151

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.24457.1596

چکیده
  با توجه به گستردگی کارکردهای اجرای پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این کارکردها را می-سنجد. پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف جامعیت بیشتری دارد و بر اساس جدیدترین دیدگاه‌ها در مورد کارکرد اجرایی ساخته شده‌است.موضوع: هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، نمونه‌ای با حجم 516 ...  بیشتر

7. انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 151-164

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.19100.1477

چکیده
  هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله‌ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ...  بیشتر

8. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

علی فراهانی؛ احمد یارمحمدیان؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 165-188

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.24214.1594

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه احساس عاملیت برای افراد با نقص بینایی انجام گرفت. با این هدف، 450 نفر از افراد با نقص بینایی که به شیوه در دسترس از شهرهای اصفهان، تهران و شیراز انتخاب شدند، مشارکت داشتند. پرسشنامه 33 سوالی برای بررسی احساس عاملیت با استفاده از مبانی نظری و مدل‌ مفهومی ساخته شد و سه مولفه خودکارآمدی، خوش‌بینی ...  بیشتر

9. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانهای پیشرفت در دانشجویان

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، صفحه 189-220

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27645.1659

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ-SV) در گروهی از دانشجویان انجام شد. در مطالعه حاضر 317دانشجوی کارشناسی (141 پسر و 176 دختر) به نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت، نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه ارزیابی استرس (رویلی، رویسیچ، جاریکا و واگن، 2005)، نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه هدف پیشرفت ( الیوت و مورایاما، ...  بیشتر