نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 کارمند اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد

چکیده

هدف:هدف اصلی این پژوهش، بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس خودپنداره ریاضی بود. در این پژوهش آزمون سازی، 812 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ملارد، مشارکت کردند.
روش: در این پژوهش، گویه های مقیاس بازسازی شده خودپنداره ریاضی، با استفاده از ضریب تمیز و روش هماهنگی درونی سوالات، مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی مقیاس با روشهای تنصیف و آلفای کرونباخ، سپس روایی سازه، و روایی افتراقی آن بررسی شد. برای هنجاریابی مقیاس، از نمرات استاندارد Z و T استفاده شد.
یافته ها: پایایی مقیاس، عدد 0/898 به دست آمد و روایی افتراقی آن در سطح کمتر از 0/01 معنادار بود و در بررسی دیگری، روایی افتراقی، عدد 0/76 به دست آمد. روایی سازه نیز سه عامل (قابلیت ها و مهارتها، اجتناب از ریاضی و لذت بردن از ریاضی) را در مقیاس نشان داد. مقیاس خودپنداره ریاضی بازسازی شده، می تواند در امر هدایت تحصیلی و بهبود شرایط درسی ریاضی برای دانش آموزان و همچنین تحقیقات مرتبط، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction, Validation, Making Reliable and Normalization of Math Self Concept Scale

نویسندگان [English]

  • bahram saleh sedghpour 1
  • majid ebrahim damavandi 2

1 shahid rajaee university

2 shahid rajaee university

چکیده [English]

The purpose of the present research is to restructure, validate, make reliable and normalize math self concepts scale. in testing research, 812 students from Malards high school were participated.
Method:In this study, the items of math self concept restructured scale was analyzed with discriminant index and loop method. The reliability of scale was investigated with split-half method and coefficient alpha, then construct validity, criterion validity and discriminant validity were investigated. Investigating construct validity, we use factor analysis , and also investigating discriminant validity, math anxiety scale (from Betz) was used, because there is a negative relation between math self concept and math anxiety. Investigating discriminant validity, we use a difference between 3 course of education in students. T and Z scores were used for normalization of scale.
Findings:Reliability of this scale was 0/898 and discriminant validity was meaningful, that is show a meaningful difference between 3 courses and confirm discriminant validity of this scale. Result of construct- related validity shows 3 factors in this scale.
The restructured scale can be beneficial for students in choosing their course of study and for measuring their affective to math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • making reliable
  • normalization
  • self concept
  • math self concept
 اردستانی، مریم. (1385). "بررسی اثر برخی متغیرهای فردی و جو اجتماعی خانواده بر اضطراب ریاضی دانش­آموزان"، پایان­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 افضلی، افشین؛ دلاور، علی؛ برجعلی احمد؛ میرزمانی بافقی، سیدمحمود. (1386). "ویژگی­های روان­سنجی آزمون DASS-42 بر اساس نمونه­ای از دانش­آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه"، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 5، شماره2، ص 81-92.
 ایزدی، مهشید. (1384). بررسی اثربخشی روش­های آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردی در درک خواندن و خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان دختر سال اول دبیرستان تهران، پایان­نامه جهت اخذ دکترای رشته روان­شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
-بلوم، بنجامین. (1374). ویژگی­های آدمی و یادگیری آموزشگاهی. ترجمه علی­اکبر سیف، نشر دانشگاهی.
پوراصغر، نصیبه .(1383). نقش خودپنداره و انگیزش یادگیری ریاضی بر پیشرفت ریاضی دانش­آموزان سال اول دبیرستان (منطقه6 تهران)، پایان­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی. تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
 سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1388). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.
 سیف، علی اکبر. (1388). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران، نشر دوران.
 شریفی، حسن پاشا. (1381). اصول روان­سنجی و روان­آزمایی، نشر رشد.
 شمس، زهرا. (1384) بررسی ارتباط هوش هیجانی با خودپنداره و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن بین دختران و پسران شهر تهران،  پایان­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 صالح صدق­پور، بهرام. ( 1388). آمار و روش تحقیق در روان­شناسی، تهران، نشر پارسه.
عبدالملکی، زهرا. (1389). رابطه ساختاری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بالیدگی با خودپنداره بدنی دختران نوجوان. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم.
گیج و برلاینر. (1383).  روانشناسی تربیتی، ترجمه حسین لطف‏آبادی، مشهد، آستان قدس رضوی.
 نادری، عزت اله، سیف نراقی، مریم. (1386). روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی‏ (تجدید نظر سوم: چاپ دوم) تهران، انتشارات بدر.
 نصفت، مرتضی. (1386). اصول و روش­های آماری، نشر دانشگاه تهران.
 هومن، حیدرعلی. (1385). تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران. انتشارات پیک فرهنگ.
 
-  Belfi, B., Goos, M., De Fraine, B., & Van Damme, J. (2011). The Effect of Class Composition by Gender and Ability on Secondary School Students’ School Well-being and Academic Self-concept: A literature review. Educational Research Review, Volume 7, Issue 1, 2012, Pages 62-74.
- Ferla, J., Valcke, M., Cai, Y. (2009). Academic Self Efficacy and Academic Self Concept: Reconsidering Structural Relationships,  Learning and Individual Differences, Volume 19, Issue 4, December 2009, Pages 499-505.
- Githua, B.N., Mwangi, J.G. (2003). Students Mathematics Self concept and Motivation to Learn Mathematics: Relationship and Gender Differences among Kenyas Secondary-school Students in Nairobi and Rift Valley Provinces, International Journal of Educational Development , Volume 23, Issue 5, September 2003, Pages 487-499.
- Kornilova, T.V., Kornilov, S.A.& Chumakova, M.A. (2009). Subjective Evaluations of Intelligence and Academic Self-concept Predict Academic Achievement: Evidence from a Selective Student Population. Learning and Individual Differences ,Volume 19, Issue 4, December 2009, Pages 596-608.
- Ahmed, W., Minnaert, A., Kuyper, H. & van der Werf, G. Werf. (2012). Reciprocal Relationships between Math Self-concept and Math Anxiety. Learning and Individual Differences, Volume 22, Issue 3, June 2012, Pages 385-389.