نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز- ایران

3 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز-ایران

چکیده

هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله‌ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند و ابزار مورد استفاده‌ی پژوهش، آزمون هوش نواجوانان کتل فرمB بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت که تمامی شاخص برازش و مدل تأیید شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این آزمون از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است. هم چنین معناداری آزمون براساس تفکیک سنی با استفاده از آزمون واریانس یک راهه و تعامل جنسیت و پایه های تحصیلی از طریق واریانس دوراهه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن ها نشان دهنده‌ی تفاوت معناداری بین گروه ها بود. و جدول نرم برای آزمون هوش کتل براساس نمره های هوش بهر انحرافی (15= Sd و100M= ) محاسبه و تنظیم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptation and standardization of Cattell Intelligence Test (Form B)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Gholmohammadnejhad Bahrami 2
  • javad mesrabadi 3

2 Department of Education,Faculty of Education & Psychology,Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz / Iran

3 Department of Education,Faculty of Education & Psychology,Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz / Iran

چکیده [English]

The aim of the present study adaptation and standardization of intelligence test Cattell for students 14-8 Salh‌Y City Azar is. The research from the perspective of purpose, functional and in terms of data collection descriptive survey. The sample consisted of students in grades two elementary schools, eight elementary schools in Azarshahr in the academic year 1395-1394 a total of 562 recreational them as the sample using sampling stratified ratios were selected and Tools the Astfadh‌Y research, intelligence test teenagers Cattell form B, and its reliability through Cronbach's alpha 84/0 respectively and its validity through confirmatory factor analysis was that all fit index and the model was confirmed. The results of this study showed that the test validity and reliability is desirable. The significance tests based on different ages using one-way ANOVA and the interaction of gender and grade by Two-way ANOVA examined the results of which showed a broadly significant difference between the groups. And the software for intelligence test Cattell on the basis of IQ deviation (15 = Sd and 100 M =) is calculated and set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence test
  • reliability
  • validity and Cattell
یارمحمدیان، احمد. (1386). بررسی توان مقیاس هوش کتل ( ۳ )  و آزمون حافظه بصری آندره ری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان.  پژوهش هایتربیتیوروانشناختی، 3(1)، 94-77.
استرنبرگ، رابرت؛ کافمن، جیمز؛ گریکورنکو، النا.(؟) هوش کاربردی( ترجمه مسعود بابازاده)(1390). تهران:  ساوالان.
بهرامی، هادی. (1392). آزمون‌های روانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
پیروز، ملیحه؛ امیری، شعله و کجباف، محمدباقر. (1387). بررسی رابطه ی مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن. روانشناسی تربیتی، 5(1): 14-1.
جوکار، بهرام. (1378). هنجار یابی مقیاس دو آزمون هوشی فرهنگ کتل ناوابسته کتل برای کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تبریز. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 4(2)، 40-21.
رحمانی، مرضیه؛  هومن، حیدر علی و احمدی سرتختی، علاالدین. (1391). ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش آموزان تیز هوش. روانشناسی تحولی، 33، 27-38.
رئیسی یزدی، منیژه؛ امیری، شعله و مولوی، حسین. (1387). تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر عملکرد حل مسئله­ی ریاضی دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات پایه ی پنجم. پژوهش در حیطه ی کودکان استثنایی، 8 (1)،  33-9.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سیف، علی اکبر.(1390). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
شریفی، پاشاحسن‌. (1389). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. تهران: رشد.
شریفی، حسن پاشا و قدرتی، مهدی. (1389). بررسی خلاقیت دانش‌آموزان دختر تیزهوش مددارس اسدتعدادهای درخشان،غیرانتفاعی و دولتی.  تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، 3: 40-31.
شریفی، حسن پاشا. (1384). مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر در زمینه موضوع های درسی و سازگاری دانش آموزان. نوآوری های آموزشی، 4(88).
شعاری نژاد، علی اکبر.( 1385). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات اطلاعات.
شهریاری احمدی، منصوره؛ افروز، غلام علی؛ شریفی، حسن پاشا و دوایدی، مهدی. (1391). مقایسه ی خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان تیز هوش و عادی. تحقیقات روانشناختی، 15: 80-69.
طاهر، محبوبه؛ بخشی پور، باب اله؛ مجرد، آرزو و کوچک پور، مریم. (1394). مقایسه ی هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان تیز هوش و دانش آموزان با هوش متوسط. تحول روانشناختی کودک، 1(2): 66-55.
طباطبایی، مینو.(1388).  انواع هوش و کاربردهای آن در زندگی انسان. ماهنامه پیوند(تربیتی-آموزشی). انجمن اولیا و مربیان ایران، 362: 25-22.
قدرتی، مهدی. (1389). مقایسه خلاقیت دانش آموزان دختر تیزهدوش مددارس اسدتعدادهای درخشدان، غیرانتفداعی و دولتی. علوم رفتاری، 141-107.
کوپر، کا. (1997). تفاوت های فردی(نظریه و سنجش). (ترجمه ی حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی وند). (1388). تهران: نشر سخن.
یارمحمدیان، احمد. (1386). بررسی توان مقیاس هوش کتل ( ۳ )  و آزمون حافظه بصری آندره ری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان.  پژوهش هایتربیتیوروانشناختی، 3(1)، 94-77.
Batey, M., Furnham, A. F., & Safiullina, X. (2010). Intelligence, General Knowledge and Personality as Predictors of Creativity. Learning and Individual Differences, 20, 532-535.
Runco, M. (2007). Enhancement and the fulfillment of potential. Creativity, 813-818.
Davey,G.C.L. & Wells, A.(2006).Worry and its psychological disorders. England, John Wiley & sons.
Eason, R., Giannangelo, D. M., & Franceschini, L. (2009). A look at creativity in public and private schools. Thinking Skills and Creativity, 4, 130-137.
Mangol, S.K. (2002). Advanced educational psychology. second edition new Delhi: Prentice Hall of India.
O' Connel, Kevin M.(2009). Investigation of Gardner's Theory of Multiple Intelligence Interrelated with student engagement and motivation on Urban Middle School Youth. ProQuest LLc.
Furnham, A. & Ward,C. (2001). Sex differences, test experience and self estimation of multiple intelligences. New Zealand. Journal of Psychology. 30(2),52-59.
Meyers, L.S. ; Gamst,G. & Guarino,A.J. (2006). Applied multivariate Research(Design and Interpretation). Sage publication, Inc, Thousand Oaks, California.
Dickinson, Dee.(1991). Intelligence in seven steps. perspectives on educational change. http://www.newhorizons.org. Noble,K.D.(2000). Spritual intelligence: A new frame of mind. Advanced Development Journal. 9,1-28.
Waschl, N.­­ A., Nettelbeck, T., Jackson, S. A.,  &Burns, .N. R. (2015). Dimensionality of the Raven's Advanced Progressive Matrices: Sex differences and visuospatial ability. Personality and Individual Differences. 76(11), 112-122.