دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1396 
6. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان

صفحه 121-146

10.22054/jem.2018.9796.1292

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ جعفر حسنی؛ محمد حسین عبداللهی


8. ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

صفحه 167-184

10.22054/jem.2018.22309.1545

عزت اله قدم پور؛ محمد قاسمی پیر بلوطی؛ باقر حسنوند؛ زهرا خلیلی گشنیگانی