1. ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعه‌ی موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمد بامنی‌مقدم؛ سعیدرضا رفیعی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21124.1523

چکیده
  استادان ارکان اصلی دانشگاه‌ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن‌ها، منجر به ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها می‌شود. از فرایندهایی که به منظور این ارتقا کیفیت انجام می‌شود، ارزشیابی مدرس است. این مطالعه با هدف تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، روشی را برای ارزشیابی آن ارائه می‌کند. جامعه آماری پژوهش دانشجویان ...  بیشتر

2. ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه خوش بینی علمی مدرسه و ارتباط آن با خوش بینی علمی دانش‌آموز، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان شهر اردبیل

سمیه بخشی پریخانی؛ مسعود گرامی پور؛ صادق حامدی نسب

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.20290.1498

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه خوش‌بینی علمی مدرسه هوی و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. نمونه مورد بررسی 350 دانش‌آموز (200 پسر و 150 دختر) بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه-ای ...  بیشتر

3. ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان

مرجان قوامی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9768.1290

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی، 1393) و با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 که حدود 158304 نفر بودند. نمونه‌ی تحقیق شامل 400 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

4. کاربرد مدل راش در برآورد و بهبود کیفیت اندازه‌گیری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)

اصغر مینائی؛ مرضیه حسنی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 67-92

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.28248.1670

چکیده
  پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) یکی از ابزارهای پرکاربرد برای سنجش شادکامی و بهزیستی ذهنی افراد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و بهبود کیفیت اندازه‌گیری این پرسشنامه با استفاده از مدل اندازه‌گیری راش به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 212 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی تعدادی از دانشگاههای سطح شهر تهران(139 دختر و 78 پسر) به شیوه در دسترس ...  بیشتر

5. مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی در روشهای غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 93-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21435.1526

چکیده
  برای تفسیر‌پذیری بهتر و مقایسه‌پذیر کردن نمره‌ی آزمون‌ها با همدیگر، نمره‌های خام به دست‌آمده از خرده‌آزمون‌ها را به مقیاس مشترکی تبدیل می‌کنند که به آن نمره مقیاس گفته می‌شود. روشهای متفاوت خطی و غیر‌خطی برای تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس وجود دارد. روش های متداول غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس، نرمال‌سازی ...  بیشتر

6. ساخت و اعتباریابی پرسش نامه معرفت شناسی شخصی در کودکان

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ جعفر حسنی؛ محمد حسین عبداللهی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.9796.1292

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه‌ای به‌منظور سنجش معرفت‌شناسی شخصی در کودکان بود. بر این اساس، 44 سؤال سه گزینه‌ای به روش نمره‌گذاری لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات از طریق نظرخواهی از 10 استاد متخصص مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق اجرا با 50 نفر از دانش‌آموزان به روش بازآزمایی و به فاصله ...  بیشتر

7. ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

فیروز افشارفر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 147-165

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.23128.1567

چکیده
  شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از ...  بیشتر

8. ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

عزت اله قدم پور؛ محمد قاسمی پیر بلوطی؛ باقر حسنوند؛ زهرا خلیلی گشنیگانی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 167-184

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.22309.1545

چکیده
  دف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. این مقیاس شامل 17 سؤال است که سه مؤلفه نیرومندی، جذب و وقف آزمودنی‌ها را می‌سنجد. آزمودنی‌های پژوهش 385 نفر از دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 95-1394 (186 پسر و 199 دختر) بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بر حسب جنسیت و ناحیه ...  بیشتر

9. شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی

ملیحه رمضانی؛ احمد خامسان

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، صفحه 185-204

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.22660.1555

چکیده
  چکیده ابزارهای اندکی برای سنجش درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه‌های مهم در یادگیری و موفقیت در تحصیل، وجود دارد و هیچکدام مؤلفه‌ی درگیری عاملی را مورد سنجش قرار نمی‌دهند. هدف پژوهش حاضر، ارائه‌ی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی درگیری تحصیلی ریو (2013) برای استفاده در ایران می‌باشد. پرسشنامه روی 224 دانش‌آموز (127 دختر و 97 پسر) مقطع ...  بیشتر