ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: ضرورت سرمایه گذاری هرچه‌بیشتر فکری/اطلاعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخ‌دهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینه های رفتاری چندگانه در شکل دهی به نیمرخ شناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل‌های رفتاری تسهیل‌گر و بازدارندة سلامت تحصیلی را موجب شده‌است. هدف: مطالعة حاضر با هدف توسعه پرسشنامة رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور و تعیین ویژگی‌های روان سنجی آن در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: این تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، محقق کوشید تا با استناد به ظرفیت فکری نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت تحصیلی متعارف ترین مدل های رفتاری منتخب فراگیران را شناسایی کند. سپس، در همین مرحله محقق با همفکری دو عضو متخصص در حوزة روان‌شناسی تربیتی و روانسنجی، نسخه اولیة بانک سوالات مشتمل بر اشکال مختلف مدل های رفتاری را تشکیل داد. در ادامه، محقق با اخذ رویکردی استقرایی و به کمک فنون تحلیل جزء نگر، از میان بانک اولیه سوالات، مناسب ترین ماده های مربوط به هر مدل رفتاری را برگزید. در مرحله دوم تحقیق، محقق با اخذ رویکردی قیاسی ضمن تحلیل ساختار عاملی ابزار توسعه داده‌شده، به شواهدی در دفاع از ویژگی های فنی روایی و پایایی ابزار دست یافت. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر پایة نرم افزار AMOS نشان داد که ساختار چندبُعدی رفتارهای تسهیل گر سلامت تحصیلی و همچنین، ساختار چندبُعدی رفتارهای بازدارندة سلامت تحصیلی با داده ها برازش مطلوبی نشان دادند. علاوه‌ بر این، نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین اشکال چندگانة رفتارهای تسهیل گر و بازدارنده سلامت تحصیلی با هیجان‌های پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک‌شده نشان داد که پرسشنامة سبک زندگی تحصیلی سلامت محور از روایی سازه برخوردار است.. نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج این تحقیق از یک سوی، شواهدی در دفاع از منطق نظری زیربنایی پرسشنامة سبک زندگی تحصیلی سلامت محور فراهم کرد و از دیگر سوی، نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری مفهوم رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در بین دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of the Promoting and Preventing Educational Health Academic Lifestyle Behaviors Questionnaire: Perspectives on contemporary theories of achievement motivation

نویسندگان [English]

  • Parvin Salehzadeh 1
  • Jallil Fathabadi 2
1 Master of Science in Educational Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present study aimed to construct a psychometric version of the Persian version of a health-oriented lifestyle behaviors questionnaire among a group of Iranian students. The present study was composed of two stages, in general. In the first stage, the researcher tried to identify the most commonly used behavioral models of students based on contemporary theories of motivation for academic achievement. With the aim of forming a bank of questions, the researcher, with the help of two specialists in educational psychology and Psychometric, developed the bank's initial version of questions that included various forms of behavioral models. Then, the researcher, using a deductive approach and with the help of detailed analysis techniques, selected the most appropriate items for each behavioral model. In the second stage, the researcher, by adopting a deductive approach while analyzing the structure of the developed tool, provided evidence in defense of the technical characteristics of the validity and reliability of the tool. The results of confirmatory factor analysis based on AMOS software showed that multidimensional structure of academic health facilitating behaviors including academic optimism, academic engagement, …, as well as multidimensional structure of disincentive behaviors such as learned helplessness, avoidance of seeking help, academic procrastination, …, and perfectionism with data were shown to fit well. In addition, the results of the common variance of the multiple forms of facilitating and preventing of educational health with emotions of academic achievement, academic self-efficacy and perceived academic stress showed that the health-oriented lifestyle questionnaire has constructive validity. The results of this research provided evidence in defense of theoretical logic of the health-oriented educational lifestyle questionnaire, and on the other hand, showed that this tool was used to measure the concept of behaviors of the health-oriented educational lifestyle among Iranian students are considered to be a valid and reliable instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Motivation
  • academic health psychology
  • academic lifestyle
آزادعبدلله‌پور، م، درتاج، ف، و احدی، ح. (1393). «ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی»، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، شماره 8، ص 186-161.
- چراغی‌خواه، ز، عرب‌زاده، م، کدیور، پ . (1394).« نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و به‌زیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانش­آموزان»، پژوهش‌نامه روان‌‌شناسی مثبت، سال اول، شماره سوم، پیایی(3)، 20-11.
-حسن‌زاده، ر. (1395). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: ساوالان.
- شکری، ا، شهیدی، ش، مظاهری، م. ع، فتح‌آبادی، ج، رحیمی‌نژاد، پ، خانجانی، م. (1393). «اثربخشی برنامة مداخله‌ای ایمن‌سازی روانی دانشجویان در برابر تجارب هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا». فصلنامة مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 7، 190-165.
- شکری، ا، گشتاسبی، ز، شریفی، م، فتح­آبادی، ج، (1395). «اثربخشی برنامة بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان». پژوهش‌نامه روان‌شناسی مثبت، 6، 66-51. 
- گشتاسبی، ز، شکری، ا، فتح­آبادی، ج، شریفی، م. (1396). «تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان»، فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال چهارم، شماره 4، 38-23. 
- منصوری، ا.، شکری، ا.، پورشهریار، ح.، پوراعتماد، ح. ر. و رحیمی‌نژاد، پ. (1393). «اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان». فصل‌نامه روان‌شناسی کاربردی، 2(پیاپی 30)، 105-85.
- Anderman, L.H, Anderman, E.M. (2009). Oriented Towards Mastery, In R. Gilman, E. Scott Huebner, M.J. Furlong (Eds.), Handbook of Positive Psychology in Schools (pp. 161-173). New York: Oxford University Press.
- Artino, A.R, Jones, K.D. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and Higher Education, 15, 170–175.
- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
- Boman, P, Furlong, M.J, Shochet, I, Lilles, E, Jones, C. (2009). Optimism and the School Context. In R. Gilman., E.S. Huebner & M.J. Furlong (Eds.), Handbook of Positive Psychology in Schools (pp. 51-64). New York, NY: Routledge.
- Burić, I, Sorić, I, Penezić, Z. (2016). Emotion regulation in academic domain: Development and validation of the academic emotion regulation questionnaire (AERQ), Personality and Individual Differences, 96, 138–147.
- Carver, C.S, Scheier, M.F. (2002). Optimism. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 257-276). New York, NY: Oxford University Press.
- Chang, E, Lee, A, Byeon, E, Lee, S.M. (2015). Role of motivation in the relation between perfectionism and academic burnout in Korean students. Personality and Individual Differences, 82. 221-226.
- Cleary, T.J, Velardi, B, Schnaidman, B. (2017). Effects of the Self-Regulation Empowerment program (SREP) on middle school students' strategic skills, self-efficacy, and mathematics achievement. Journal of School Psychology, 64, 28–42
- Covington, M. (1984). The self-worth theory of achievement motivation: findings and implications, Elementary School Journal, 85, 5-20.
- Deci, E.L, Ryan, R.M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self–determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
- Dweck, C. (1986). Motivation processes affecting learning, American Psychologist, 41, 1040–1048.
- Dweck, C.S, Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256–273.
- Farnese, M.L, Tramontano, C, Fida, R, Paciello, M. (2011). Cheating Behaviors in Academic Context: Does Academic Moral Disengagement Matter? Social and Behavioral Sciences, 29, 356-365.
- Feldman, D.B, Snyder, C.R. (2005). Hope and the meaningful life: theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and life mranng. Journal of social and clinical psychology, 24, 401-421.
- Fives, H, Buehl, M.M. (2016). Teacher Motivation: Self-Efficacy and Goal Orientation. In K.R. Wentzel., & D.B. Miele (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 340-360). New York, NY: Routledge.
- Gilman, R, Anderman, E.M. (2006). Th e relationship between relative levels of motivation and intrapersonal, interpersonal, and academic functioning among older adolescents. Journal of School Psychology, 44, 375–391.
- Gilman, R, Huebner, E.S, Furlong, M.J. (2009). Handbook of Positive Psychology in Schools. New York, NY: Routledge
- Goetz, T, Nett, U.E, Martiny, S.E, Hall, N.C, Pekrun, R, Dettmers, S, Trautwein, U. (2012). Students' emotions during homework: Structures, self-concept antecedents, and achievement outcomes. Learning and Individual Differences, 22, 225–234.
- Graham, S, Taylor, A. Z. (1996). Theories and principles of motivation. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 63–84). New York: Simon & Schuster Macmillan.
- Griffiths, A.J, Shrkey, J.D, Furlong, M.J. (2009). Student Engagement and Positive School Adaptation, In R. Gilman, E. Scott Huebner, M.J. Furlong (Eds.), Handbook of Positive Psychology In Schools (pp. 161-173). New York: Oxford University Press.
- Huebner, E.S, Suldo, S.M, Valois, R.F. (2005). Children's Life Satisfaction. In K.A. Moore & L.H. Lippman, (Eds.), What Do Children Need to Flourish? (pp. 41-59). New York, Springer.
- Hussain, I, Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5. 1897–1904.
- Jadidi, F, Mohammadkhani, S, Zahedi Tajrishi, K. (2011). Perfectionism and academic procrastination. Social and Behavioral Sciences, 30. 534 – 537.
- Juvonen, J, Knifsend, C. (2016). School-Based Peer Relationships and Achievement Motivation. In K.R. Wentzel, D.B. Miele (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 231-250). New York, NY: Routledge.
- Kaplan, A, Patrick, H. (2016). Learning Environments and Motivation. In K.R. Wentzel., & D.B. Miele (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 251-275). New York, NY: Routledge.
- Keller, J.M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. New York, NY: Springer.
- Klassen, R.M, Krawchuk, L.L, Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination, Contemporary educational psychology, 33, 915-931.
- King, R.B, McInerney, D.M. (2016). Culture and Motivation: The Road Travelled and Way Ahead. In K.R. Wentzel, D.B. Miele (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 275-300). New York, NY: Routledge.
- Linnenbrink-Garcia, L, Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary educational psychology, 36, 1–3.
- Lopez, S.J, Rose, S, Robinson, C, Marques, S.C, Pais-Ribeiro, J. (2009). Measuring and Promoting Hope in Schoolchildren. In R. Gilman., E.S. Huebner & M.J.Furlong (Eds.), Handbook of Positive Psychology in Schools (pp. 37-50). New York, NY: Routledge.
- Maddux, J.E. (2002). Self-Efficacy. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 277-287). New York, NY: Oxford University Press.
- Martin, A.J. (2002). Motivation and academic resilience: Developing a model for student enhancement. Australian Journal of Education, 46, 34-49.

- Martin, A.J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring ‘everyday’ and ‘classic’ resilience in the face of academic adversity, School Psychology International: SAGE Journals, 34(5), 488-500.

- Martin, A.J, Ginns, P, Brackett, M.A, Malmberg, L.E, Hall, J. (2013). Academic buoyancy and psychological risk: Exploring reciprocal relationships. Learning and Individual Differences, 27, 128-133.
- Meyers, L.S, Gamst, G, Guarino, A.J. (2013). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Miller, S, Connolly, P, Maguire, L.K. (2013). Wellbeing, academic buoyancy and educational achievement in primary school students. International Journal of Educational Research, 62, 239-248.
- Nicholls, J.G, Cobb, P, Wood, T, Yackel, E, Patashnick, M. (1990). Assessing students’ theories of success in mathematics: Individual and classroom differences. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 109–122.
- Norrish, J.M, Williams, P, O’Connor, M, Robinson, J. (2013). An applied framework for Positive Education, International Journal of Wellbeing, 3, 147-161.
- Oades, L.G, Robinson, P, Green, S, Spence, G.B. (2011). Towards a positive university, The Journal of Positive Psychology, 6, 432-439.
- Pajares, F. (2006). Self-efficacy beliefs during childhood and adolescence: Implications for teachers and parents. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Adolescence and education: Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 339–367). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Patrick, H, Ryan, A.M. (2005). Identifying Adaptive Classrooms: Dimensions of the Classroom Social Environment. In K.A. Moore, L.H. Lippman (Eds.), What do Children Need to Flourish? Conceptualizing and Measuring Indicators of Positive Development (pp. 271-287). New York: Springer.
- Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
- Pekran, R, Frenzel, A, Goetz, T, Perry, R. (2007). The control- value of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in Education (pp.13-36). San Diego, CA: Academic Press.
-Pekrun, R, Goetz, T, Perry, R.P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) .User’s Manual.
- Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In S.L. Christenson, A.L. Reschly, & C.Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement (pp. 149–172). New York: Springer Science + Business Media.
-Ryan, A. M, Pintrich, P. R, Midgley, C. (2001). Avoiding seeking help in the class room: Who and why? Educational Psychology Review, 13(2), 93–114.
- Schunk, D.H. (2012). Learning Theories: An Educational Perspective (6th ed.). Boston: Pearson.
- Schunk, D.H, Meece, J.R, Pintrich, P.R. (2014). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications, Boston: Pearson.
- Schunk, D.H, Mullen, C.A. (2013). Toward a conceptual model of mentoring research: Integration with self-regulated learning. Educational Psychology Review, 25, 361–389.
- Seifert, T.L. (2004). Understanding student motivation. Educational Research, 46, 137-149.
- Seligman, M.E.P, Ernst, R.M, Gillham, J, Reivich, K, Linkins, M. (2009). Positive Education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35, 293-311.
- Senko, C. (2016). Achievement Goal Theory: A Story of Early Promises, Eventual Discords, and Future Possibilities. In K. R. Wentzel, D. Miele (Eds). Handbook of Motivation at School (PP. 75-95). New Yourk, NY: Routledge.
- Slavin, R.E. (2006). Educational Psychology: Theory and Practice (8th ed.). New York: Pearson.
- Snyder, C, Lopez, S, Shorey, H.R, Rand, K.L, Feldman, D. (2003) Hope theory, measurements, and applications to school psychology. School Psychology Quarterly, 18, 122–139.
- Snyder, C.R, Rand, K.L, Sigmon, D.R. (2002). Hope theory: A member of the positive psychology family. In C.R. Snyder, S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 257-276). New York, NY: Oxford University Press.
- Son, H.J, Lee, K.U, Kim, N.S. (2015). Affecting Factors on Academic Resilience of Nursing Students, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 8, 231-240.
- Steinhardt, M.A, Dolbier, C. (2008). Evaluation of a Resilience Intervention to Enhance Coping Strategies and Protective Factors and Decrease Symptomatology, Journal of American college health, 56, (4). 445-453.
- Thompson, S.C. (2002). The Role of Personal Control in Adaptive Functioning. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 202-213). New York, NY: Oxford University Press.
- Watt, H.M.G. (2016). Gender and Motivation. In K. R. Wentzel., & D. B. Miele (Eds.), Handbook of Motivation at School (pp. 320-339). New York, NY: Routledge.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Sychological Review, 92, 548–573.
- Wentzel, K, Baker, S, Russell, S. (2009). Peer Relationships and Positive Adjustment at School. In R. Gilman., E.S. Huebner, M.J. Furlong (Eds.), Handbook of Positive Psychology in Schools (pp. 229-243). New York, NY: Routledge.
- Wentzel, K.R, Miele, D. (2016). Handbook of Motivation at School (2nd edition), New Yourk, NY: Routledge.
- Wigfield, A, Cambria, J. (2010). Students’ achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes, Developmental Review, 30, 1–35.
- Wigfield, A, Eccles, J.S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.