ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعه‌ی موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی آمار، دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه آموزشی آمار، دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

استادان ارکان اصلی دانشگاه‌ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن‌ها، منجر به ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها می‌شود. از فرایندهایی که به منظور این ارتقا کیفیت انجام می‌شود، ارزشیابی مدرس است. این مطالعه با هدف تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، روشی را برای ارزشیابی آن ارائه می‌کند. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395 است که نظراتشان را درباره‌ی 50 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده بیان کردند. به ازای هر عضو هیئت علمی تعداد 6 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شدند که بر این اساس تعداد 300 پرسش‌نامه تهیه شد. روش مدل‌سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل اندازه‌گیری، مدل ساختاری و 6 فرضیه پژوهش به کار گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار ایموس 22 انجام گرفت. پس از انجام آزمون‌های مناسب برای تایید مدل و محاسبه ضریب‌های رگرسیونی استاندارد شده، متغیر توانایی علمی بیش‌ترین تأثیر و متغیر رعایت نظم و مقررات آموزشی کم‌ترین تأثیر را بر روی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دارا شدند. همچنین یافته‌ها بیانگر این است که دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رضایت دارند. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود روش‌ ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Teaching Quality of Faculty Members in Higher Education Institutions: A case study of Faculty of Economics at Allameh Tabataba'i University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bameni Moghadam 1
  • Saeed Reza Rafiey 2
1 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Teachers are the main pillars of universities and improving the quality of their performance, contribute to the improvement of education quality. One of the processes in order to improve the quality is the evaluation of teacher. This study aimed to determine and evaluate the factors affecting the quality of teaching faculty and it provides a method for its evaluation. The study population is undergraduate students of School of Economics at Allameh Tabataba'i University in 1395 that gave their views about 50 members of faculty. Six students per faculty member were randomly selected that led to 300 questionnaire. Structural equation modeling was used to assess the measurement model, structural model and 6 hypothesis and research data analysis was performed using Amos 22. After performing the appropriate tests to confirm the model and calculating standardized regression coefficients, academic ability was the most effective and discipline and training requirements were minimal impact on the quality of teaching faculty. The findings also show that students are satisfied of educational quality of faculty members of the School of Economics at Allameh Tabataba’i University. At the end, some suggestions are provided to improve methods of evaluation of teaching faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of teaching
  • faculty
  • assessment
پازارگاردی، مهرنوش (1378). اعتباربخشی در آموزش عالی (ارزیابی کیفیت دانشگاه‌های ایران). تهران: صباح.
خیر، محمد (1380). ارزشیابی تدریس اثربخشی در آموزش عالی با تأکید بر ارزشیابی دانشجویی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 7، 93- 114.
ذوالفقار، محسن و مهرمحمدی، محمود (1383). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر تهران. دانشور رفتار، 11(6)، 17-28.
رضایی، علی‌محمد؛ دلاور، علی؛ احدی، حسن و درتاج، فریبرز (1389). ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 1(1)، 121-۱45.
رضایی، علی‌محمد (1389). بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد گروه‌ها و دانشکده‌های علوم انسانی به‌منظور تدوین یک مدل ساختاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
رئوفی، شهین؛ شیخیان، علی؛ ابراهیم‌زاده، فرزاد؛ طراحی، محمدجواد و احمدی، پروانه (1389). طراحی فرم جدید ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید بر اساس دیدگاه‌های ذینفعان و اصول شش‌گانه دانش‌پژوهی کلاسیک،  مجله پزشکی هرمزگان، 14(3)، 167-176.
شریف، سید مصطفی و سالک، فاطمه (1387). تأثیر ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت: علمی بر ارتقای حرفه‌ای آنان. مجلهدانشکدهعلومانسانیدانشگاهسمنان، 7(21)، 45-62.
عسگریان، مصطفی (1370). تأثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی-یادگیری، فصلنامه پژوهش‌های تربیتی، 2، 78-
فرمهینی، محسن (1372). رابطه تخصصی اعضای هیئت‌علمی با موضوع تدریس آنان در دانشکده­های علوم تربیتی و علوم پایه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
قاضی‌طباطبایی، محمود و یوسفی افراشته، مجید (1390). تحلیل روابط پاره‌ای از متغیرهای مرتبط با ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان: کاربردی از مدل معادلات ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18(2)، ۸۳-۱۰۷.
کوزه‌چیان، هاشم (1374). ارزشیابی عوامل آموزشی دانشکده­های تربیت‌بدنی کشور در مقطع کارشناسی، رساله دکتری تخصصی رشته تربیت‌بدنی دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی، رضا (1381). ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
محمودی، حسین، پازارگادی، مهرنوش و عبادی، عباس (1388). ارزشیابی تجربه آموزشی، استادان از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. مجلهراهبردهایآموزش، 2(2)، 1-2.
معروفی، یحیی، کیامنش، علی‌رضا، مهرمحمدی، محمود و علی‌عسکری، مجید. (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها.  مطالعات برنامه درسی، 2(5)، 81-112.
نعمتی، علی‌رضا (1387). ارزیابی علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمک فناوری وب سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت، یکتا وب ابزار شرق.
نوبخت، ملیحه و رودباری، مسعوده (1391). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس استادان: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه طب و تزکیه، ۲۱(۱)، 1-22.
Biggs, J., & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university (Society for research into higher education).
Brennan, J., & Shah, T. (2000). Managing quality in higher education: An international perspective on institutional assessment and change. Open University Press.
Cook, S. S. (1989). Improving the quality of student ratings of instruction: A look at two strategies. Research in Higher Education, 30(1), 31-45
Emery, C., Kramer, T. & Tian R. (2007). Challenge The Student Evaluation of Teaching Effectiveness. Available at: WWW. bus.Isu.adu.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. and Black, W. C. (2005); Multivariate Data Analysis with Readings; Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Kulik, J. A. (2001). Student ratings: Validity, utility, and controversy. New directions for institutional research, 2001(109), 9-25.
Marsh, H. W. (1983). Multidimensional ratings of teaching effectiveness by students from different academic settings and their relation to student/course/instructor characteristics. Journal of Educational Psychology,75(1), 150.
Marsh, H. W. (1984). Students' evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential baises, and utility. Journal of educational psychology, 76(5), 707.
Marsh, H. W., & Roche, L. (1993). The use of students’ evaluations and an individually structured intervention to enhance university teaching effectiveness. American educational research journal, 30(1), 217-251.
McKeachie, W. J. (1990). Research on college teaching: The historical background. Journal of Educational Psychology, 82(2), 189.
Paswan, A. K., & Young, J. A. (2002). Student evaluation of instructor: A nomological investigation using structural equation modeling. Journal of Marketing Education, 24(3), 193-202.
Spooren, P., Mortelmans, D., & Denekens, J. (2007). Student evaluation of teaching quality in higher education: development of an instrument based on 10 Likert‐scales. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32(6), 667-679.