نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری در حوزه منابع انسانی است. شایستگی های منابع انسانی مدیران سازه ای چند وجهی است که شامل پنج متغیر نهفته می شود.سوالات پژوهشی عبارت اند از :شایستگی های منابع انسانی چه ابعادی را شامل می شود؟با توجه به الگوهای گوناگون، آیا این ابعاد متفاوت است یا خیر؟جامعه آماری 220 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان بودند که با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction, validation of tools for measuring the dimensions of human resource competencies in knowledge based companies

نویسندگان [English]

  • Firouz Afsharfar 1
  • abbas abbaspour 2
  • hamid rahimiyan 1
  • saeed ghiasi 1

1 university

2 university

چکیده [English]

Human resource competencies today are one of the most important focal points in management. The main purpose of this research was to build, validate and validate the HRM questionnaire in knowledge based companies. At present, the definition of the domain, conceptualization and the definition of components for the concept of human resource competencies is faced with a theoretical and methodological ambiguity and the root of many of these ambiguities and complexities is related to the lack of suitable tools for measurement. The provision of valid and effective measurement tools is a necessary step in the field of human resources. Human resource competencies are multidisciplinary structural executives that include five variables. The research topics are: What are the dimensions of human resource competencies? According to different patterns, are these dimensions different or not? Statistical sample of 220 managers of knowledge based companies were selected by census sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • human resource competencies
  • knowledge based companies
بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه و سرمد، زهره (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ هفتم) تهران: آگاه.
سرایی، حسن (1383). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: سمت.
سلطانی تیرانی، فلورا. (1371). نهادی کردن نوآوری در سازمان‌ها. تهران: رسا.
عباس‌پور، عباس. (1384). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها). (چاپ دوم). تهران: سمت.
کلاین، پل. (بی­تا). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، 1380. تهران: سمت.
قاضی طباطبایی، سید محمود. (1374). مدل‌های ساختار کوواریانس یا مدل‌های لیزرل در علوم اجتماعی. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز. 2، 98 – 117.
قاضی طباطبایی، سید محمود. (1377). روش‌های لیزرل و ساختار آن. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 169، 43-76.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری یا کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management (1986-1998), 37(1), 31-46.
Brockbank, W. & Ulrich, D. (2003). Competencies for the new HR: Society for Human Resource Management, University of Michigan Business School, Global Cosulting Alliance
Long, C. S. (2008). Examining human resource competencies and their relationship to the success factors of HR profession. Journal of Service Science and Management, 1(03), 259.
Long, C. S., & bin Wan Ismail, W. K. (2008). Human resource competencies: A study of the HR professionals in manufacturing firms in Malaysia. International Management Review, 4(2), 65.
Selmer, J. & Chiu, R. (2004). Required human resources competencies in the future: A framework for developing HR Executives in Hong Kong. Journal of World Business, 39, 324-336.
Smith, S. A., & Mazin, R. (2004). The HR answer book: an indispensable guide for managers and human resource professionals. New York: AMACOM
Payne, M. L. (2005). The path from an administrative to a strategic function: A comparative study of human resource managers' competencies. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Capella University December 2005, MI: Proquest Information and Learning Company.
Ulich, D., Brockbank, W., Johnson, D. & Younger, J. (2008). Human resource competencies: Mastery at the intersection of people and business. The RBL Institute, The Society for Human Resource Management.