شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 استاد دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
ابزارهای اندکی برای سنجش درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه‌های مهم در یادگیری و موفقیت در تحصیل، وجود دارد و هیچکدام مؤلفه‌ی درگیری عاملی را مورد سنجش قرار نمی‌دهند. هدف پژوهش حاضر، ارائه‌ی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی درگیری تحصیلی ریو (2013) برای استفاده در ایران می‌باشد. پرسشنامه روی 224 دانش‌آموز (127 دختر و 97 پسر) مقطع متوسطه‌ شهر بیرجند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا و شاخص‌های روان‌سنجی‌ با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه از پایایی مطلوبی (92/0) برخودار است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی باداده‌ها دارد و کلیه‌ی شاخص‌های نیکویی برازش الگوی چهار عاملی زیربنای پرسشنامه را تأیید کرد. این عوامل مطابق با پژوهش اصلی، عامل‌های درگیری عاملی، رفتاری، عاطفی و شناختی نام گرفتند. این نتایج نشان می‌دهند که پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو با معرفی درگیری عاملی می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازه‌ی درگیری تحصیلی در ایران به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of Reeve’s academic engagement questionnaire 2013: with the introduction of the Agentic Engagement

نویسندگان [English]

  • malihe ramazani 1
  • ahmad khamesan 2
1 Birjand University
2 Associate Professor Department of Psychology University of Birjand
چکیده [English]

Abstract:
A few tools have presented to assessment academic engagement as one of the important structures in learning and education success, furthermore there is no tools to assess agentic engagement component. The aim of this study is to present psychometric indices of Reeve’s academic engagement questionnaire (2013) for use in Iran. For this purpose, 224 high school students (97 males and 127 females) were randomly chosen by multistage cluster sampling from Birjand city high schools. Psychometric indices were calculated using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis. Results showed that the questionnaire has good reliability (92/0). Confirmatory factor analysis showed that the questionnaire has acceptable fit to the data and indexes of fit goodness for the four-factor model that has formed basis of the questionnaire, was confirmed. These factors were called agentic, behavioral, emotional and cognitive engagement like the original study. The results show that Reeve’s academic engagement questionnaire with the introduction of agentic engagement, can be used as suitable tool in order to measure of academic engagement in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Academic engagement
  • Agentic engagement
  • Behavioral engagement
  • Emotional engagement
  • Cognitive engagement
بحری، سیده­لیلا و یوسفی، فریده (1393). بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه درگیری رفتاری و عاطفی تحصیلی در دانش­آموزان دوره راهنمایی. مجله­ی مطالعات آموزش و یادگیری، 6(1)، 21-45.
زرنگ، رمضان علی (1391). رابطه سبک­های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
طالبی، سعید؛ زارع، حسین؛ رستگار، احمد و حسن­پور، امین (1393). ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی). فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، 8(24)، 1-16.
عابدینی، یاسمین (1386). نقش واسطه­ای درگیری تحصیلی، اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: مدل معادلات ساختاری پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم ریاضی و علوم انسانی. پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران.
ﻓﻮﻻﺩﻭﻧﺪ، ﺧﺪﯾﺠﻪ؛ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮﯼ؛ فتحی آشتیانی، ﻋﻠﯽ؛ ﺷﻌﺎﻋﯽ، ﺯﻫﺮﺍ (1391). وﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎی روان­ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مشغولیت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ تینو. فصلنامه­ی اندازه­گیری تربیتی، 3(8)، 155–182.
موسوی­نژاد، عبدالمحمد. (1376). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبرد­های یادگیری خود نظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی. پایان‌­نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه تهران.
Appleton, J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the student engagement instrument. Journal of School Psychology, 44, 427–445. DOI:10.1016/j.jsp.2006.04.002
Christenson, S. L., Reschly, A. L., Appleton, J. J., Berman, S., Spanjers, D., & Varro, P. (2008). Best practices in fostering student engagement (5th ed.). In A. Thomas, & J. Grimes (Eds.), Best practices in school psychology. Washington, DC: National Association of School Psychologists.
Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). Handbook of research on student engagement. New York: Springer.
Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221–234. DOI:10.1037/0021-9010.82.2.221
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117–142. DOI: 10.2307/1170412
Finn, J. D. (2006). The adult lives of at-risk students: The roles of attainment and engagement in high school (NCES 2006–328). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59–109. DOI: 10.3102/00346543074001059
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95, 148-162. DOI: 10.1037/0022-0663.95.1.148
Henry, K. L., Knight, K., & Thornberry, T. (2011). School disengagement as a predictor of dropout, delinquency, and problem substance use during adolescence and early adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 41, 156-166.
Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of School Health, 74(7), 262–273.
Lam, S. F., Jimerson, S., Shin. H., Cefai, C., Veiga, F. H., Christou, C. H., Chroni, P. F., Kikas, E., Wong, B. P. H., Culescu, E. S., Basnett, J., Duck, R., Farrell, P., Liu, Y., Negovan, V., Nelson, B., Yang, H., & Tsch, J. Z. (2016). Cultural universality and specificity of student engagement in school: The results of an international study from 12 countries. Journal of Educational Psychology, 86, 137–153. DOI: 10.1111/bjep.12079
Li, Y., Lerner, J., & Lerner R. (2010). Personal and ecological assets and academic competence in early adolescence: The mediating role of school engagement. Journal of Youth and Adolescence, 39, 801–815.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading & Writing Quarterly, 19, 119–137. DOI: 10.1080/10573560308223
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American Educational Research Journal, 37(1), 153–84. DOI: 10.3102/00028312037001153
National Research Council. (2004). Engaging schools: Fostering high school students’ motivation to learn. Washington, DC: The National Academies Press.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40. DOI: 10.1037/0022-0663.82.1.33
Reeve, J., & Tseng, M. (2011). Agency as a fourth aspect of student engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology, 36, 257–267. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2011.05.002
Reeve, J. (2013). How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology, 105, 579–595. DOI: 10.1037/a0032690
Reyes, M. R., Brackett, M. A., Rivers, S. E., White, M., & Salovey, P. (2012). Classroom emotional climate, student engagement and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 104, 700–712. DOI: 10.1037/a0027268
Skinner, E. A., & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology, 85, 571–581. DOI:10.1037/022-0663.85.4.571
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., & Furrer, C. J. (2009). A motivational perspective on engagement and disaffection: Conceptualization and assessment of children’s behavioral and emotional participation in academic activities in the classroom. Educational and Psychological Measurement, 69, 493–525.
Tinio, M. F. O. (2009). Academic engagement scale for grade school students. The assessment Handbook, 2, 64-75.
Wang, M., & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. Learning and Instruction, 28, 12–23.
Wang, M., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engage‑ ment, and academic achievement in middle school. American Educational Research Journal, 47(3), 633‑662.
Wellborn, J. G. (1991). Engaged and disaffected action: The conceptualization and measurement of motivation in the academic domain. Unpublished doctoral dissertation, University of Rochester.
Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236– 250. DOI:10.1037/0022-0663.96.2.236
Veiga, F. H., Galvão, D., Pereira, T., Caldeira, S., Bahia, S., Melo, M., Conboy, J. Nogueira, J., Janeiro, I., Festas, M.I., Taveira, M.C., Carvalho, C. & Almeida, A. (2012). Student’s engagement in school: a literature review. ICERI2012 Proceedings (pp. 3356-3362). Madrid, Spain. URL: http://hdl.handle.net/10451/7581
Veiga, F., García, F., Reeve, J., Wentzel, K., & García, O. (2015). When adolescents with high self-concept lose their engagement in school. Revista de Psicodidáctica, 20(2), 305-320.