ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. این مقیاس شامل 17 سؤال است که سه مؤلفه نیرومندی، جذب و وقف آزمودنی‌ها را می‌سنجد. آزمودنی‌های پژوهش 385 نفر از دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 95-1394 (186 پسر و 199 دختر) بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بر حسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی به روش مؤلفه‌های اصلی و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با چرخش عامل‌ها با روش اوبلیمین، سه عامل تأیید می‌شود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق عامل‌ها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز این سه عامل را مورد تأیید قرار داد. بنابراین، تعداد این عامل‌های بدست آمده و نیز سؤالاتی که با این عامل‌ها بار عاملی بالایی داشتند تا حد زیادی با یافته‌های مؤلفین این پرسشنامه همخوان بود. همچنین مشخص شد که کل پرسشنامه و عامل‌های آن از ضریب پایایی بالایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometri properties of the academic engagement Scale

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemipirbalooti 2
  • bagher hasanvand 3
  • zahra khaliligheshnigani 1
2 Islamic Azad university of shahrekord
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the shuffle et al (2002) academic enthusiasm scale. This scale consists of 17 items that the three components of strength, absorbency and measures devoted subjects. Sample consisted of 385 secondary school students of Khorramabad in the academic year 2015-2016 (186 boys and 199 girls) and the sampling was stratified by gender and region. The instrument used in this study shuffle et al (2002) academic enthusiasm scale. To check the validity of confirmatory factor analysis, principal component analysis and to evaluate the reliability of Cronbach's alpha coefficient was used. Factor analysis showed that the aublomin rotation operating with three factors is confirmed. The results of parallel analyzes were performed to identify the exact agent and the results of this analysis also confirmed that these three factors. Thus, the number of operating results and the questions this factor had high loadings largely consistent with the findings of the authors in this questionnaire. It was also found that the reliability of the questionnaire and its factors were high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic engagement
  • absorption
  • energy
  • dedication
اسلامی، محمدعلی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی­پور، اسماعیل و دلاور، علی. (1395). مدل­یابی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28)، 133-161.
پیریایی، صالحه و نعامی، عبدالزهرا. (1391). رابطه ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان­های شهر اهواز. پژوهش در نظام آموزشی،6 (16)، 29-42.
فرگوسن، جرج و تاکانه، یوشیو. (1393). تحلیل آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور، سیامک نقشبندی. تهران: ارسباران.
نفر، نسیم و وحیدنیا، الهام. (1393). هنجاریابی مقیاس اشتیاق تحصیلی در دانش­آموزان شهر اصفهان. ششمین همایش روان‌شناسی کودک و بزرگ‌سال دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
قدم­پور، عزت­اله؛ فرهادی، علی و نقی­بیرانوند، فاطمه. (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 60-68.
Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with school: critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychologyin the Schools, 45, 369–386. http://dx.doi.org/10.1002/pits.20303.
Britt, T. W., Mckibben, E. S., Greene-Shortridge, T. M., Beeco, A., Bodine, A., Calcaterra, J., et al. (2010). Self-engagement as a predictor of performance and emotional reactions to performance outcomes. British Journal of Social Psychology, 49, 237–257.
Carter, C. P., Reschly, A. L., Lovelace, M. D., Appleton, J. J., & Thompson, D. (2012). Measuring student engagement among elementary student: pilot of the student engagement instrument: elementary version. School Psychology Quarterly, 27, 61-73.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experiemce. NewYork, Ny: Harper and Row.
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: the self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, 325–346.
http:// dx.doi.org/10.1080/00461520.1991.9653137.
Eccles, J., & Roeser, R. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21, 225e241. http://dx.doi.org/10.1111/ j.1532-7795.2010.00725.x.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117–142.
Jimerson, S., Campos, E., & Greif, J. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8, 7-27.
Kiuru, N., Nurmi, J.-E., Aunola, K., & Salmela-Aro, K. (2009). Peer group homogeneity in adolescents’ school adjustment varies according to peer group type and gender. International Journal of Behavioral Development, 33, 65–76.
http://dx.doi.org/ 10.1177/0165025408098014.
Lee, J., & Shute, V. J. (2010). Personal and social- contextual factor in K-12 academic performance: An integrative perspective on student learning. Educational psychologist, 45,185-202.
Li, Y., & Lerner, R. M. (2011). Trajectories of school engagement during adolescence: implications for grades, depression, delinquency, and substance use. Developmental Psychology, 47, 233–247. http://dx.doi.org/10.1037/a0013153.
Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationship to school: Attachment, Bonding, Concectendness, and engagement. Journal of Youth and Adolescence, 39, 801-815.
Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M. P, (2001). Job Burnout. Annual Review ofPsychology, 52, 39-422.
Newman, F. (1991). Student engagement in Academic Work: Expanding The perspective on secondary school effectiveness. In J. R, Bliss & W. A., Firestone (Eds). Rethinking Effective school: Research and practice: Englewood Cliffs: Nj: Prentice-Hall.
Orthner, D. K., Jones-sanpei, H., Akos, P., & Rose, R, A. (2013). Improving middle school student engagement Through cereer-relevant instruction in the core curriculum. The Journal Of Educational Research, 106, 27-38.
Ouweneel, E., Le Blanc, P. M., &, W. B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotion, personal resource and study engagement. The journal of positive psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 6(2):142-153.
Saklofske, D., Austin, E. J., Mastoras, S. M., & Beaton, S. E. (2012). Relationship of personality, Affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: different patterns of association for stress and success. learning and individual difference, 22, 251-257.
Salanova, M., Schafeli, W. B., Martinnez, I., & Berso, E. (2009). How obstacles and facilitators predict academic performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping, 1, 1-18.
Salmela-Aro, K., & Upadaya, K. (2012). The schoolwork engagement inventory: energy, dedication, and absorption (EDA). European Journal of Psychological Assessment, 28, 60-67.
Salmela-Aro, K. (2015). hool Burnout and Engagement: Lessons from a Longitudinal Study in Finland. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 21.
Salmela- Aro, K., Tolvanen, A., & Nurmi, J. V. E. (2009). Achievment sterategies during university studies predict early career burnout and engagement. Journal of vocational Behavior, 75, 162-172.
Schafeli. W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Baker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout. Journal of Happiness studies, 3, 71-92.
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. American Psychology. 55, 5-14.
Simon- Morton, B, G., & Chen, R. (2009). Peer and Parent influence on school engagement among early adolescents. Journal ofYouth and society, 41, 3-25.
Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of studies engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: a review of empirical research. European Psychologist, 18 (2), 136–147.
Wang, M. T., & Degol, J. (2014). Staying engaged: knowledge and research needs in student engagement. Child Development Perspectives, 8, 137- 143. http:// dx.doi.org/10.1111/cdep.12073.
Wang, M. T., & Peck, S. C. (2013). Adolescent educational success and mental health vary across school engagement profiles. Developmental Psychology, 49, 1266-1276. http://dx.doi.org/10.1037/a0030028.
Wang, M. T., & Eccles, J.S. )2012(. Social support matters: longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child Development, 83, 877–895.