دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، تابستان 1396 
8. آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در تحلیل سوال

صفحه 207-240

10.22054/jem.2017.2787.1086

لادن عراقی؛ آزاده طاهری؛ زهرا جزء رمضانی؛ افروز عباسپور؛ محمد حسین ضرغامی