دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1395 
3. تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی

صفحه 49-74

10.22054/jem.2017.11211.1326

زهرا سلمان؛ زینب خسروی؛ احسان زارعیان؛ بیتا آجیل چی


7. مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

صفحه 137-158

10.22054/jem.2017.12998.1368

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی