ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،

چکیده

آسیب‌های تعاملی بین زن و شوهر مجموعه عواملی هستند که موجب ایجاد تعارض و اختلاف بین زوجین می‌شوند و از میزان سازگاری و رضایت آنها از ازدواج می‌کاهند. هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی‌های پرسشنامه‌ی آسیب‌‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی بود. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه متون مربوطه و با اجرای 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته در قالب پژوهش کیفی، مقوله‌های مربوط به ساخت آزمون مشخص شد و بر اساس آنها پرسشنامه‌ای تدوین گردید. سپس از بین مردان متأهلی که به مراکز مشاوره شهرکرد مراجعه کرده بودند، 200 نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه ساخته‌شده بر روی آنها اجرا گردید. جهت تعیین پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار از پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. داده‌های به دست آمده مورد تحلیل اکتشافی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون برابر با 96/0، ضریب اعتبار همگرای آن با پرسشنامه تعارضات زناشویی 78/. و ضریب اعتبار واگرا با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 85/. بود. نتیجه آنکه پرسشنامه پژوهشگرساخته دارای پایایی و اعتبار قابل قبولی است و توان شناسایی آسیب‌‌های تعاملی مردان اجتنابی را در پژوهش‌های بالینی و درمان‌های زوجی دارد. ارزش این پژوهش به طراحی پرسشنامه‌ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی برای تشخیص افراد دارای شخصیت اجتنابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating the Questionnaire of Interactional Pathologies of Avoidant Men

نویسندگان [English]

  • Alireza Roohi 1
  • Rezvanosadat Jazayeri 2
  • Maryamsadat Fatehizade 3
  • Ozra Etemadi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan
چکیده [English]

Interactional pathologies between couples are those factors that cause conflict and discord between men and women and reduce their marital satisfaction and compatibility. The purpose of this study was constructing and finding the reliability and validity of the Questionnaire of Interactional Pathologies among men with the symptoms of avoidant personality. Therefore, after reviewing the relevant literature and implementing 14 semi-structured interviews, in a qualitative form, issues related to the construction of the questionnaire was revealed and the questionnaire was developed based on them. Then 200 people were selected purposefully among the married men who had referred to counseling centers and the questionnaire was administered on them. To determine the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha, and to determine the validity of the questionnaire Marital Conflicts and Enrich Marital Satisfaction Questionnaires were used. The findings were analyzed using the SPSS software through exploratory and confirmatory factor analysis. The analysis showed that Cronbach's alpha coefficient for the total test was 0.96, its convergent validity with Marital Conflict Questionnaire was 0.78 and its divergent validity coefficient with Marital Satisfaction Questionnaire was 0.85. So, it was concluded that the researcher-made questionnaire has acceptable reliability and validity and it can diagnose the interactional pathology of avoidant men in clinical researches and couple therapies. Designing a questionnaire to identify people with avoidant personality, based on Iranian native culture, is the value of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marital Interactional Pathology"
  • "Questionnaire"
  • "Reliability"
  • "Validity"
  • "Avoidant Men"
پشندی، شادی؛ خاقانی­زاده، مرتضی و عبادی، عباس. (1388). مروری بر فرایند ترجمه و تطابق فرهنگی پرسشنامه­ها. مجله راهبردهای آموزش، 2(3): 117-120.
ثنایی، باقر. (1387). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه انتشارات بعثت.
جانسون، سوزان. (2005). فرایندهای دلبستگی. ترجمه بهرامی، فاطمه؛ اعتمادی، عذرا؛ بطلانی، سعیده و همکاران. (1388). تهران: نشر دانژه.
زهراکار، کیانوش و جعفری، فروغ. (1391). مشاوره خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرایند و نظریه‌ها). تهران: انتشارات ارسباران.
سلیمانیان، علی­اکبر. (1373). بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition. Washington, DC: APA.
Arieta, M. T. (2008). Women's couple relationship satisfaction: The impact of family structure and interparental conflict. Doctoral Dissertation. Sanfrancisco University.
Bamelis, L. L., Renner, F., Heidkamp, D., & Arntz, A. (2011). Extended schema mode conceptualizations for specific personality disorders: an empirical study. Journal of Personality Disorders, 25, 41-58.
Barry, R. A., & Lawrence, E. (2013). ‘Don’t stand so close to me’: An attachment perspective of disengagement and avoidance in marriage. Journal of Family Psychology, 27(3), 484-494. doi:10.1037/a0032867
Bergin, A. E., & Garfield, S. L. (1994). Overview, trends, and future issues. In: Bergin AE & Garfield SL (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavioral change: An empirical analysis (pp. 783-817). New York: John Wiley.
Bienenfeld, D. (2011). Personality disorders. Retrieved 2016, August 12, from http:// emedicine.medscape. com/article/294307>.
Carroll, J. S., Nelson, D. A., Yorgason, J. B., Harper, J. M., Ashton, R. H., & Jensen, A. C. (2010). Relational aggression in marriage. Journal of Aggressive Behavior, 36(5), 315–329. doi:10.1002/ab.20349
Christensen, A., Eldrige, K., Bokel Catta-Preta, A., Lim, V. R., & Santagata, R. (2006). Cross-cultural consistency the demand/withdraw interaction in couples. Journal of Marriage and Family Therapy, 68, 1029-1044.
Christensen, A., & Shenk, J. L. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in non-distressed, clinic, and divorcing COUPLES. Journal of consulting and Clinical Psychology, 59, 458-463.
Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communications patterns questionnaire. Unpublished questionnaire. Los Angeles: University of California.
Cummings, J. A., Hayes, A. M., Cohen, L. H., Laurenceau, J. P., Saint, D. S., & Gricol, K. (2013). Interpersonal competence and daily stress generation in individuals with avoidant personality disorder symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(2), 135-158.
Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of marriage. Family Processes, 50(2), 221-234.
Dickerson, S. S., & Zoccola, P. M. (2013). Cortisol responses to social exclusion. In C. N. Dewall (Ed.), The oxford handbook of social exclusion (pp. 143-151). New York: Oxford.
Dimaggio, G., D’Urzo, M., Pasinetti, M., Salvatore, G., Lysaker, P., Catania, D., & Popolo, R. (2015). Metacognitive interpersonal therapy for co-occurrent avoidant personality disorder and substance abuse. Journal of Clinical Psychology: In Session, 71(2), 157-166.
Dimaggio, G., Nicolò, G., Semerari, A., & Carcione, A. (2013). Investigating the personality disorder psychotherapy process. Journal of Psychotherapy Resources, 23, 625–632.
Eldrige, K. A., & Christensen, A. (2002). Demand / withdraw communication during couple conflict: A review and analysis. In P. Noller & J. A. Feeney (Eds), Understanding marriage: Developments in the study of couple interaction (pp. 289-322).
Eldrige, K. A., Sevier, M., Jones, J., Atkins, D. C., & Christensen, A. (2007). Demand-withdraw communication in severely distressed, moderately distressed, and nondistressed couples: rigidity and polarity during relationship and personal problem discussions. Journal of Family Psychology, 21(2), 218-226.
Feeney, J. A. (2011). Adult attachment and conflict behavior: Delineating the links. Journal of Acta de Investigacion Psicologica, 1(2), 233-253.
Filsinger, E. E. (1983). Choices among marital observation technique. Journal of Marriage and the Family, 45, 623-632.
Gill, T., & Feinstein, A. (1994). A critical appraisal of the quality-of-life measurements. Journal of the American Medical Association, 272(8), 619-26.
Gottman, J. M. (1998). Psychology and the study of marital processes. Annual Review of Psychology, 49, 169-197.
Gottman, J. M., & Levenson, R. Y. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and the Family, 62, 737-745.
Henry, R. G., & Miller, R. B. (2004). Marital problems occurring in midlife: Implications for couple's therapists. American Journal of Family Therapy, 32, 405-417.
Johnson, W. B., & Murray, K. (2007). Crazy Love: dealing with your partner's problem personality. Atascadero, CA: Impact Publishers.
Kantor, M. (2003). Distancing: Avoidant personality disorder, revised and expanded. United States of America: Greenwood Publishing Group.
Lindberg, M. A., Fugett, A., & Thomas, S. W. (2012). Comparing measures of attachment: 'To whom one turns in times of stress,' parental warmth, and partner satisfaction. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 173(1), 41-62. doi:10.1080/00221325.2011.620040
Millon, Th. (2004). Personality disorders in modern Life. New York: Wiley.
Nurse, A. R. (1999). Family assessment: Effective uses of personality tests with couples and families. Canada: John Wiely & Sons.
Rodebaugh, T. L., & Gianoli, M., (2010). The interpersonal problems of the socially avoidant: Self and peer shared variance. Journal of Abnormal Psychology, 119, 331-340.
Rost, J., Bennun, I., Growe, M., & Golombok, S. (1990). The GRIMS. A psychometric instrument for the assessment of marital discord. Journal of Family Therapy, 12, 45-57.
Segal, D. L., Coolidge, F. L., & Rosowsky, E. (2006). Personality disorders and older adults: diagnosis, assessment and treatment. New York: Wiley.
Shi, L., Wampler, R., & Wampler, K. (2014). Categorical or dimensional: How do attachment measures inform clinicians in couple therapy? Journal of Family Psychotherapy, 25(1), 12-25. doi:10.1080/08975353.2014.881686
Sperry, L. (2003). Handbook of diagnosis and treatment of DSM-IV-TR personality disorders, second edition. New York: Brunner-Routledge;
Tanaka, Y., Ishitobi, Y., Inoue, A., Oshita, H., Okamoto, K., Kawashima, Ch., Nakanishi, M., Aizawa, S., Masuda, K., Maruyama, Y., Higuma, H., Kanehisa, M., Ninomiya, T., & Akiyoshi, J. (2016). Sex determines cortisol and alpha-amylase responses to acute physical and psychosocial stress in patients with avoidant personality disorder. Brain and Behavior, 6(8), e00506. doi: 10.1002/brb3.506
Tippie, R. (2006). Understanding personality style and disorder for pastoral counseling. MARET Educational Series, Volume 1. Create Space Independent Publishing Platform.
Truant, G. S. (1994). Personality diagnosis and childhood care associated with adult marital quality. Canadian Journal of Psychiatry, 39, 269-276.
Weinbrecht, A., Schulze, L., Boettcher, J. & Renneberg, B. (2016). Avoidant personality disorder: a current review. Current Psychiatry Reports, 18(3):29. doi: 10.1007/s11920-016-0665-6.