ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

چکیده

زمینه‌: یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی ورفتاری، ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد می‌باشدکه از چهارسازه امید، خوشبینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی تشکیل شده است. هدف‌: هدف پژوهش حاضر، ساخت و رواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی جهت کاربرد در حوزه‌های عمومی ‌و رابطه آن با بهزیستی ذهنی بود. روش‌: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه متأهلین شهر تهران بودند که از بین آنان520 نفر به روش چند مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس‌های بکاررفته، مقیاس66سؤالی محقق ساخته و مقیاس‌های 24 سؤالی سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و فرم کوتاه 18سؤالی بهزیستی ذهنی ریف(1995) بودند. برای تحلیل داده ها از نظریه جدید ‌اندازه‌گیری (IRT) و تحلیل عامل ‌تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده گردید. جهت انجام تحلیلIRT ابتدا مفروضه‌های تک بعدی بودن و استقلال موضعی، با استفاده از سه روش VSS وMAP و تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرارگرفتند و پس ازآن با استفاده ازتحلیل عاملی ‌تأییدی مرتبه اول و برازش مدل، پنج عامل امیدواری، خودکارآمدی، خوشبینی مثبت، خوشبینی منفی و سازگاری استخراج شدند. جهت بررسی منتج شدن این پنج عامل از عامل بزرگ‌تری بنام سرمایه روانشناختی، از تحلیل عاملی مرتبه دوم بهره گرفته شد و برای بررسی پایایی از روش ضریب همسانی درونی، در دوفرم آلفای کرونباخ وتتای ترتیبی استفاده گردید. یافته ها‌: در نتیجه این تحلیل ها، پرسشنامه66 سؤالی محقق ساخته به پرسشنامه 48 سؤالی تغییر یافت. مقیاس دارای ضریب پایایی بالا وقابل قبولی بوده (آلفای کرونباخ برابر 945/0و تتای ترتیبی برابر952/0) ودر بررسی روایی همگرایی، پرسشنامه مذکور رابطه مثبت ومعنی‌داری با مقیاس لوتانز و همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری با مقیاس بهزیستی ذهنی ریف وشش عامل آن بدست آمد. نتیجه گیری‌: نتایج نشان دادکه مقیاس محقق ساخته از پایایی وروایی مناسبی برای سنجش این سازه درحوزه‌های مختلف اجتماعی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation the Psychological Capital Scale and its relation to Psychological Well-being

نویسندگان [English]

  • MITRA GHADIMI NOURAN 1
  • Jalil Younesi 2
1 STUDENT
2 Assistant Professor
چکیده [English]

Context: One of ways to prevent mental and behavioral problems, improving psychological capital is composed of four structures hope, optimism, resilience and self-efficacy. Aim: This study aims to construct and validate the scale of psychological capital for public Areas use and its relation to psychological well-being. Method: The research method is correlation, with the statistical population composed of all married people in Tehran, out of whom 520 individuals were selected using the multistep method. The employed scales include the researcher-developed 66-item scale, Luthans 24-item Scale of Psychological Capital (2007), and Ryff psychological Well-being 18-Item Short Form (1995). For the purpose of data analyses, IRT and first- and second-order confirmatory factor analysis were adopted. In order to carry out IRT, the hypotheses of one-dimensionality and local independence were tested and measured by means of VSS, MAP and exploratory factor analysis. Then, five factors namely hopefulness, self efficacy, positive optimism, negative optimism, and resiliency were extracted by means of the first-order confirmatory factor analysis and model fit. In order to investigate whether these five factors were derived from a larger factor, i.e. psychological capital, or not, the second-order factor analysis was used. In order to measure the reliability, internal consistency was adopted as Cronbach's alpha and theta ordinal. Results: As a result of such analyses, the researcher-developed 66-item questionnaire was changed to the 44-item scale. the scale had highly and acceptably reliability coefficient (Cronbach's alpha = 0.945 and theta = 0.952) and Measuring convergent validity، the foregoing questionnaire is in positive، significant relation to Luthans Scale and Furthermore, a positive, significant relation was found between psychological well-being scale and its corresponding six factors. Conclusion: The results suggest that the researcher-developed scale is adequately reliable and valid for the purpose of measuring this construct in various social areas and fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRT
  • psychological capital
  • Psychological well-being
  • reliability
  • validity
جوشن لو، محسن؛ رستمی، رضا و نصرت‌آبادی، مسعود. (1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روان‌شناسی تحولی، 3(9)‌، 35-52.
گل پرور، محسن و جعفری، مریم. (1392). نقش محافظت‌کننده سرمایه روان‌شناختی در برابر اثر تعارض و سرریز شدگی کار خانواده بر بهزیستی روان‌شناختی پرستاران. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 21(4)، 22-33.
لوتانز، فرد (2007). سرمایه روان‌شناختی (چاپ اول)، ترجمه بهروز رضایی منش، علیرضا تقی زاده و مریم کاهه. (1391). تهران. نشر علمی.
هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپورخیرالدین، جلیل و بهادری خسروشاهی، جعفر. (1391). نقش سرمایه روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 1(4)، 123-142.
Bandura A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifyingtheory of behavioral change. PsycholRev, 84(2), 191-215.
Garmezy, N. (1991). Resilience in children’s adaptation to negative life events andstressed environments. Pediatric Annals, 20, 459-466.
Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of personality and social psychology, 82(6), 1007.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 387-393.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.
McGee, E. A. (2011). An examination of the stability of positive psychological capital using frequency-based measurement. Doctoral desertation, University of Tennessee, Knoxville
Rahimnia, F., Mazidi, A., & Mohammadzadeh, Z. (2013). Emotional mediators of psychological capital on well-being: The role of stress, anxiety, and depression. Management Science Letters, 3(3), 913-926.
Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (2002). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of personality and social psychology, 67(6), 1063.
Seligman, M. E. (1998). Learned optimism: How to change your mind and your life.Vintage.
Velicer, W. F., Eaton, C. A., & Fava, J. L. (2000). Construct explication through factor or component analysis: A review and evaluation of alternative procedures for determining the number of factors or components. In Problems and solutions in human assessment (pp. 41-71). Springer US.