ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استاد گروه روانشناسی

3 روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

در کنار ساخت، تدوین و اعتباریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی باید مقیاسی تدوین می شد که بتواند به‌خوبی معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن افراد متبادر می شود، توصیف و تبیین نماید؛ لذا مقیاس افتراق معنایی مفهوم تلفن همراه به‌عنوان مکمل و پشتوانه معنایی پرسشنامه ی بی موبایل هراسی تدوین شد؛ بنابراین می توان هدف از پژوهش حاضر را ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس معنا و مفهوم تلفن همراه تعریف نمود. بر این اساس روش پژوهش به این صورت بود که دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی دانشگاه های دولتی تهران، جامعه ی آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دادند که از بین آن ها 363 نفر زن و مرد در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه ی تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته معنا و مفهوم موبایل روی ایشان اجرا گردید. نتایج بررسی روایی سازه و پایایی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم موبایل با 44 گویه بیانگر آن بود که این مقیاس از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است؛ بنابراین این نتیجه حاصل شد که مقیاس افتراق معنایی مفهوم و معنای موبایل به‌عنوان مکمل پرسشنامۀ بی موبایل هراسی که توسط محقق تدوین و اعتباریابی شده است به‌خوبی توانست معنا و مفهومی را که از موبایل در ذهن دانشجویان متبادر می شود، توصیف و تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and standardization of the mobile concept of semantic differentiation scale means

نویسندگان [English]

  • homeyra Azadmanesh 1
  • hasan ahadi 2
  • Gholamreza Manshaee 3
1 azad university of khurasegan
2 azad universiry
3 khourasegan azad university
چکیده [English]

Mobile phone is a technological tool that is becoming popular day by day in the community and for the public, and because of this, most people in the community are buying it. In order to manufacturing, designing and validating nomobophobia. Should be developed that can scale well-meaning concept of mobile comes in mind is the sense in which students describe and explain semantic differential as a complementary concept mobile phone. So the present research aims to study construction and psychometric properties of the semantic differential scale. In this way the researcher-made scale was administrated on 361 Tehran human sciences students and the results of factor analysis showed that this scale consists of 43 items that were reliable and valid. So we concluded that this scale can supplement the nomophobia questionnaire. The development and validation could well describe and explain by researcher. Developing and standardization of the mobile concept of semantic differentiation scale means

کلیدواژه‌ها [English]

  • developing
  • Standardization
  • semantic differential scale
آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس. (2002). دیالکتیک روشنگری. ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان (1384). چاپ اول. تهران: گام نو.
دلاور، علی. (1391). مقیاس‌های سنجش نگرش. تهران: روان.
دیوبند، فائزه. (1391). رابطه بین هیجان خواهی، اوقات فراغت خسته‌کننده و عزت‌نفس با اعتیاد به تلفن همراه. فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی، 5(2)، 30-47.
عابدینی، یاسمین و زمانی، بی‌بی عشرت. (1391). بررسی انگیزه و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه اصفهان. روان‌شناسی معاصر، 7(2)، 73-86.
منحصری، مریم. (1391). عوامل تأثیرگذار و اهداف مدیریتی در استفاده از تبلیغات پیامکی از طریق موبایل توسط شرکت­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
منطقی، مرتضی. (1386). راهنمای والدین در استفاده فرزندان از فناوری‌های ارتباطی جدید. تهران: عابد.
نیکخو، رحیم. (1392). سنجش نگرش دانشجویان نسبت به موبایل و عوامل اجتماعی آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 39-51.
Ransford, M. (2013). Majority of college students own smartphones, but dislike those ads. Ball State University. Accessed March, 7, 2013.
Hong, F. Y., Chiu, S. I., & Huang, D. H. (2012). A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2152-2159.
Joinson, A. N. (2004). Self-esteem, interpersonal risk and preference for e-mail to face to face communication. Cyberpsychology and behavior, 7(4), 472-478
Levitin, D. (2015). The sum of human knowledge. www.wsj.com, sept, 18, 2015, 5:13pm
Levitin, D. (2015). Why the modern world is bad for your brain. Kent state university, oh, USA, college of education health and human services, kent state university, oh, 44242000, USA, sage journals
Pierce, T. (2009). Social anxiety and technology: Face-to-face communication versus technological communication among teens. Computers in Human Behavior, 25(6), 1367-1372.
Roberts, J., Yaya, L., & Manolis, C. (2014). The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. Journal of behavioral addictions, 3(4), 254-265.
Singh, B., Gupta, R., & Garg, R. (2013). Mobile phones; A Boon or Bane for Mankind?-Behavior of medical students. International Journal of Innovative Research and Development, 2(4), 196-205.
Singh, B., Gupta, R., & Garg, R. (2013). Mobile phones; A Boon or Bane for Mankind?-Behavior of medical students. International Journal of Innovative Research and Development, 2(4), 196-205.
Thometz, K. (2016). Exclusive cellphone use linked to anxiety, depression. Chicagotonight. Wttw.com www. Addictiontips.net. www.secureenvey.com, 7november 2014 www.securenvey.com/blog/2012/02/is/ss-of-the population suffer from nomobophobia the fear of being without their phone
Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130-137.