نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی گروه رفتارحرکتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ اضطراب آسیب ورزشی بود. 237 ورزشکار مرد از رشته‌های ورزشی انفرادی و تیمی شامل کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، بدمینتون، فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی، ووشو، کاراته، جودو، آمادگی جسمانی، اسکی، والیبال و به تعداد پراکنده از سایر رشته‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سابقۀ ورزشی آن‌ها به‌طور میانگین 1 ±32 سال و سن 10 ± 55 سال بود. پرسشنامه پس از ترجمه به فارسی و تأیید ترجمه توسط چند متخصص، به ورزشکاران ارائه و سپس تحلیل شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقدار ویژه در عامل‌های اول 876/5، دوم 101/2، سوم 028/2، چهارم 267/1، پنجم 155/1، ششم 114/1 بود. درصد واریانس تراکمی در کل 420/56 بود به‌طوری‌که درصد واریانس‌ها به ترتیب از دست دادن توانایی‌های ورزشی با 482/24 درصد، مأیوس شدن افراد خاص از فرد با 754/8 درصد، آسیب‌دیدگی مجدد با 450/8 درصد، ادراک ضعیف فرد از خود با 280/5 درصد، از دست دادن حمایت اجتماعی 812/4 با درصد، اختلال تصور از خود با 642/4 درصد بود. بود. شاخص‌های برازش مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مشخص کرد که مقدار کای اسکوئر برابر 40/553 در سطح معنی‌داری p=0/0 بود که با درجۀ آزادی مدل مستقل (276) فاصله داشت. شاخص نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی 96/3543 بود. همچنین شاخص برازندگی مقایسه‌ای برابر با (90/0) بود و شاخص برازش هنجارشده برابر با (84/0) و ریشة میانگین مجذور خطای برآورد برابر با (078/0) بود. به‌طورکلی تمامی شاخص‌های برازش مدل مطلوب بودند. پایایی درونی با آلفای کرونباخ 853/0 بود که قابل‌قبول و مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of the Sports Injury Anxiety Questionnaire

نویسندگان [English]

  • zahra salman 1
  • zeinab khosravi 2
  • ehsan zareyan 3
  • bita Ajilghi 4

1 Associate Professor, Faculty of Physical Education, Allameh Tabataba'i University

4 allameh tabataba'i university

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the sports injury anxiety questionnaire. 237 male athletes from individual and team sports including freestyle and Roman wrestling, taekwondo, badminton, football, basketball, athletics, wushu, karate, judo, fitness, skiing, volleyball and some sporadic athletes from other fields were selected by available sampling. Their average sport record was 32 ± 1 years, and age was 55± 10 years. After translation into Persian and confirmation by several specialists, the questionnaire, was presented to athletes, and then it was analyzed. Exploratory factor analysis showed that the eigenvalues were as: the first factors 5/876, the second factor 2/101, the third 2/028, the fourth 1/ 267, the fifth 1/155, and the sixth factor 1/ 114. The percentage of cumulative variance was 56/ 420 In total, so that the percentages of variance were 24 /482percent for Loss of athletic ability, 8/ 754percent for discouraging certain people from person, 8/ 450percent for re-injury, 5/ 280percent for poor perception of oneself, 4/812 percent for the loss of social support, and 4/642 percent for disorders of self-concept,,respectively. Model fitting indices by confirmatory factor analysis revealed that the chi-square value equal to 553 /40, at the significant level was p = 0/0, which was (276) away from the degree of freedom independent. The ratio of chi-square to degree of freedom was 3543/96. The comparative fit index was equal to (0/90) and normative fit index was equal to (0/84) and root mean square error of estimate was (0/078). In general, all the indicators of the model were favorable. Internal consistency with Cronbach's alpha was 0/853, which is acceptable and desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Sports injury anxiety
  • Cognitive anxiety
  • validity
  • reliability
بامگارتنر، تد. ای، و جکسن. اندرو، اس. (1998). سنجش و اندازه گیری در تربیت‌بدنی. ترجمه از حسین سپاسی و پریوش نوربخش. (1376). تهران: سمت.
شفیع‌زاده، محسن. (1385). اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی و تکلیف گرایی و خود گرایی. طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
رندال ای. شوماخر و ریچارد جی. لومکس. (2004) مقدمه‌ای بر مدل سازی معادله ساختاری. ترجمه از وحید قاسمی. (1388). تهران: جامعه شناسان.
واعظ موسوی، سید محمدکاظم. (1379). روان‌شناسی ورزشی، مقدمه‌ای بر دانشنامه تربیت‌بدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تهران: انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ علوم فارسی.
Ahern, D. K., & Lohr, B. A. (1997). Psychosocial factors in sports injury rehabilitation. Clinics in sports medicine, 16(4), 755-768.
Cassidy, C. M. (2007). Further development of the Sport Injury Appraisal Scale. Paper presented at the annual meeting of the Association for Applied Sport Psychology, Louisville, KY.
Cassidy, C. M. (2006a). Development of a measure of sport injury anxiety: The sport injury appraisal scale (Doctoral dissertation).
Cassidy, C. M., & Morgan, T. K. (2005, October). Identifying the perceived consequences of injury: A qualitative investigation. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Advancement of Applied Sport Psychology, Vancouver, BC.
Chan, C. S., & Grossman, H. Y. (1988). Psychological effects of running loss on consistent runners. Perceptual and Motor Skills, 66(3), 875-883.
Ford, I. W., Eklund, R. C., & Gordon, S. (2000). An examination of psychosocial variables moderating the relationship between life stress and injury time-loss among athletes of a high standard. Journal of sports sciences, 18(5), 301-312.
Hanson, S. J., McCullagh, P., & Tonymon, P. (1992). The relationship of personality characteristics, life stress, and coping resources to athletic injury. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, 262-272.
Heil, J. (2000). The injured athlete. In Y. L. Hanin (Ed.), Emotions in sport (pp.245-266). Champaign, IL: Human Kinetics.
Johnson, U., Ekengren, J., & Andersen, M. B. (2005). Injury prevention in Sweden: Helping soccer players at risk. Journal of sport and exercise psychology, 27(1), 32-38.
Kvist, J., Ek, A., Sporrstedt, K., & Good, L. (2005). Fear of re-injury: A hindrance for returning to sports after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 13, 393-397.
Kleinert, J. (2002). Causative and protective effects of sport injury trait anxiety on injuries in German university sport. European Journal of Sport Science, 2(5), 1-12.
Kontos, A. P., Feltz, D. L., & Malina, R. M. (2000). The perception of risk of injury in sports scale: Confirming adolescent athletes’ concerns about injury. Journal ofSport & Exercise Psychology, 22, S12.
Lazarus, R. S. (1991c). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. American Psychologist, 46, 819-834.
Leddy, M. H., Lambert, M. J., & Ogles, B. M. (1994). Psychological consequences of athletic injury among high-level competitors. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65, 347-354.
Maddison, R., & Prapavessis, H. (2005). A psychological approach to the prediction and prevention of athletic injury. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(3), 289-310.
Martens, R., Vealey, R. S., & Burton, D. (1990). Competitive anxiety in sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
Miller, R. P., Kori, S. H., & Todd, D. D. (1991). The Tampa Scale. Unpublished reportTampa.
Schumacker R. E., & Lomax R. G. (2010). A beginner’s guide to structuralequation modeling. Routledge Publishers, Third Eddition, PP: 42-51.
Schwarz, N. (1999). Self-reports: How the questions shape the answers. American Psychologist, 54, 93-105.
Silver, A., Haeney, M., Vijayadurai, P., Wilks, D., Pattrick, M., & Main, C. J. (2002). The role of fear of physical movement and activity in chronic fatigue syndrome. Journal of Psychosomatic Research, 52, 485-493.
Smith, R. E., & Smoll, F. L. (1990). Sport performance anxiety. In H. Leitenberg (Ed), Handbook of social and evaluation anxiety (pp. 417-454). New York: PlenumPress.
Smith, R. E., & Smoll, F. L., & Ptacek, J. T. (1990). Conjuntive moderator variables in vnlnerability and resiliency research: Life stress, social support and coping skills, and adolescent sport injuries. Journal of Personality and Social Psychology, 58(2), 360-369.
Smith, A. M., Stuart, M. J., Wiese-Bjornstal, D. M., Milliner, E. K., O’Fallon, W. M, & Crowson, C. S. (1993). Competitive athletes: preinjury and postinjury mood state and self-esteem. Mayo Clinic Proceedings, 68, 1029-1030.
Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. In C. D. Spielberger (Ed), Anxiety and behavior (pp. 3-22). New York: Academic Press.
Swinkels-Meewisse, E. J. C. M., Swinkels, R. A. H. M., Verbeek, A. L. M., Vlaeyen, J.W. S., & Oostendorp, R. A. B. (2003). Psychometric properties of the Tampa Scale for kinesiophobia and the fear-avoidance beliefs questionnaire in acute low back pain. Manual Therapy, 8, 29-36.
Tracey, J. (2003). The emotional response to the injury and rehabilitation process. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 279-293.
Tripp, D. A., Ebel-Lam, A., Stanish, W. & Brewer, B. W. (2007). Fear of reinjury, negative affect, and catastrophizing predicting return to sport in recreational athletes with anterior cruciate ligament injuries at 1 year postsurgery.
Taylor, J. (1997). Anxiety. In J. Taylor, & S. Taylor (Eds.), Psychological approaches to sports injury rehabilitation (pp. 145-175). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers.
Udry, E., Gould, D., Bridges, D., & Beck, L. (1997). Down but not out: Athlete responses to season-ending injuries. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19, 229-248.
Udry, E., Gould, D., Bridges, D., & Tuffey, S. (1997). People helping people? Examining the social ties of athletes coping with burnout and injury stress. Journal of Sport& Exercise Psycholog, 19, 368-395.
Vlaeyen, J. W. S., Kole-Snijders, A. M. J., Rotteveel, A. M., Ruesink, R., & Heuts, P. H.T. G. (1995). The role of fear of movement/ (re)injury in paindisability. Journal of Occupational Rehabilitation, 5, 235-252.
Walker, N., Thatcher, J. & Lavalle, D. (2010). A preliminary development of the Re Injury Anxiety Inventory (RIAI). Physical Therapy in Sport, 11, 23-29.
Weinberg, R., Butt, J., Knight, B., Burke, K. L., & Jackson, A. (2003). The relationship between the use and effectiveness of imagery: An exploratory investigation. Journal of Applied Sport Psychology, 15(1), 26-40.
Weinberg, R.S., Gould, D. (2003). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics
Williams, J. M. & Andersen, M. B. (1998). Psychosocial antecedents of sport injury: Review and critique of the stress and injury model. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 5-25.
Wiese-Bjornstal, D. M., Smith, A. M., Shaffer, S. M., & Morrey, M. A. (1998). A model of psychological response to sport injury: Psychological and sociological dynamics. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 46-69.
Weiss, M. R., & Troxel, R. K. (1986). Psychology of the injured athlete. AthleticTraining, 21, 104-109.