بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی فرم کوتاه ابزارکارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای ابعاد بهزیستی ، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش‌های روانشناختی حوزه سالمندی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی است؛ و جامعة آماری این تحقیق کلیه سالمندان زن و مرد شهر تهران بودند؛ که در مجموع 283 شرکت کننده شامل 148 زن و 135 مرد به طور در دسترس انتخاب شدند و با فرم کوتاه ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای سطوح بهزیستی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی، پنج عامل(مهر و محبت، تایید رفتاری، وضعیت، آسودگی خاطر و تحریک) را برای این مقیاس تایید کرد. پایایی مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی و ضریب آلفای ترتیبی و کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. پژوهش حاضر نشان داد که ابزار کارکرد تولید اجتماعی برای سطوح بهزیستی در جامعه ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می‌توان جهت سنجش سطوح بهزیستی سالمندان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the factor structure, reliability and validity of short form Social Production Function Instrument for the Level of wellbeing in older people

نویسنده [English]

  • friborz nikdel
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to examine the psychometric properties of Persian short form Social Production Function Instrument for the Level of wellbeing in older people, including reliability, validity and exploratory factor analysis. This study is descriptive and the population of this study were elderly men and women in Tehran; 283 older people (135 males and 148 females), were selected through available sampling. The exploratory factor analysis were investigated through principal component method, this analysis confirmed five factors (affection, conformation behavior, status, comfort, stimulation). Test-retest reliability and internal consistency the ordinal and Cronbach's alpha coefficients confirmed. According to the results of current research, the short form of Social Production Function Instrument for the Level of wellbeing is a reliable instrument with valid psychometric properties to measure the rate of well-being in Iranian ageing.
Keywords: successful ageing, self-management of well-being, Social Production Function, factor structure, reliability and validity
and

کلیدواژه‌ها [English]

  • successful ageing
  • self-management of well-being
  • Social Production Function
  • factor structure
  • reliability and validity
هومن، حیدر علی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، تهران: سمت.
Cramm, J. M., Strating, M. M., de Vreede, P. L., Steverink, N., & Nieboer, A. P. (2012). Validation of the self-management ability scale (SMAS) and development and validation of a shorter scale (SMAS-S) among older patients shortly after hospitalisation. Health and quality of life outcomes, 10(9), 1-7.
Cramm, J. M., Twisk, J., & Nieboer, A. P. (2014). Self-management abilities and frailty are important for healthy aging among community-dwelling older people; a cross-sectional study. BMC geriatrics, 14(28), 1-5.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
George, L. K. (2006). Perceived quality of life. In: R. H. Binstock and L. K. George (eds.). Handbook of aging and the social sciences. 6th ed. San Diego (CA): Academic Press, pp.320–36.
Lindenberg, S. (2013). Social rationality, self-regulation and well-being: The regulatory significance of needs, goals, and the self. In: R. Wittek, T. A. B. Snijders, and V. Nee (eds.). Handbook of Rational Choice Social Research.Stanford: Stanford University Press, pp.72-112.
Nieboer, A. P., Lindenberg, S., Boomsma, A., & Bruggen, A. C. van (2005). Dimensions of wellbeing and their measurement: The SPF-IL Scale. Social Indicators Research, 73, 313-53.
Pachana, N. & Laidlaw, K. (2014). Oxford Handbook of Geropsychology. Oxford: Oxford University Press.
Steverink, N., Lindenberg, S., & Slaets, J. P. J. (2005). How to understand and improve older people’s self-management of wellbeing. European Journal of Ageing, 2, 235-44.