دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-167 
2. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

صفحه 1-23

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی