1. استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطه شهر کاشمر

حسین مهدیان؛ حسن اسدزاده؛ حسن شعبانی؛ قدسی احقر؛ حسن احدی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 0-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‏آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول به تحصیل بوده‏اند. نمونه‌ی آماری نیز شامل 540 نفر از دانش‏آموزان (270 دختر و 270 ...  بیشتر

2. بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-23

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه ادراک از کلاس است. این پرسشنامه توسط فراسر، مک روبین، و فیشر (1996)  ساخته شده است.به همین منظور به طور تصادفی 830 دانش آموز دختر و پسر از بین دبیرستان­های سطح شهر تهران، انتخاب شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

3. پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

اکبر رضایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-16

چکیده
  زمینه: در مطالعات باورهای معرفت شناختی، معمولاً پرسشنامه شومر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران سؤال‏هایی را درباره مناسب بودن این ابزار مطرح کرده‏اند. هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) انجام شد. روش پژوهش: در ابتدا این پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده ...  بیشتر

4. تأثیر زمینه‌های تحصیلی دانشگاهی، علوم دینی و هنری بر هوش معنوی؛ کوششی در راستای رواسازی و پایایی‌سنجی مقیاس هوش معنوی

مسعود حسین جاری؛ حمید رضا ذذاکری

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-21

چکیده
  هوش معنوی به عنوان مجموعه‌ای سازگار از ظرفیت‌های روانی مبتنی بر جنبه‌های غیرمادی و متعالی واقعیت، به خصوص آنها که وابسته به طبیعت وجود شخصی، معنای شخصی، تعالی و حالت‌های گسترش‌یافته‌ی معنویت می‌باشند، تعریف شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآیی نسخه‌ی فارسی شدۀ مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) برای استفاده در فرهنگ ایرانی و مقایسه‌ی ...  بیشتر

5. سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اسماعیل زارعی زوارکی؛ کمال عقیق؛ کاظم رستگار

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-25

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزشیابی دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است. روش: با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمونه‏ای به حجم 61 نفر انتخاب شدند. با استفاده ...  بیشتر

6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

علی محمد رضایی؛ علی دللاور؛ حسن احدیث؛ فریبرز درتاج

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-25

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ساخت پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)[1] استادان و سنجش اعتبار و پایایی آن اجراء گردید. برای نیل به هدف تحقیق 962 دانشجو از دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در رشته های علوم انسانی انتخاب و ISEEQ را تکمیل نمودند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل بررسی و براین اساس 10 عامل استخراج گردید. این ...  بیشتر

7. اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان

محمد عسکری؛ ساسان ملکی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، صفحه 1-23

چکیده
  به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه‏ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای ...  بیشتر