پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده

زمینه: در مطالعات باورهای معرفت شناختی، معمولاً پرسشنامه شومر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران سؤال‏هایی را درباره مناسب بودن این ابزار مطرح کرده‏اند. هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990) انجام شد. روش پژوهش: در ابتدا این پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده شد. پس از ترجمه دوباره به زبان انگلیسی و مطابقت با پرسشنامه اصلی، شکاف‏های موجود در ترجمه شناسایی و اصلاح شدند. در نهایت پس از اجرای مقدماتی و رفع اشکالات، پرسشنامه نهایی بر دانشجویان گروه نمونه که شامل 518 نفر از دانشجویان رشته‏های مختلف دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند (به تفکیک 302 دانشجوی علوم انسانی و 216 دانشجوی علوم پایه) اجرا شد. یافته‏ها: نتایج محاسبات آلفای کرانباخ نشان داد که هیچ کدام از ضرایب پایایی خرده مقیاس‏ها در حد قابل قبول نیستند. بنابراین، در این پژوهش برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی برای رسیدن به ساختار عاملی مناسب استفاده شد. قبل از تحلیل عاملی داده‏ها، همسانی درونی برای 63 سؤال پرسشنامه محاسبه شد و 11 سؤال به دلیل همبستگی منفی نمره سؤال -کل آزمون و 16 سؤال به علت همبستگی کمتر از 1/0 نمره سؤال – کل آزمون، جمعاً 27 سؤال از تحلیل‏های بعدی حذف شدند. با استفاده از روش مؤلفه‏های اصلی، تحلیل عاملی بر روی 36 سؤال باقی مانده انجام گرفت. بررسی نمودار اسکری تحلیل اولیه، راه حل دوعاملی را نشان داد. سپس برای دستیابی به ساختار دوعاملی، تحلیل مؤلفه‏های اصلی با روش چرخش پروماکس انجام شد. 20 سؤال به علت بار عاملی کمتر از 35/0 و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل در چندین چرخش حذف شدند و در نهایت تحلیل نهایی بارگذاری 16 سؤال باقی مانده را بر روی دوعامل نشان داد. این دو عامل براساس محتوای سؤال‏های تحت‏پوشش«دانش ساده/قطعی»و«یادگیری سریع/ثابت» نامگذاری شدند. نتیجهگیری:محاسبه ضریب آلفای کرانباخ نشان داد که پایایی دو عامل به دست آمده در پژوهش حاضر در سطح قابل قبول می‏باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and factor structure of epistemological beliefs questionnaire

نویسنده [English]

  • akbar rezaee
چکیده [English]

The Schommer’s epistemological beliefs questionnaire is regularly used in studies on epistemological beliefs. However, many researchers pose some questions about the appropriateness of this instrument. The present study has been taken with the goal of investigating the reliability and factor structure of schommer’s epistemological beliefs questionnaire (1990). To do this, the questionnaire was translated into Persian (Farsi). Then, it was retranslated into English and compared with the original version to find and correct the gaps between the translated version and the original version. After the pilot study and resolving the possible mistakes, the final questionnaire was implemented for sample group consisting of 518 students studying in different fields in Tabriz Payame Noor University (302 students from humanities and 216 students from basic sciences).Cronbach Alpha calculation showed that none of reliability coefficients of sub-scales are acceptable. So, factor analysis was applied in this study to examine the construct validity and to reach an optimal factor structure. Before factor analysis of data, internal consistency was calculated for 63 questions. 27 questions due to under .10 and negative correlation between item-total score test were deleted from subsequent analyses. Using Principal Component's method, factor analysis was performed on 36 remaining questions. Investigatng of Scree plot of primary analysis showed two-factor solution. In order to achieve a two-factor structure, the analysis of Principal Components was done using Promax rotation method. 20 questions, due to factor load below .35 or due to meaningful and equal load on more than one factor in several rotations was deleted. Final analysis showed loading of the remained 16 questions on two factors. These factors were nominated according to content of the questions covered by simple/absolute knowledge and fast/fixed learning.Calculation of Cronbach Alpha coefficient showed that the reliability of two obtained factors is acceptable

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • factor structure
  • reliability
  • Construct Validity
  • students
محمودی اصل، محمد. (1381). بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم متوسطه شهرستان میاندوآب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
سپهری، صفورا.، و لطیفیان، مرتضی. (1386). تاثیر باورهای شناخت شناسی بر هدف های پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4، 392- 385.
طلایی، خداکرم. (1379). بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی، خودگردانی و یشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم نظام جدید. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
 
Chan, K.-W. & Elliot, rg (2004). Epistemological beliefs across cultures: Critique and analysis of belief structure studies. Educational Psychology, 24(2), 123-142.
Clarebout, G., Elen, J., Luyten, L., & Bamps, H. (2001). Assessing epistemological beliefs: Schommer's Questionnaire revisited. Educational Research and Education, 7, 53-77.
Duell, O.K., & Schommer-Aikins, M. (2001). Measures of people's beliefs about knowledge and learning. Educational Psychology Review, 13, 419-449.
Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and instruction. Educational Psychology Review, 13(4), 353-382.
Hofer, B. K. (2004). Exploring the dimensions of personal epistemology in differing classroom contexts: Student interpretations during the first year of college. Contemporary Educational Psychology, 29, 129-163.
Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Hofer, B.K., & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67, 88-140.
Kardash, C. M., & Howell, K. L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates' cognitive and strategic processing of dual-positional text. Journal of Educational Psychology, 92, 524-535.
Marzooghi, R., Fouladchang, M., & Shamshiri, B. (2008). Gender and level differences in epistemological beliefs of Iranian undergraduates students, Journal of Applied Sciences, 8 (24), 4698- 4701.
Neber, H., & Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Abilities Studies, 13, 59-74.
Paulsen, M. B. & Well, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education ,39, 365–384.
Peng, H. & Fitzgerald, G. E. (2006). Relationships between teacher education students' epistemological beliefs and their learning outcomes in a case-based hypermedia learning environment. Journal of Technology and Teacher Education, 4, 255-281.
Qian, G., & Alvermann, D. (1995). Role of epistemological beliefs and learned helplessness in secondary school students' learning science concepts from text. Journal of Educational Psychology, 87, 282-292.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
Schommer, M. (1993). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 3, 355-370.
   Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84, 435-443.
Schommer, M.; Calvert, C. & Bajas, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary students:  A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89, 37-40.
Schommer-Aikins, M., Duell, O. K., & Barker, S. (2003). Epistemological beliefs across domains using Biglans classification of academic disciplines. Research in Higher Education, 44, 347-366.
Schommer-Aikins, M., Mau, W., Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle school students' beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. The Journal of Educational Research, 94, 120-127.
Wood, P., & Kardash, C. (2002). Critical elements in the design and analysis of studies of epistemology. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge (pp. 231-261). Mahwah, NJ: Erlbaum.