استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطه شهر کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

4 عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت.

5 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامۀ آموزش ترغیبی و بررسی رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‏آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ شهر کاشمر که در سال تحصیلی 89- 1388 مشغول به تحصیل بوده‏اند. نمونه‌ی آماری نیز شامل 540 نفر از دانش‏آموزان (270 دختر و 270 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا شهر کاشمر به سه حوزۀ جغرافیایی (شمال، جنوب و مرکز) تقسیم شد. سپس، از هر حوزه چهار مدرسه و از هر مدرسه سه کلاس و سرانجام از هر کلاس 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از (الف) پرسشنامۀ آموزش ترغیبی(آموس، پورکی و توبیاس1984؛ تجدید نظر شده 1990 ؛ شو، 2003) و (ب) پرسشنامۀ باورهای هوشی (ذبیحی حصاری، 1384). از معدل نمرات دانش‏آموزان در دروس مختلف نیز به‏عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان استفاده شد. داده‏ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون گام به‏گام، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‏طرفه وآزمون tموردتجزیه‏وتحلیل قرارگرفت.نتایج نشان‏دادکه(الف) پرسشنامۀ‏آموزش ترغیبی ازروایی و پایایی بالایی برخوردار است؛(ب)مؤلفه‏های افزایشی و ذاتی از باورهای هوشی و مؤلفه‏های ملاحظه، حوصله، مهارت و تعهد از آموزش ترغیبی بهترین پیش‏بینی‏ کننده‏های عملکرد تحصیلی بودند؛ (ج) بین مؤلفه‏های آموزش ترغیبی و باورهای هوشی رابطۀ معناداری وجود دارد؛ و (د) بین باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد. این نتایج می‏تواند کاربردهایی برای آموزش و یادگیری اثربخش داشته باشد که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of invitational teaching survey and an investigation of its relationship with intelligence beliefs and academic performance of high school students in Kashmar town

نویسندگان [English]

  • Hossein mahdian 1
  • hassan asadzade 2
  • hassan shabani 3
  • ghodsi ahghar 4
  • hassan ahdi 5
چکیده [English]

The present study has been carried out with the aim of standardizing invitational teaching survey (ITS) and investigating its relationship with intelligence beliefs and performance of high school students in Kashmar city (Iran). The research population comprised all male and female students studying at high schools in the academic year of 2009-2010 in Kashmar town. The research sample included 540 students (270 females, 270 males), selected through multi-stage random sampling: the city was divided into three regions (north, center, south), then four schools in each region and three classes in each school were randomly selected. Research instruments consisted of (a) Invitational Teaching Survey (Amos, Purkey, Tobias, 1980; Revised 1990; shaw 2003); (b) Intelligence Beliefs Questionnaire (Zabihi, 2005). Grade point average was used as an indicator of students' academic performance. Data were analyzed using step by step regression analysis, Pearson correlation, one-sided ANOVA, and t-test. The results showed that (a) the invitational teaching survey has high reliability and validity; (b) incremental and inherent components of intelligence beliefs and consideration, patience, skill, and commitment components of invitational education are the best predictors of students academic performance; (c) there is a significant relationship between  invitational education components and those of intelligence beliefs; (d) there is significant relationship between intelligence beliefs and academic performance. These findings have some implications for effective teaching and learning, which are discussed in this article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • invitational teaching
  • Intelligence beliefs
  • Academic Performance
اماموردی، داود. (1380). بررسی رابطه باورهای هوشی و جهت‏گیری هدفی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول راهنمایی و دبیرستان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
حجازی، الهه، عبدالوند، نسرین و امام وردی، داود. (1382). جهت‏گیری هدفی، باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی. سال هفتم، شماره 1. ص30-51.
دلاور، علی. (1374). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
عوض‏زاده مقدم، زهرا. (1388). رابطه بین ادراک حمایت از سوی معلمان، والدین، دوستان و باورهای هوشی با خلاقیت. پایان نامه کارشنلسی ارشد، بیرجند: دانشگاه آزاد اسلامی واحد.
مهدیان، حسین .(1385). رابطه بین ادراک حمایت از سوی معلمان، والدین، دوستان و باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشنلسی ارشد، تهران: دانشگاه  علامه طباطبائی.
 
 
Amos, L. W, Smith, M. S. & Purkey, W. W .(2004). Invitational teaching survey. Retrieved from http://www. Invitationaleducation.net
Dupey rat.C, & Marine. C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 1, 43-59.
 Dweck, C.S., & Leggett, E. L. (1988) A social-cognitive approach motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
Good, T. & Brophy, J. (2003). Looking in classroom. New York. Longman.
Gresham, G. (2007). An invitation into the investigation of the relationship between mathematics anxiety and learning style in elementary pre-service teachers. Journal of Invitational Theory and Practice 13, 24- 34.
Hunter, M. & Smith. K. H. (2007). Inviting school success: Invitational education and the Art class. Journal of Invitational Theory and Practice 13, 8-15.
Kitchens, A. N. & Wenta, R. G. (2007). Merging invitational theory with mathematics education: A workshop for teachers. Journal of Invitational Theory and Practice 13, 34- 46.
Pajares, F. (1994). Inviting  self- efficacy. The role of invitation in the development of confidence and competence in writing. Journal of Invitational Theory and Practice, 3, 13-24.
Purkey, W.W. (2004). An introduction to Invitational theory. Journal of invitational theory and practice. Retrieved from http://www.Invitationaleducation.net
Purkey, W.W & Aspy, D. (2003). Overcoming tough challenges: An invitational theory of practice for Humanistic Psychology. Journal of Practice for Humanistic Psychology, 2003; 43; 146
Purkey, W., W& Novak, J. (2008). Fundamentals of invitational education. Radford, VA: International Alliance for Invitational Education.
Smith, C. H (1987). Master nursing students' perception on invitational teaching behaviors and attitudinal course outcomes. Unpublished master thesis. University of North Carolina at Greensboro.  Greensboro, NC.
User, E.L. & Pajares, F. (2006). Inviting confidence in school. Invitations as a critical source of the academic self- efficacy beliefs of entering middle school student. Journal of Invitational Theory and Practice, 12,7-16.
User, E.L. & Pajares, F. (2006). Success of academic and self-regulatory efficacy beliefs of interring middle school students. Contemporary Educational psychology,31,125-141.
Valiant, G. & et al. (2002). Inviting one's self and inviting others: Influence of gender. grade level and gender orientation. Journal of Invitational Theory and Practice 8, 41-60.
Valiant, G. & Pajares, F. (1999). The inviting/disinviting index: Instrumental validation and relation to motivation and achievement. Journal of Invitational Theory and Practice 6, 28-47.
Wiemer, D. & Purkey, w. (1994). Love the self and the neighbor? Self-other orientations of inviting behaviors. Journal of Invitational Theory and Practice, 3,25-33.
Zeeman, R. D. (2006). Glasser's choice theory and Purkey's invitational educational allied approaches to counseling and schooling. Journal of Invitational Theory and Practice, 12, 46-51.