1. اصول اخلاقی در پژوهش

غلامحسین حیدری

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 1-20

چکیده
  پس از تدوین مسئله پژوهش و صورت بندی کردن فرضیه، پژوهشگر برای توسعه و گسترش برنامه پژوهشی خود آمادگی پیدا می کند. برنامه پژوهش به پژوهشگر می گوید که اطلاعات مورد نیاز خود را چگونه جمع آوری کند چگونه تجزیه و تحلیل کند و نهایتا پاسخ سوالهای خود را پیدا کند. علاوه بر تمامی موارد بالا یکی از مسائلی را که هنگام برنامه ریزی پژوهش پژوهشگر باید ...  بیشتر

2. بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی

سعیده پناهی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محمدرضا شعیری؛ سمیه اقتذار نژاد

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 21-46

چکیده
  هدف اساسی این پژوهش وارسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشناهم اضطراب سلامت در یک نمونه غیر بالینی ایرانی است. به این منظور و پس از ترجمه و آماده سازی گام های زیر برداشته شد. نخست به منظور وارسی ساختار عاملی F-SHAI پرسشنامه در نمونه ای از 519 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه های تهران که به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

3. بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی

شکوه السادات بنی جمالی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 47-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی متناسب با ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی بود. برای این منظور پژوهش در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا شد. در مرحله مقدماتی پرسشنامه ای با 51 سوال تنظیم و روی 52 نفر بیمار روانی و 52 فرد سالم اجرا گردید و در مرحله اصلی آزمون روی نمونه ای به تعداد 2335 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ...  بیشتر

4. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 75-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد ریاضی دانش آموزان بوده است. به این منظور با استفاده از فصلنامه ها و مجلات علمی – پژوهشی، کلیه پژوهش های انجام شده در سراسر کشور طی سالهای 1388 -1381 گردآوری و بررسی شد که در مجموع 40 مورد از آن پژوهش ها دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل به خصوص ویژگی محاسبه سنجش اندازه اثر بودند. ...  بیشتر

5. ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نورعلی فرخی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 95-116

چکیده
  به منظور ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 90 پایان نامه کارشناسی ارشد و 30 پایان نامه دکتری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مقیاس درجه بندی محقق ساخته ای بود که بر اساس منابع مکتوب حوزه روش تحقیق تهیه و تدوین یافته بود. یافته های ...  بیشتر

6. اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

علی محمد زاده؛ محمود نجفی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 117-130

چکیده
  مقیاس پنج بزرگ-نسخه کوتاه، نسخه 10 سوالی مقیاس پنج بزرگ می باشد. که اخیرا توسط رامستد و جان در سال 2007 تهیه شده است. این ابزار بخاطر محدودیت زمانی در مواقعی به کار می رود که طرح تحقیقی، امکان استفاده از پرسشنامه بلند را نمیدهد. ضمن این که BFI-10 کوتاه ترین پرسشنامه موجود برای سنجش ویژگی های شخصیت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه این ...  بیشتر

7. بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات تخصصی آزمون های فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385

جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 139-169

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات تخصصی آزمون فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 بوده است. بدین منظور از بین کلیه شرکت کنندگان در آزمون فراگیر رشته روان شناسی، یک نمونه 2000 نفری از آزمودنی ها به کمک نرم افزار SPSS به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس این نمونه 2000 نفری به صورت تصادفی به دو گروه 1000 تایی تقسیم شد. یکی ...  بیشتر