دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-161 
4. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

صفحه 75-94

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی