ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبای

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ساخت پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)[1] استادان و سنجش اعتبار و پایایی آن اجراء گردید. برای نیل به هدف تحقیق 962 دانشجو از دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در رشته های علوم انسانی انتخاب و ISEEQ را تکمیل نمودند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل بررسی و براین اساس 10 عامل استخراج گردید. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤالات قرار گرفته روی عوامل تحت عناوین توانایی علمی،پویایی و علاقه‏مندی، تقویت انگیزه و توانایی‏های دانشجویان، کیفیت ارتباط انسانی استاد و دانشجو در کلاس درس، کیفیت ارتباط انسانی استاد و دانشجو در خارج از کلاس درس، ارزیابی و بازخورد، سازماندهی (وضوح)، رعایت مسائل اخلاقی، رعایت نظم و مقررات آموزشی و رضایت از استاد نامگذاری شد. پایایی[2] پرسشنامه به وسیله روش همسانی درونی[3] و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برآورد گردید. براساس نتایج حاصله، ضرایب آلفای عوامل 10 گانه (به استثناء عامل رعایت مسائل اخلاقی که 61/0 می‏باشد) رضایت بخش می‏باشد. کوچکترین ضریب آلفا پس از عامل رعایت مسائل اخلاقی متعلق به عامل رعایت نظم و مقررات آموزشی برابر با 69/0 با 3 سؤال و بزرگترین ضریب آلفا متعلق به عامل توانایی علمی برابر با 91/0 با 18 سؤال می باشد. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 97/0 به دست آمد که قابل توجه است. طبق نتایج این تحقیق ISEEQ واجد شرایط لازم برای بهره‏گیری به منظور ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی استادان می‏باشد.[1]. Iran Student’s Evaluation of Educational Quality (ISEEQ)


[2]. Reliability


[3]. Internal consistency

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validation of Iran students' evaluation of educational quality

نویسندگان [English]

  • ali mohammad rezaee 1
  • ali delavar 2
  • hassan ahadi 3
  • fariborz dortaj 3
چکیده [English]

The present research aims to construct Iran Students' Evaluation of Educational Quality of faculty and has been administered to measure it’s validity and reliability. 962 students were chosen from Tehran governmental universities in different humanities course of studies to complete the questionnaire. The factor analysis was used to study the questionnaire validity and accordingly ten factors were extracted. Regarding the research theoretical basis and the questions contents  the fallowing factors has been distinguished: Scientific ability, interest and dynamic, motivation reinforcement and the students abilities, student and faculty human interaction quality in classroom, student and faculty human interaction quality out of classroom, evaluation and feedback, organization, ethical issues observance, educational regulation and order observance and satisfaction from faculty. The questionnaire reliability was assessed by internal consistency using Cronbach coefficient. Based on the obtained results, the coefficient of the ten factors (except to ethical issues observance which is %61) were satisfactory.The smallest Cronbach coefficient after ethical issues observance belongs to educational regulation and order observance which is %69 with three questions and the biggest Cronbach coefficient belongs to scientific ability which is %91 with 18 questions. The questionnaire total reliability coefficient is %97 which is outstanding. Based on the results of this research, the Iran Students' Evaluation of Educational Quality is qualified to be used for evaluation of faculty educational quality by students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Faculty Evaluation
  • educational quality
  • Validation
اجتهادی؛ مصطفی.(1372). تحلیلی بر توانمندی‏ها و کاستی های نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال ششم. شماره 3. شماره مسلسل 17.
آراسته، حمیدرضا و محمودی راد، مریم .(1382. آموزش اثر بخش: رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد5 . ویژه نامه آموزش پزشکی، پائیز و زمستان.
توکل محسن، رحیمی مدیسه، محمد ترابی سیما.(1377). بررسی ویژگی‏های استادان از دیدگاه دانشجویان (با رویکرد ارزیابی دانشجویان از استادان). پژوهش در علوم پزشکی؛ 3 (پیوست 1): صفحات 33 - 5 .
حاجی آقاجانی سعید.(1377). نظرات استادان دانشکده پرستاری و مامایی در مورد اثر ارزشیابی دانشجویان بر چگونگی تدریس آنها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهش در علوم پزشکی؛ (پیوست 1): صفحات 36-8 .
سیف، علی اکبر .(1370). ارزشیابی دانشجویان از استادان، تا چه اندازه می‏توان به آن اعتماد کرد؟ پژوهشهای روانشناختی، شماره 1 و 2 ، پائیز و زمستان 70 .
سیف، علی اکبر .(1375). روشهای ارزشیابی کیفیت فعالیتهای علمی- آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. آبان 75 .
سیف، علی اکبر .(1385). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
شکورنیا عبدالحسین، مطلق محمد اسماعیل.(1380). ارزشیابی استاد و ارتقای کیفیت. خلاصه مقالات اولین همایش کشوری ارزیابی و اعتبار بخشی. اهواز: دانشگاه علوم پزشکی اهواز.
غفوریان، مهدی و همکاران. بازخورد اعلام نتایج ترزشیابی استادان دانشگاه علوم پژشکی اهواز در بهبود کیفیت تدریس آنان از دیدگاه خودشان. دانشگاه علوم پژشکی اصفهان. 1382.
قهرمانی، محمد؛ عارفی، محبوبه و جمشیدی، لاله .(1387). بررسی تأثیر ارزیابی پایان ترم بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 48.
کیان ارثی، فرحناز .(1384). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ارزشیابی از عملکرد آموزشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی 84-1383 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
گرجی، یوسف .(1376). رابطه میزان محبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ارزشیابی دانشجویان از فعالیت های آموزشی آنان، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی، ص 422.
معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهر محمدی، محمود و علی عسگری، مجید .(1386)، ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: برخی دیدگاه‏ها، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال اول. شماره 5.
نجاریان، بهمن .(1373). ساخت و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس افسردگی کودکان (CDS – A) به وسیله تحلیل عوامل. مجله پژوهش‏های روان شناختی، دوره 2، شماره 3 و 4 .
 
 
Allen,M.J.& Yen,W. M. (1979). Introduction to Measurement Theory. Brooks/Close Publishing Company, Monterey, California, a division of Wadsworth.
Arreola. A. R. (2001). Developing a comprehensive faculty evaluation system second edition. University of Tennessee. Press: Anker publishing Company.
Arreola. A. R. (2001). Developing a comprehensive faculty evaluation system second edition. University of Tennessee. Press: Anker publishing Company.
Bardes C.L.& Hayes J.G.(1995). Are the teachers teaching? Measuring the educational activities of clinical faculty. Acad Med: 70 (2): 111 – 14.
Bland C.J.Wersal L. vanloy W.& Jacott W. (2002). Evaluating faculty performance: a systematically designed and assessed approach. Acad Med; 77 (1): 15 – 30.
Boyer E. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching; 27-28.
Boyle P. Pettigrove M. & Atkinson C. (2001). Australian national university student student evaluation of teaching ANUSET: a guide for academic staff. 3rd ed. Canberra: Australian National University.
Cattell, R. B. (1966).The scree test for the number of factors. Multivariate behavioral research, Vol. 1, 245-276.
Child, D. (1978). The Essentials of factor analysis. London: Holt, Rinehart, and Winston.
Commrey, A. L. (1973). A first Course in factor analysis. New York: Academic press.
Cook. S (1989). Improving the quality of student ratings of instruction: A look at two strategies, different academic settings and their relation to student/course/ instructor characteristies. Journal of Researeh in Higher Education 22: 131-157.
Copeland H. L. Hewson M. G. (2000). Developing and testing an instrument to measure the effectiveness of clinical teaching in an academic medical center. Acad Med; 75 (2): 161 – 6.
Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, Vol. 52, 281-302.
Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological testing (3rd ed.). New York: Harper and row international.
Divokv. J (1995). Eliciting teaching evaluation