نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه ملایر

چکیده

به منظور اعتباریابی، رواسازی، و هنجاریابی آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا برای دانشجویان دانشگاه ملایر، نمونه‏ای به حجم 340 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این دانشجویان به عنوان آزمودنی تحت شرایط یکسان به سئوالات آزمون مهارتهای تفکر انتقاادی کالیفرنیا پاسخ دادند. محتوای سئوالات آزمون ترجمه شد، ماده‏های آن با فرهنگ ایرانی متناسب شد و سئوالات نامناسب حذف گردید. اعتبار آزمون به روش کودر – ریچاردسون 689/0؛ به روش دو نیمه‏ای کردن آزمون 558/0؛ و به روش بازآزمایی 652/0 برآورد شد. روایی آزمون به روش روایی سازه (روایی همگرایی و واگرایی) بررسی شد. در روایی همگرایی همبستگی نمرات آزمون با نمرات آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلاسر 64/0 برآورد شد. در روایی واگرایی همبستگی نمرات آزمون با معدل دانشجویان، و نمرات آزمون اضطراب کتل به ترتیب 31/0 و 25/0- برآورد شد؛ این همبستگی‏ها نشان می‏دهند که تفکر انتقادی، معدل و اضطراب سازه‏های متفاوتی هستند. تحلیل عاملی پاسخهای دانشجویان به آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا نشان داد که این آزمون از 15 عامل با ارزش ویژۀ بزرگتر از یک اشباع است که این عوامل مجموعاً 42/61 درصد از واریانس کل آزمون را توجیه می‏کنند. البته فقط سه عامل نخست با بیش از 3 سئوال همبستگی بالاتر از3/0 بودند. بین میانگین نمرات آزمون در گروههای تحصیلی و جنسی تفاوت معنی‏دار مشاهده نشد. در نهایت برای آزمون هنجار تهیه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reliability, validity and normalization of california thinking skill test (CTST) for the students of Malayer University

نویسندگان [English]

  • mohammad askari
  • sasan maleki

چکیده [English]

To test the reliability, validity and normalization of CTST in Malayer University, a sample size of 340 male and female students was randomly selected. The subjects answered the above-mentioned test under the same condition. The items of the test were translated and adapted to the Iranian culture. The reliability of the test was calculated as 0.689 through the use of Kuder-Richardson, 0.558 through test split half, and 0.652 through test-retest methods. The validity of the test was determined through construct validity (convergent and divergent validities). Correlation of the test score was calculated as 0.64 through the application of Watson-Glaser Critical Thinking Test. Additionally, the correlation of the test with regard to the students' achievement and Cattle anxiety test was calculated as 0.31 and -0.25, respectively, which showed that critical thinking, academic achievement and anxiety are different constructs. Factor analysis of the answered questions revealed that the test includes 15 factors with the Eigen value greater than 1 which justifies 61.42% of the variance in the whole test. It is, however, worth mentioning that within the first three factors that included more than three questions had a factor loud greater than 0.3. No significant difference was observed in the test score mean among the various educational and sex groups. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CTST
  • Watson-Glaser thinking skill test
  • reliability
  • Critical Thinking
  • validity
  • normalization
اسلامی، محسن. (1382). ارایة الگویی برای طراحی و اجرای برنامة خواندن انتقادی و بررسی اثر آن برتفکّرانتقادی و نوشتن تحلیلی دانشجویان دورة تربیت معلم تهران. پایان نامة دکترای برنامه ریزی درسی چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.
بیگدلی، حسن.(1384). بررسی رابطة تفکّرانتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویانکارشناسی رشته‏های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تهران. پایان‏نامة کارشناسی ارشد رشتة تحقیقات آموزشی چاپ نشده، دانشگاه تهران.
پیرتو، جین.(1385). رشد و آموزش کودکان و بزرگسالان با استعداد (ترجمة فاطمه گلشنی ونیرة دلالی)، تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1999).
خسروانی زنگنه، ستاره.(1381). بررسی تأثیر برگزاری جلسات پویایی گروه در کارآموزی پرستاری بهداشت جامعه بر میزان تفکّر انتقادی دانشجویان کارشناسی پرستاری. پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة آموزش پرستاری چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
عسگری, محمد. (1386). مقایسه تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ملایر در دروس مطالعات اجتماعی و زیست شناسی. پایان نامه دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علی اکبر. ( 1380). روان شناسی پرورشی: روان شناسی یادگیری و آموزش. (ویراست نو)، تهران: آگاه.
مـایرز، چت. (1374). آموزش تفکر انتقادی (ترجمه دکتر خدایار ابیلی)، تهران: سمت. (تاریخ انتشـار اثر به زبان اصلی، 1986).
 
 
American Philosophical Associaon. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instrument. ERIC Document Reproduction Service No. ED 315-412.
Baril, C.P., Cunningham, B.M., Fordham D.R., Gardner R.L., Wollcott S.K. (1998). Critical thinking in the public accounting Pofession: aptitudes and attitudes. Journal of Accounting Education.16, ¾   , 381-406.
Cohen, L., & Manion, L. (2000). Research methods in education (5td Ed). London: Routledge.
Dellarosa, D. (1988). A history of thinking. In R. J. Sternberg, & E. E. Smith(Eds.), The Psychology of Human Thought(P.P. 1-18),Cambridge: Cambridge University Press.
Elder, L. and Paul, R. (2003).Critical thinking: Teaching students how to study and learn (Part IV). Journal of Developmental Education, 27, 36-37.
Facione, P. A. Facione, N. C. (1992). Test manual: The California Critical Thinking Disposition Inventory. California Academic Press, Millbrae, C. A.
Facione, P.A. & Facione N. C. (1998).The California critical thinking skills test. The California Academic Press U.S.A.
Facione, P. A. ,Facione N. C. ,Blohm, K. H. & Carol, A. F. (1998). Test Manual: the California Critical Thinking Skills Test, 1998 revised edition Millbrae, CA: California Academic Press.
Glaser, J. (1998).Reasoning, critical thinking and the critical person: Toward a Dialogical Theory of Critical Thinking .Unpublished doctoral dissertation, The University of Melborne, Department of Philophy.
Jackson, M. C. (2001).Critical systems thinking and practice.European Journal of operational, 123,233-244.  
Johnson, B. E. (1998). Stirring up thinking. New York: Houghton Mifflin Company.
Howell, M. A. ,Whitlow, J. , Stover, L. M. & Williams Johnson, K. (1996).Critical thinking as an educational outcome. Nurse Educator, 21(30), 23-28.
Huffman, K. ,Vernoy, M. ,Williams, B. , & vernoy, J. (1991). Psychology in action. New York: John Wiley and Sons.
Paul, R. and Elder, L. (2002).Critical thinking: Teaching how to study and learn. Journal of Developmental Education, 26, 36-37. 
 Reed, J.H. (1998). Effect of a model for critical Thinking on student ahivement in primary source document analysis and interpretation, argumentative reasoning, critical thinking dispositions, and history content in a community college history course.Unpublished doctoral dissertation. College of Education, University of South Florida.
Smith, F. (1992).To think: In language learing and education. London: Routhledge.
Simpson, E. (2002). The development of critical thinking in Saudi nurses: AnEthnographical approach. Unpublished doctoral dissertation, school of nursing, Faculty of Health, University of Queensland.
Woolfolk, A. (2001). Educational psychology (8thed). Boston: Allyn & Bacon.
Wolcott, S.K., Baril, C.P., Cunningham, B.M., Fordham, D.R. & Pierre, K.S. (2002).Critical thought on critical thinking research.Journal of Accounting Education, 20, 85-108.