سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزشیابی دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است. روش: با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، از جامعه آماری دانشجویان و آموزشیاران دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمونه‏ای به حجم 61 نفر انتخاب شدند. با استفاده از چک لیستی که توسط نویسندگان مقاله حاضر و با بهره گیری از تجارب جهانی تهیه شد، مؤلفه‏های دوره آموزش‏الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفت. داده‏های حاصل با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ها: نتایج بیانگر آن بود که برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی براساس اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده، در حد نسبتاً مطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and evaluation of E-learning: A case study from the industrial engineering E- learning course of K. N.Toosi University

نویسندگان [English]

  • esmaeil zarei zavaraki 1
  • kamal agjhigh 2
  • kazem rastegar 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess and evaluate the E-learning course of industrial engineering at Khajeh NasirddinToosi University. The research population included all the industrial engineering students and instructors at Khajeh NasirddinToosi University. The sample comprised 61 (51 students and 10 instructors) who were selected purposive sampling method. According to a review of global experiences, a checklist designed and applied. By analytical and descriptive statistical methods, it was found that the E-learning course of industrial engineering at Khajeh NasirddinToosi University could be relatively a suitable programme. These findings which may have some implications in designing E-learning course, are discussed in fully in this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • assessment
  • Evaluation
  • industrial engineering
  • E-learning program
منابع
آقازاده،احمد.( 1374). نقش و اهمیت تحلیل و سازماندهی مواد آموزشی در سیستم آموزش از راه دور، مجموعه مقالات تخصصی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور.
آهنچیان، محمدرضا .(1382). آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن، تهران: انتشارات طهوری.
ابراهیم‌زاده،عیسی.( 1377). طرح آموزش ضمن کار نیروی انسانی کشور با استفاده از نظام آموزش از راه دور، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
بازرگان عباس.( 1383). ارزشیابی آموزشی، انتشارات: سمت.
دی.آر.گریسون و آندرسون.(2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21 مبانی نظری و عملی، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد(1384) تهران: انتشارات علوم و فنون.
رحمانی، بهاالدین .(1384). بررسی تحلیلی محتوای برنامه های آموزشی دوره آزمایشی آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری براساس اهداف از پیش تعیین شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی زوارکی،‌ اسماعیل .(1384). یادگیری الکترونیکی و چالش آموزش عالی. مجموعه خلاصه مقالات ارائه شده در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی (چاپ نشده ).
زارعی زوارکی،‌ اسماعیل .(1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. نامه آموزش عالی. سال اول، شماره 3.
سیف، علی اکبر .(1376). روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.
سیف،علی اکبر.(1371) آموزش معلم محور و آموزش کتاب محور، مجموعه مقالات تخصصی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور، تهران.
شعاری نژاد، علی اکبر .(1375). فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
شعبانی، حسن .(1371). مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس، تهران: انتشارات سمت.
عطاران، محمد .(1381). جهانی شدن، فناوری اطلاعات (IT) و تعلیم و تربیت، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی آفتاب مهر با همکاری انتشارات ایتا.
فردانش هاشم .(1383). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، انتشارات: سمت.
منتظر، غلامعلی .(1383). مطالعه تطبیقی توسعه اطلاعاتی در نظام آموزشی کشورهای گوناگون جهان، سومین همایش سالانه برنامه درسی درعصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.
مهرمحمدی، محمود .(1383). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، سومین همایش سالانه برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.
نصر اصفهانی، احمدرضا .(1371). عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29.