دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-188 
2. رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

صفحه 33-54

حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی


4. ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه *

صفحه 77-99

سیمین رونقی؛ علی دلاور؛ محمدعلی مظاهری


8. هنجاریابی آزمون بندر ـ گشتالت II در کودکان 11 ـ4 ساله شهر شیراز

صفحه 170-195

افروز بهرامیان؛ حبیب هادیان فرد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی