اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 1-54

چکیده
  در طول دو دهه اخیر محققان زیادی به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در قالب تحقیقات آزمایشی یا نیمه آزمایشی پرداخته‌اند که نتایج متفاوتی به دست آمده است، بنابراین لزوم استفاده از پژوهش فراتحلیل جهت ارائه نتیجه کلی احساس می‌شود. هدف: این پژوهش  با بهره گیری از روش فراتحلیل به ترکیب نتایج کمی حاصل ...  بیشتر

رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 33-54

چکیده
  زمینه: اهمیت گرایش به تفکر انتقادی در نظام آموزشی و برنامه‌های درسی در سطوح قبل از آموزش عالی ضرورت وجود ابزاری با فرم کوتاه جهت سنجش این سازه را نشان می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و ساختار عاملی پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه صورت گرفت.  روش: در این پژوهش توصیفی پیمایشی، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی

حسین عبدالهی؛ عباس بازرگان

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 55-76

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسائی عناصر تشکیل دهنده بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی، ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی بوده است. روش:آمیخته (استفاده از گروه کانونی و روش تحلیل عاملی). جامعه آماری این تحقیق عبارتند از: اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی- آزمایشی و رسمی ـ  قطعی (زن و مرد) شاغل در دانشکده‏های ...  بیشتر

ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه *

سیمین رونقی؛ علی دلاور؛ محمدعلی مظاهری

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 77-99

چکیده
  هدف این پژوهش با بهره گیری از مبانی نظریه دلبستگی، ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. گروه نمونه از 500 دانش آموز  پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی دبستانهای شهر کرج با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برای ساخت آزمون مراحل زیر طی شد: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات  ...  بیشتر

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران *

فاطمه قائمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 100-111

چکیده
  مقدمه: با نظر به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران صورت گرفت. روش: در قالب یک طرح توصیفی پیمایشی، نمونه‌ای 210 نفری از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، مقیاس را تکمیل نمودند. روایی این پرسشنامه، از طریق ...  بیشتر

سنجش مقایسه‌پذیری سازه و تحلیل کارکرد افتراقی سئوال‌ها (DIF) و بلوک‌های (DTF)آزمون علوم پایه هشتم تیمز 2007 در بین دانش‌آموزان ایران و آمریکا

اصغر مینایی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 113-151

چکیده
  در سنجش‌های بین‌المللی مانند تیمز و پرلز لازم است تا آزمون‏های مورد استفاده از هم‌ارزی سازه که به مقایسه‌پذیری سازه معروف است برخوردار بوده و سئوال‌ها تا حد ممکن برای تمام کشورها و گروه‏های مشارکت‌کننده، یکسان عمل نمایند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا مقایسه‌پذیری سازه‌ای آزمون علوم پایه هشتم (سوم راهنمایی) تیمز 2007 و کارکرد افتراقی ...  بیشتر

سنجش میزان تعامل در برنامۀ درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی *

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 151-169

چکیده
  چکیده زمینه: فرایند آموزش یعنی یاددهی و یادگیری را می‌توان حاصل تعامل هر سه عنصر معلم، شاگرد و محتوا در نظر گرفت. بیشتر یادگیری‌ها و آموزش‌های کلاسی از طریق تعامل صورت می‌گیرد از این رو وجود تعامل برای ایجاد جوامع یادگیری، اساسی و بنیادی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعامل در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه ...  بیشتر

هنجاریابی آزمون بندر ـ گشتالت II در کودکان 11 ـ4 ساله شهر شیراز

افروز بهرامیان؛ حبیب هادیان فرد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، صفحه 170-195

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی آزمون بینایی- حرکتی بندر گشتالت II برای کودکان مدارس ابتدایی شیراز بوده است. در این هنجاریابی 473 دختر و 427 پسر 4 تا 11 ساله از 8 مدرسه واقع در نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شیراز و براساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، انتخاب شدند. روش: برای بررسی پایایی آزمون از روش‏های بازآزمایی و تنصیف استفاده ...  بیشتر