نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 . عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسائی عناصر تشکیل دهنده بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی، ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی بوده است. روش:آمیخته (استفاده از گروه کانونی و روش تحلیل عاملی). جامعه آماری این تحقیق عبارتند از: اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی- آزمایشی و رسمی ـ  قطعی (زن و مرد) شاغل در دانشکده‏های ده‏گانه علوم انسانی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 87-1386. نمونه مورد مطالعه براساس روش تصادفی طبقه ای به تعداد 200 نفر انتخاب شدند. تعدادی از پرسشنامه‏های عودت داده شده به علت نقص در داده‌ها کنار گذاشته شدند. در نهایت 137 پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. تهیه مقیاس سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی در سه مرحله به شرح زیرانجام شد: الف) تحلیل نتایج حاصل از مطالعه پیشینه تحقیق برای بدست دادن مؤلفه های تشکیل دهنده بهره‏وری آموزشی.ب) تهیه گویه‏های پرسشنامه برای اجرای اولیه.ج)اجرای نهایی واعتباریابی مقیاس سنجش بهره‏وری آموزشی: پس از اجرای مراحل اول و دوم پژوهش، با اجرای مقدماتی پرسشنامه بر روی نمونه محدودی از جامعه آماری  و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده اصلاحات لازم در نسخه اولیه پرسشنامه به عمل آمد. پیش نویس اولیه نسخه اصلاح شده براساس نظر تیم پژوهشی و چند تن از صاحبنظران سنجش، تهیه شد. حاصل این مرحله از پژوهش تدوین ابزار نهایی برای اجرای مرحله میدانی پژوهش بود.ضریب اعتبار مجموعه سنجه های مقیاس از طریق آلفای کرانباخ به میزان 92/0 محاسبه شد. جهت بررسی روایی مقیاس ازتحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی استفاده شده است.یافته‌ها: حاصل این تحقیق شناسائی عناصر تشکیل دهنده بهره‏وری آموزشی در 8  دسته می‌باشد. همچنین مقیاسی در42 گویه ساخته شد که با استفاده از آن می‌توان بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی را اندازه گیری و در سطح گروه آموزشی و دانشکده مورد تحلیل قرار داد. این مقیاس 65 درصد واریانس کل متغیر مورد نظر را تبیین می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Scale for Measuring Educational Efficiency of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • hossein abodllahi 1
  • abas bazargan 2

چکیده [English]

Objective: The present study aims at identifying the components of educational efficiency of faculty members, and construction and validation of a scale for measuring their educational efficiency.
Method: A mixed method was used (focus groups and factor analysis). The population consisted of faculty members (contractual, formal-probationary, and formal-permanent) working at 10 Humanities Faculties at the University of Tehran during the academic year 2007-08. The sample (size=200) was selected using stratified random sampling. Some questionnaires were excluded due to inadequate data. Finally, 137 complete questionnaires were analyzed.
Faculty Member’s Educational Efficiency Scale was prepared in three stages as follows:
1) Analysis of results from previous studies for identifying the components of education efficiency; 2) Preparation of questionnaire items for initial implementation; 3) Final implementation and validation of educational efficiency scale
After the first and second stages, the questionnaire was initially implemented in a small sample group, and the results were used to make the necessary revisions in the basic version of the questionnaire. The initial draft of the revised version was developed considering comments from the research team and measurement experts. The result was a final instrument intended for field research. The validity coefficient of scale measures was 0.902 using Cronbach’s alpha. To determine the validity of the scale, principal components factor analysis was used. Findings: The result of the study was the identification of the components of educational efficiency in eight categories. In addition, a 42-item questionnaire was developed to measure the educational efficiency of faculty members at the level of departments and faculties. The scale explains 65% of the total variance of the variable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Construction and Validation of a Scale
  • Efficiency Measurement
  • Education Efficiency of Faculty Members

منابع

ابطحی،حسین و کاظمی، بابک(1383). بهره‏وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
ایروانی، هوشنگ، فائزی پور، محمد مهدی، شریف زاده ابوالقاسم و همکاران(1385). تحلیل عوامل تأثیر گذار بر بهبود فرصت‌های مطالعاتی هیأت علمی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
شایان، مهین(1375). عوامل مؤثر در بهره‏وری نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی. شیوه های عملی ارتقای بهره‏وری نیروی انسانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عبداللهی، حسین(1387). طراحی مدلی برای سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های علوم انسانی دانشگاه تهران. رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
فرودر، جیمز(1384). بهره‏وری هیأت علمی. دایره المعارف آموزش عالی، ترجمه حمید رضا آراسته، ناشر بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
مشبکی، اصغر(1378). مدیریت وبهره‏وری: اکسیرکار و تولید. مجموعه مقالات بهره‏وری در مدیریت، مجموعه هفتم. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
منصور فر،کریم(1385). روش‏های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هومن، حیدرعلی ( 1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل.تهران: انتشارات سمت.
هومن، حیدرعلی(1381). تهیه واستاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Adams, Jim(2002). A view from the top: what academic leaders believe about faculty performance and compensation in California's four – year postsecondary institutions. University of Southern California.U.S.A.
Barr ,Robert B.& Tagg, John (2003). From Teaching to Learning A New Paradigm for Undergraduate Education" U.S.A.
Doellefeld.Steven FM.(1998).  Faculty Productivity: A Conceptual Analysis And research Synthesis" P.HD dissertation STATE University of New York.U.S.A.
Kapelke, Steven(2005). RECOMMENDATION ON FACULTY WORKLOAD AND PRODUCTIVITY"Internet .
Massy,WilliamF,Wilger ,Andea K(1995). Improving Productivity”Change.New Rochelle .Vol .27.Iss4.
Middaugh, Michael F.(2001) .Understanding Faculty Productivity Standards and Benchmarks for Colleges and Universities. jossy _Bass Publisher. San Francisco.U.S.A.
Poole,William(2005)  .Improving Productivity in Higher education. Webster University.St.Louis.
Porter, Stephen R.; Umbach , Paul (2001)  .Analyzing Faculty Workload Data Using Multilevel Modeling" Research in Higher Education.Vol.42.No2.
Weiss,Donna(1998) . The Relationship Between Faculty Group Development and Faculty Productivity in Higher Education” Ph. D  Dissertation ,University of TEMPLE, U.S.A.