نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه شیراز

چکیده


هدف: هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی آزمون بینایی- حرکتی بندر گشتالت II برای کودکان مدارس ابتدایی شیراز بوده است. در این هنجاریابی 473 دختر و 427 پسر 4 تا 11 ساله از 8 مدرسه واقع در نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شیراز و براساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، انتخاب شدند. روش: برای بررسی پایایی آزمون از روش‏های بازآزمایی و تنصیف استفاده شد. به منظور احراز روایی آزمون از 4 روش استفاده شد: مقایسه‌ی آزمون بندر گشتالت  II و آزمون بندر گشتالت (سیستم نمره‏گذاری کوپیتز)، مقایسه با آزمون خط زنی، بررسی نحوه عملکرد کودکان مبتلا به  ADHD و LD در آزمون بندر گشتالت II. در این راستا برای دو روش اول از ضرایب همبستگی و برای دو روش دوم از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی آزمون در مرحله نسخه برداری برابر با 94/0 و در مرحله یادآوری 76/0 بود. میانگین کلی ضریب پایایی تنصیف برای تمام رده های سنی برابر با 80/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از سنجش روایی آزمون نشانگر روایی بالای آزمون بندر گشتالت  II برای استفاده در ایران بوده و بیانگر این نکته است که در این فرهنگ نیز از این آزمون می‌توان به عنوان ابزار سنجشی و تشخیصی مناسبی استفاده کرد. یکی از نتایج این هنجاریابی آن بود که برخلاف گفته‌ی کوپیتز (1963)، عوامل فرهنگی و اجتماعی می‌تواند روی نحوه‌ی کارکرد کودکان در آزمون بندر گشتالت II اثر بگذارد. بدین معنی که کودکان متعلق به گروه های فرهنگی و اجتماعی بالاتر، نسبت به گروه های فرهنگی و اجتماعی پایین‌تر، در آزمون بندر گشتالت II کارکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. در این هنجاریابی عملکرد آزمودنی‌های دختر به طور معنی‏داری بهتر از عملکرد آزمودنی‌های پسر بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Bender-Gestalt II in Children Aged between 4 and 11 Years in Shiraz

نویسندگان [English]

  • afroze bahramian
  • habib hadianfard
  • n mohamadi
  • changiz rahimi

چکیده [English]

Abstract
Objective: The present study aimed at the standardization of Bender Gestalt II for preschool andprimary school-children in Shiraz. The sample consisted of 473 girls and 427 boys aged 4 to 11 years who were selected using stratified random sampling from eight schools located in four education districts of Shiraz.
Methods: Test-retest and split-half methods were used for studying the reliability of the test. To assess the validity of the test, four procedures were used, namely comparison of BG II and Bender-Gestalt test (Koppitz scoring system), comparison with Cancellation test, studying the performance of ADHD and LD children in BG II. In this regard, correlation coefficients were used for the first two procedures, and independent T was used for the last two procedures.
Results and Conclusion: The reliability coefficient obtained in copy phase was 0.94 and in recall phase was 0.76. The mean of split-half reliability coefficient for all age groups was 0.80. The results of validity assessment showed high validity of BG II for use in Iran, a fact suggesting that BG II can be used as a suitable assessment tool in the Iranian culture. A result of the standardization was that contrary to Koppitz's finding (1963), children's performance in BG II could be affected by cultural and social factors. In other words, children from higher cultural and social groups had a better performance compared to children from lower cultural and social groups. In this study, the performance of girls was significantly better than that of boys.
Abstract
Objective: The present study aimed at the standardization of Bender Gestalt II for preschool andprimary school-children in Shiraz. The sample consisted of 473 girls and 427 boys aged 4 to 11 years who were selected using stratified random sampling from eight schools located in four education districts of Shiraz.
Methods: Test-retest and split-half methods were used for studying the reliability of the test. To assess the validity of the test, four procedures were used, namely comparison of BG II and Bender-Gestalt test (Koppitz scoring system), comparison with Cancellation test, studying the performance of ADHD and LD children in BG II. In this regard, correlation coefficients were used for the first two procedures, and independent T was used for the last two procedures.
Results and Conclusion: The reliability coefficient obtained in copy phase was 0.94 and in recall phase was 0.76. The mean of split-half reliability coefficient for all age groups was 0.80. The results of validity assessment showed high validity of BG II for use in Iran, a fact suggesting that BG II can be used as a suitable assessment tool in the Iranian culture. A result of the standardization was that contrary to Koppitz's finding (1963), children's performance in BG II could be affected by cultural and social factors. In other words, children from higher cultural and social groups had a better performance compared to children from lower cultural and social groups. In this study, the performance of girls was significantly better than that of boys.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Standardization
  • Bender Gestalt II Test
  • children

منابع

احدی، بتول (1373). مقایسه‌ی عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری و دانش‌آموزان بدون اختلال یادگیری در مقیاس هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. دانشگاه شیراز.
برانیگان، گری و دکر، اسکات. (1389). دفترچه راهنمای آزمون بندر گشتالت II: سیستم نمره‏گذاری فراگیر. ترجمه: حبیب هادیانفرد. زیر چاپ.
سالنامه آماری استان فارس (سال 1385)، نشریه‌ی شماره 14- 86، معاونت برنامه ریزی استانداری فارس، دفتر آمار و اطلاعات، بهمن ماه 1385.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385(جمعیت شهرهای کشور بر حسب سن و جنس)، دفتر ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی، اسفند ماه 1387.
هادیانفرد، حبیب. (1386). ساخت و هنجاریابی آزمون خط زنی (فرم فارسی) برای دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 52، 209- 193.
هادیانفرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1379). مقایسه‌ی اثربخشی سه روش روان درمانی در کاهش اختلال نقص توجه- بیش فعالی کودکان پسر دبستانی پایه‏های سوم و چهارم شیراز. مجله‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره‌ی سوم، سال هفتم، شماره های 1و 2. 54-29.
Bender, L. (1938). A visual motor gestalt test and its clinical use. New York: American Orthopsychiatric Association.
Brannigan, G. G., Decker, S. L., & Madsen, D. H. (2004). Innovative features of the Bender- Gestalt II and expanded guidelines for the use of the global scoring system. (Bender Visual- Motor Gestalt Test, 2nd ed., Assessment Service Bulletin No. 1.). Itasca, IL: Riverside Publishing.
Dana, R. H., Field, K., & Bolton, B. (1983). Variations of the Bender-Gestalt Test: Implications for taining and practice. Journal of Personality Assessment. 47, 76-84.
Decker, S. L. (2008). Measuring growth and decline in visual- motor processes with the Bender-Gestalt Second Edition. Journal of Psychoeducational Assessment. Vol. 26,No 1. 3-15.
Decker, S. L., Allen, R., & Choca, J. P. (2006). Cunstruct validity of the Bender-Gestalt II: comparison with Wechsler intelligence scale for children-III. Perceptual and Motor Skills. 102. 133-141.
Goldestein, S. & Goldestein, M. (1998). Managing Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children. New York: John Wiley & sons.
Hutt, M.L. (1985). The Hutt adaptation of the Bender- Gestalt test (3th ed.). New York: Grune & Stratton.
Koppitz, E.M. (1963). The Bender- Gestalt test for young children. New York: Grune & Stratton.
Koppitz, E.M. (1975). The Bender- Gestalt test for young children. New York: Grune & Stratton.
Lacks, P. (1999). Bender- Gestalt screening for brain dysfunction (2nd ed.). New York: Wiley.
Lacks, P.,& Storandt, M. (1982). Bender-Gestalt performance of normal older adults. Journal of Clinical Psychology, 38, 624- 627.
Leton, D. A., Miyamoto, K. K., & Ryckman, D. B. (1987). Psychometric classification of learning disabled students. Psychology in the Schools, 24, 201-209.
Lezak, M. D. (1998). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.
Moseley, D.a. (1970). The performance of deprived children on the Bender Gesalt test. Dissertation Abstracts International, 30, 329- 333.
Pascal, G., & Suttle, B. (1951). The Bender Gestalt test. New York: Grune & Startton.
Sundberg, N. (1961). The practice of psychological testing in clinical services in the united states. American psychologist, 16, 79-83.
Schulberg, H. C., & Tolor, A. (1961). The use of the Bender-Gestalt in clinical practice. The Journal of Projective Techniques. 25, 347- 351.
Tolor, A., & Brannigan, G. G. (1980). Research and clinical applications of the Bender- Gestalt Test. Springfield, IL: Thomas.
Wade, T. C., Baker, T. B., Morton, R. L., & Baker, L. J. (1978). The status of psychological testing in clinical psychology: Relationships between test use and professional activities and orientations. Journal of Personality Assessment. 42, 3-9.
Zuelzer, M.B., & Stedman, J.M. (1976). Koppitz Bender Gestalt scores in first grade children as related to ethnocultural background, socioeconomic class, and sex factors. Journal of Consulting an Clinical Psychology, 44, 875- 879.