نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش با بهره گیری از مبانی نظریه دلبستگی، ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. گروه نمونه از 500 دانش آموز  پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی دبستانهای شهر کرج با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برای ساخت آزمون مراحل زیر طی شد: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات  2 - تهیۀ مخزن جملات شامل رفتارهای اضطراب (از جدایی و طرد شدن توسط نگار دلبستگی) و رفتارهای اجتناب (از ایجاد پیوند و رابطه عاطفی با نگار دلبستگی) 3- تهیه و اجرای آزمون مقدماتی و حذف وتغییر جملات نامناسب 4- ساخت یک مقیاس 28 جمله ای  و 5- اجرای نهایی و تعیین ویژگی‏های اماری آزمون اعتبار محتوایی آزمون به تأیید دو نفر متخصص در این زمینه رسید. ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) محاسبه شده در  مؤلفه اضطراب 82/0ودر مؤلفه اجتناب 90 /0  بود. نتایج حاصل از بازآزمایی نشان داد همبستگی بین نمره‏ها در دو اجرا در سطح 001/0 معنی‏دار بوده و میانگین مؤلفه ها در هیچ سطحی تفاوت نداشتند. روایی همزمان توسط اجرای یک پرسشنامه محقق ساخته در زمینه وجود مشکلات رفتاری، تحصیلی، سازگاری با دوستان و با مدرسه  در آزمودنی‏ها بررسی شدکه آن نتایج تأیید کننده روایی همزمان آزمون بودند. سپس مشخصه‏های هنجاری آزمون تهیه و تنظیم گردیدند. نتایج نشان می‌دهند مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله از اعتبار و روایی کافی برخوردار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction, Validity and Reliability of Organ Transplantation Attitude Scale in Iran

نویسندگان [English]

  • simin ronagi 1
  • ali delavar 2
  • mohamadali mazaheri 3

چکیده [English]

Abstract
Background: Considering the importance of studying the factors affecting organ transplantation in Iran, the present research aims at examining the factor structure, reliability and validity of the organ transplantation attitude scale.
Method: The method of research was descriptive survey. A sample of 210 students, who were selected using multistage cluster sampling, completed the questionnaire. The validity of the questionnaire was assessed using content validity, construct validity and factorial validity. The reliability of the questionnaire was examined through Cronbach's alpha coefficient.
Findings: The pattern of correlation coefficients between the subscales indicated a good construct validity of the scale. The results of exploratory-confirmatory factor analysis were also indicative of good and acceptable fit of items. Moreover, the Cronbach's alpha coefficients for all subscales and total scale were desirable regarding psychometric properties, and reliability coefficient was also good.
Conclusion: Considering the results of the study, the scale constructed in the Iranian society can be said to have good validity and reliability. It can be used to assess the factors influencing organ transplantation in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organ Transplantation
  • validity
  • reliability
  • factor analysis
منابع
خانجانی ،زینب (1376) "مقایسه سبک دلبستگی در کودکان مهد کودکی و در خانه مانده" ، پایان‌نامه دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران
Ainsworth, M.D.S (1989). Attachment beyond infancy. American psychologist, 44,709-716.
Bartholomew & Mouretti. M (2002) Attachment processed in adulthood  (pp. 151-  178). Bistol. R.A: Kingsley.
Belsky. Y, Campbell, S (1996). Instability of attachment security. Developmental  psychology, 32, 921-924.
Black, K.A; Jaeger, E; Mc. Cartney & Crittenden p.M (2000). Instability of         attachment models, peer interaction behavior and feeling about the self. In   P.M. Crittenden (Eds). (pp 300-324) New York: Cambridge university press.
Bowlby.J. (1982). Attachment and loss: Vol, 1. Attachment (2nd Ed). New York: Basic Books.
Brennan, fraley & Waller (2000). Ana item response theory analysis of self-report  measures of adult attachment. Journal of personality and social psychology, 78,350-365.
Cassidy. (1999). the nature of the child’s ties. In j. Cassidy & p.R. Shaver (Eds),  Handbook of attachment: theory, research, and clinical application (pp 3-20). New York: Guilford press.
Clark Sharon E. ,Symons Douglas K.(2009) Representation  of AttachmentRelationship ,the Self ,and Significant Others in Middle Childhood. Journal Of the Canadian Academy of child and Adolescent Psychiatry . vo 18(4) nov  2009.  
Contreras J.M & Kerns K.A (2000). Emotion regulation processes: Explaining   links between parent- child attachment and peer relationships. In K.A Kerns   (Eds). (pp 1-25). Westport, CT: praeger.
Crowell, J.A; Fraley, R.C & Shaver p.R. (1999) Measurement of individual   differences in adolescent and adult attachment. In J Cassidy and P.R. Shaver  (Eds). Handbook of attachment (pp.434-465). New York: Guilford press
Del Giudice M. and Belsky J.(2010).Sex Differences in Attachment  in Middle. Childhood: An Evolutionary Hypothesis. Child Development Perspectives Volume 4, Issue2, pp97-105, August 2010
Dubois-Comtois  K. an d Cyr C. &Moss E. (2011).Attachment behavior and mother-child conversations as Predictors Of attachment representation in middle childhood: A longitudinal study. Attachment &Human Development. Volume 13, Issue4 , 2011
 Finnegan, R.A., Hodges, E.V.E & Perry, D.G (1996) Preoccupied and avoidant   coping during middle childhood, child Developmental 67, 1318-1328.
Fury, G., Carlson, E.A., Sroufe, L.A. (1997). Children’s representations Of attachment relationship in family drawings. Child Development, 68, 1154-11
Harter, S, (1982). The perceived competence scale for children. Child Development, 53, 87-97.
Howes, C., & Tonyan, H. (2000). Links between adult and peer relations across four developmental periods. In K.A. Kerns, J.M. Contreras, & A.M. Neal. Barnett (Eds), family and peers: linking two social worlds (pp. 85-113)   Westport, CT: pager.
Kerns, K.A., Aspelmeier, j.E., Gentzler, A.L, & Grabil, c. (2001), Parent- child attachment and monitoring in middle childhood.  Journal of family psychology   15, 69-81.
Kerns. K.A. Tomich., p.L & Kim, p. (2003). Normative trends in perceptions of  availability and utilization of attachment figures in middle childhood.  Unpublished Manu script.
Kerns, K .A. and Brumariu L. & Seibert A.(2011) Multi-method of  assessment Of  mother-child attachment. Attachment & Human Development. Volume 13,Issue4,2011
Kobak, R.Esposito,A.J., & Serwik, A. (2003.April).Measuring the attachment   Hierarchy .Paper presented at the biennial meeting of Society For Research in Child Development, Tampa , FL
Lieberman, M.Doyle, A.,& Markiewicz, D. (1999).Developmental patterns in Security of attachment in late childhood and early adolescent : associations With peer relations .Child  Development,70,202-21.3
Main, M, (1996) Introduction to the special section on attachment and Psychology: 2. Overview of the field of attachment. Journal of  consulting And  clinical psychology, 64,237-243.
Marvin, R.S. Britner, p.A. (1999). Normative development the ontogeny of   Attachment. In J. Cassidy & p .R . Shaver  (Eds). Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications (pp.44-67). New York: Guilford Press.
Resnick, G (1997. April). The correspondence between the strange situation at 12. Months and separation Anxiety test at 11 year in an Israeli kibbutz sample. Paper presented at the biennial meeting of the society for Research in child Development, /Washington, D.C.
Steel M, Steel H (1996) Associations a among attachment classifications in Mothers , fathers and infants: evidence for a relationship specific perspective Child Dev 67:541-555.