نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
زمینه: فرایند آموزش یعنی یاددهی و یادگیری را می‌توان حاصل تعامل هر سه عنصر معلم، شاگرد و محتوا در نظر گرفت. بیشتر یادگیری‌ها و آموزش‌های کلاسی از طریق تعامل صورت می‌گیرد از این رو وجود تعامل برای ایجاد جوامع یادگیری، اساسی و بنیادی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعامل در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته است.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق پیمایشی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و مهندسی فناوری اطلاعات و همچنین کلیه اساتید و آموزشیاران دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در سال تحصیلی 89-1388 در این مرکز آموزشی مشغول تحصیل و تدریس بودند. برای گرد آوری داده‌ها از پرسشنامه‏های محقق ساخته استفاده گردید. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی انجام گرفت نشان داد که تعامل میان استاد، دانشجو و محتوا در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سطح پایین‌تر از میانگین قرار دارد.
 


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Level of Interaction in E-Curriculum of Khajeh Nasir Toosi University of Technology

نویسنده [English]

  • e zareai

چکیده [English]

Background: The process of education, i.e. teaching and learning, is due to the interaction of three elements, namely teacher, student, and content. Almost all of classroom learning and teaching takes place through interaction. Therefore, interaction is essential and fundamental for establishing learning communities.
Objective: The present study was an attempt to analyze the status of interaction in e-curriculum of Khajeh Nasir Toosi University of Technology.
Method: The method used in this study was cross-sectional survey. The population consisted of all the students of Computer Engineering, Industrial Engineering, and IT Engineering, as well as all the professors and instructors of e-learning courses who were present at this educational center during the academic year 2009-10. A researcher-made questionnaire was used to collect data.
Findings: The analysis of data, which was carried out through descriptive statistics and inferential statistics, indicated that the interaction between teachers, students, and content in e-curriculum of Khajeh Nasir Toosi University of Technology is below the average level.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Interaction
  • Elements of Interaction
  • E-Curriculum
  • E-learning

منابع

بروور ای. دبلیو، دوژونج، ژا. (2001). به سوی یادگیری برخط(الکترونیکی) (گذر از تدریس سنتی و راهبردهای ارتباطی آن)، ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان(1382)، تهران: آگه.
بدریان مرضیه. (1387). ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین توسی بر اساس الگوی رودریگ سیمز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
جعفری فر، حمیده. (1388). بررسی میزان استفاده دانشجویان، اساتید و آموزشیاران از ابزار های تعاملی موجود در سیتم یادگیری دانشگاه علوم حدیث و ارائه راهکار مناسب در این زمینه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت علامه طباطبائی.
رضایی، محمد هاشم و محمد جعفر پاک سرشت. (1387). تأثیر دیدگاه های معرفت شناسی بر فعالیت‌های یاددهی- یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 4، صص 9-36.
زارعی زوارکی، اسماعیل. (1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. فصلنامه آموزش عالی، دوره جدید، سال اول، شماره 3، پاییز 1387.
زمانی، عشرت و سید امین عظیمی. (1387). چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در انجام دادن تکالیف درسی علوم دوره ابتدایی کشور انگلستان: بررسی کتاب‌های راهنمای تدریس(معلم)، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 27، سال هفتم.
داداش زاده، محمد رضا .(1389). ارزشیابی برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالتحصیلی 89-88. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ذوفن، شهناز. (1383). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش، تهران: سمت.
کرسلی، گرک. (1990). یاددهی – یادگیری از طریق اینترنت، ترجمه محمد حسن امیر تیموری و بهاءالدین رحمانی(1386)، تهران: نشر ساوالان.
گریسون، دی. آر، تری اندرسون. (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد(1384)، تهران: انتشارات علوم و فنون.
گتزلز، جی دبلیو و دیگران. (1976). روان‌شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت، ترجمه یوسف کریمی.(1386)، تهران: نشر ویرایش.
مومنی راد، اکبر. (1388). بررسی کیفیت رشته فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Alestalo, M. H. and U. pletola .(2006). “The Problem of a Market- oriented University”; Journal of Higher Education, Vol.52, pp.251-281.
Gabbert, W., & Sims, R. (2007). Teacher-student interactions in online nursing education in ICT: providing choices for learning and learners. Proceeding ascilite Singapore 2007.
Gosmire, Doreen & Morrison, Marcia & Van Osdel, Goanne.(2009). Pereeptions of Interactions in Online Courses. Merlot  jornal of online learning and Teaching. Available at: www.jolt.merlot.org
Ki Lee Jong & Kyu Lee. (2008). The relationship of e-Learner’s self-regulatory efficacy and perception of e-Learning environmental quality.
Lockwood, F. And Gooley, A .(2001). Innovation in Open and Distance \Learning: Successful Development of Online and web- based Learning.
Reisetter, Marcy & Greg, Boris(2004). What Works: Student Pereeptions of Effective Elements in Online Learning. Quarterly Review of Distance Education.
Sabry, Khaled & Lynne, Baldwin.(2003). Web-Based Learning Interaction and Learning Styles. British Journal of Educational Technology, pp:443-454.
Wan Zeying & Wang Yinglei & Haggerty, Nicole. (2008). ‘why people benefit from e-learning differently: The effects of psychological processes on e-learning outcomes.