1. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر ...  بیشتر

2. بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی؛ صالح صالحی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 19-42

چکیده
  هدف: هدف عمده پژوهش حاضر تحلیل عاملی تاییدی نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ترم آخر دانشگاه کردستان بود. روش: طرح پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. حجم نمونه برای تحلیل عاملی و تاییدی و برای بررسی رابطه نگرش به پژوهش و با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی 400 نفر بود. که از بین ...  بیشتر

3. رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 43-64

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چندگانه مبتنی بر نظریه گاردنر، در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان بوده است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جامعه ی مورد نظر انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

5. کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 81-104

چکیده
  زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی ...  بیشتر

6. مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی و نسبت درست نمایی مبتنی بر مدل پرسش – پاسخ در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز

مسعود گرامی پور؛ محمدرضا فلسفی نژد؛ علی دلاور؛ نور علی فرخی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 105-122

چکیده
  زمینه: اگر چه روش های متعددی جهت شناسایی سوالات سودار معرفی شده است اما تحقیقات اندکی به صورت تجربی قدرت و کارایی هر یک این روش ها را مورد بررسی قرار داده است. هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه آزمون نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش – پاسخ و روش تحلیل عاملی تاییدی در شناسایی کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز بود. روش: برای پاسخگویی ...  بیشتر

7. ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 123-144

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2012.5650

چکیده
  زمینه: مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا یکی از پرکاربردترین و رایج ترین مقیاس های اندازه گیری توانایی های زبانی کودکان در دنیا می باشد. این مقیاس برای کاربردهای آموزشی، بالینی و پژوهشی مفید است. هدف: در این پژوهش نسخه فارسی و بومی شده این مقیاس تهیه شده و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش بر روی 180 نفر از ...  بیشتر