دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-143