بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر ...  بیشتر

بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی؛ صالح صالحی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 19-42

چکیده
  هدف: هدف عمده پژوهش حاضر تحلیل عاملی تاییدی نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ترم آخر دانشگاه کردستان بود. روش: طرح پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. حجم نمونه برای تحلیل عاملی و تاییدی و برای بررسی رابطه نگرش به پژوهش و با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی 400 نفر بود. که از بین ...  بیشتر

رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 43-64

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چندگانه مبتنی بر نظریه گاردنر، در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان بوده است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جامعه ی مورد نظر انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 81-104

چکیده
  زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی ...  بیشتر

مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی و نسبت درست نمایی مبتنی بر مدل پرسش – پاسخ در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز

مسعود گرامی پور؛ محمدرضا فلسفی نژد؛ علی دلاور؛ نور علی فرخی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 105-122

چکیده
  زمینه: اگر چه روش های متعددی جهت شناسایی سوالات سودار معرفی شده است اما تحقیقات اندکی به صورت تجربی قدرت و کارایی هر یک این روش ها را مورد بررسی قرار داده است. هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه آزمون نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش – پاسخ و روش تحلیل عاملی تاییدی در شناسایی کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز بود. روش: برای پاسخگویی ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22054/jem.2012.5650

چکیده
  زمینه: مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا یکی از پرکاربردترین و رایج ترین مقیاس های اندازه گیری توانایی های زبانی کودکان در دنیا می باشد. این مقیاس برای کاربردهای آموزشی، بالینی و پژوهشی مفید است. هدف: در این پژوهش نسخه فارسی و بومی شده این مقیاس تهیه شده و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش بر روی 180 نفر از ...  بیشتر