دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-175 
2. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

صفحه 21-36

مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی


3. تأثیر نوع سئوال، سطح پردازش و بافت سئوال بر عملکرد حافظۀ دانشجویان

صفحه 37-54

حسین زارع؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ عثمان آچاک


4. خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

صفحه 55-74

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری


8. مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل

صفحه 159-175

شعیب قاسمی؛ علی دلاوران؛ مهدی کریمی زارچیی