ارزیابی روایی و پایایی آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رضا مراد صحرایی؛ هانیه ممقانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 1-20

چکیده
  زمینه: روایی و پایایی از جمله مسائلی هستند که در آزمون‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از جمله آزمون‏های مهارتِ زبان انگلیسی است که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر دو ماه یک بار در ایران برگزار می‌شود. هدف: هدف از ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 21-36

چکیده
  زمینه: انتظارات پیامد، به این نکته مهم اشاره دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دست‌یابی به پیامدی خاص و میزان ارزشی است که برای آن پیامد قائل هستند. بنابراین عاملی مهم و اساسی در تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. معرفی و ارائه ابزار مناسب برای ارزیابی این متغیر و نشان دادن نقش حیاتی آن در زمینه‌های مختلف تحصیلی ضروری است. هدف: پژوهش ...  بیشتر

تأثیر نوع سئوال، سطح پردازش و بافت سئوال بر عملکرد حافظۀ دانشجویان

حسین زارع؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ عثمان آچاک

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 37-54

چکیده
  زمینه: پژوهش بر حافظه به منظور موفقیت فراگیران در بازیابی مطالب در هنگام آزمون، نتایج مفیدی در بر داشته است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه عامل نوع سئوال، سطح پردازش سئوال و نوع بافت مفهومی سئوال بر عملکرد حافظۀ دانشجویان است. روش:جامعۀ آماری در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در ترم پاییز سال 1390 بود. تعداد ...  بیشتر

خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 55-74

چکیده
  زمینه: در سال‌های اخیر پژوهش در حیطه روان‏شناسی مثبت افزایش یافته است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله شادکامی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان بود. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 428 دانشجو با استفاده از ...  بیشتر

فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی: آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی

ریحانه پاسبانی؛ امید شکری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 75-102

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) در دو جنس بود. روش: 680 دانش‌آموز دبیرستانی (327 پسر و 353 دختر) به فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین‌جنسی AESIیا تغییرناپذیری ساختار عاملی AESI در دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. یافته‌ها: ...  بیشتر

اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان (CAARS–S:SV)

مریم مقدسین؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 103-138

چکیده
  دو موضوع مهم در اندازه‌گیری متغیرها، در علوم رفتاری و شناختی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1) اندازه‌گیری: متغیرهای مشاهده شده چه چیزی را، اندازه می‌گیرند؟ و چگونه می‌توان روایی و اعتبار اندازه‌گیری‌های انجام شده را مشخص کرد؟. 2). روابط علّت و معلولی بین متغیرها: چگونه می‌توان روابط علّت و معلولی پیچیده بین متغیرهایی که مستقیماً قابل ...  بیشتر

کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II)

غلامرضا رجبی؛ سونا کارجو کسمایی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 139-158

چکیده
  زمینه: پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II)، یک ویرایش از پرسشنامه افسردگی و یک شاخص خود-گزارشی برای اندازه‌گیری نشانه‌های افسردگی در جمعیت‌های مختلف بالینی و غیربالینی است. هدف: هدف عمده تحقیق حاضر بررسی کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم بر روی دانشجویان دانشگاه‏های شهید چمران و علوم پزشکی ...  بیشتر

مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان به شیوه فراتحلیل

شعیب قاسمی؛ علی دلاوران؛ مهدی کریمی زارچیی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، صفحه 159-175

چکیده
  زمینه: سلامت یکی از مهم‌ترین منابع زندگی بشر است که در کیفیت زندگی فرد و پیشبرد اهداف جامعه موثر است. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه شاخص کل سلامت روان زنان و مردان با استفاده از شیوه فراتحلیل انجام شد. روش: 26 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی داخلی و نیز جستجوی دستی در دانشگاه‏های شهر تهران شناسایی و اطلاعات مربوط ...  بیشتر