نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دو موضوع مهم در اندازه‌گیری متغیرها، در علوم رفتاری و شناختی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1) اندازه‌گیری: متغیرهای مشاهده شده چه چیزی را، اندازه می‌گیرند؟ و چگونه می‌توان روایی و اعتبار اندازه‌گیری‌های انجام شده را مشخص کرد؟. 2). روابط علّت و معلولی بین متغیرها: چگونه می‌توان روابط علّت و معلولی پیچیده بین متغیرهایی که مستقیماً قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیستند، ولی در متغیرهای مشاهده شده همراه با خطای اندازه‌گیری منعکس می‌شوند، را استنباط کرد؟ چگونه می‌توان قدرت رابطه بین متغیرهای نهفته را ارزیابی کرد؟. در پاسخ به چنین پرسش‌هایی، مدل‌های معادلات ساختاری از دو قسمت تشکیل می‌شوند ، «مدل اندازه‌گیری» و «مدل تابع ساختاری». مدل اندازه‌گیری پاسخ سئوال اول و مدل تابع ساختاری، پاسخ سئوال دوم، را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. مدل‌های معادلات ساختاری با ادغام دو مدل تحلیل عوامل تأییدی و تحلیل توابع ساختاری، بسیاری از مسائل و مشکلات اندازه‌گیری متغیرهای نهفته و استنباط روابط علّی و معلولی بین این متغیرهای نهفته را آسان می‌سازد. مقاله حاضر به طور خلاصه و به زبانی غیر تخصصی، به معرفی مفروضات معادلات ساختاری می‌پردازد، و همچنین با کاربرد عملی، همراه با یک مثال در زمینه رواسازی آزمون‏های روانشناختی، منطق و ساختار معادلات ساختاری را شرح می‌دهد. برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی، پرسشنامه CAARS–S:SV،که به تشخیص ADHD در بزرگسالان می‌پردازد، به تفضیل بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of structural equation models to estimate reliability and validity of psychological tests and assess the reliability and validity of adult ADHD diagnostic scale

نویسندگان [English]

  • maryam moghadasin 1
  • mohammad reza falsafi nejhad 2

چکیده [English]

Two important objectives for measuring the variable in behavioral an dcomplex causal relationships between variables. Beasurement asks about what is measured by observed variables ? and how ew can determine the validity and reliability of variables? The latter responds to this question: since the variables are not directly observable and measurable and only reflected in observed variables with measurement error how complex causal relatonships between these variables can be inferred? How the relationships between latent variables can be measured? In response to these kinds of question are evaluated by the measurement model and that of the second one are evaluated by the structural function model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural equations
  • variance covariance matrix
  • estimation methods
  • model fit
  • Confirmatory Factor Analysis