نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه خوارزمی

2 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: انتظارات پیامد، به این نکته مهم اشاره دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دست‌یابی به پیامدی خاص و میزان ارزشی است که برای آن پیامد قائل هستند. بنابراین عاملی مهم و اساسی در تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. معرفی و ارائه ابزار مناسب برای ارزیابی این متغیر و نشان دادن نقش حیاتی آن در زمینه‌های مختلف تحصیلی ضروری است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو صورت گرفته است. روش: حجم نمونه این پژوهش414 دانشجو (248 دختر و 166 پسر) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‏ای از بین دانشگاه‏های سراسری، آزاد و پیام نور یزد انتخاب شدند و با مقیاس انتظارات پیامد مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی انتظارات پیامد دانشجو، چهار عامل(جهت‌دهی آینده، رضایت شغلی، انتظارات شخصی و اعتماد شخصی) را برای مقیاس انتظارات پیامد دانشجو تأیید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس‏های آن بین 65/0 تا 79/0 است. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می‌کنند. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحلیل عاملی، تقریباً مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین انتظارات پیامد دانشجویان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the factor structure reliability and validity of students outcome expectancy scale

نویسندگان [English]

  • mahdieh shafi naderi 1
  • parvin kodivar 2
  • mehdi arab zadeh 1
  • gholamreza sorami 3

چکیده [English]

Background: outcome expectations refer to an important point according to which behavior is a result of peoples expectations about achieving a specific outcome and the value they attach to that outcome. Therefore it is an important factor in education. Introducing appropriate tools to assess these variables and to demonstrate their critical role in the field of education is essential. Objectives: the purpose of the present study was to examine the factor structure reliability and validity of students outcome expectancy scale. Objectives: the purpose of the present study was to examine the factor structure reliability and validity of students outcome expectancy scale. The results of the facto analysis and the reliability and validity coefficients were almost similar to the previous researches conducted in the main culture. Considering its good psychometric properties the scale is a useful tool for determining students outcome expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : outcome expectancy
  • reliability
  • factorial validity