نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 هیئت علی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه: پژوهش بر حافظه به منظور موفقیت فراگیران در بازیابی مطالب در هنگام آزمون، نتایج مفیدی در بر داشته است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه عامل نوع سئوال، سطح پردازش سئوال و نوع بافت مفهومی سئوال بر عملکرد حافظۀ دانشجویان است. روش:جامعۀ آماری در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در ترم پاییز سال 1390 بود. تعداد 128 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده و به هشت گروه 16 نفری منتسب شدند. تفاوت معنی داری از نظر آزمون حافظه وکسلر در بین هشت گروه وجود نداشت. طرح تحقیق آزمایشی با سه عامل و هر کدام در دو سطح بود. ابزار تحقیق استفاده از هشت آزمون محقق ساخته بود که از متنی آموزشی در مورد فیزیک کوانتومی(به جهت ناآشنا بودن برای دانشجویان) استخراج شد. روایی و پایایی متن و آزمون‏ها به تأیید رسید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر عامل سطح پردازش معنی‌دار بود(05/0> P& 567/5f= ) ولی عامل‏های نوع سئوال(05/0 P>& 105/0f= ) و نوع بافت(05/0 P>& 191/1f=) به تنهایی معنی‌دار نبودند. همچنین اثر تعاملی نوع سئوال و بافت مفهومی(05/0> P& 635/4f= ) و اثر تعاملی نوع بافت و سطح پردازش (01/0> P & 362/7f= ) معنی‌دار بود. بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه این که بهتر است برای آزمون‏های بازشناسی از سئوالات بافت مفهومی درونی و برای سئوالاتیادآوری از سئوالات بافت مفهومی بیرونی استفاده کرد ولی سطح پردازش در هر صورت عمقی باشد بهتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of question type level of processing and conceptual context on students memory performance

نویسندگان [English]

  • hoseyn zare 1
  • mohammadreza sarmadi 1
  • mehran farajollahi 2
  • osman achaak 3

چکیده [English]

Background: researches on memory have had useful findings in helping the learners to successfully retrieve materials during examination. Objectives: the present paper aimed to examine the effect of question type the level of processing and the conceptual context of the question on students memory performance. Results: the results showed that the effect of processing level was significant. However question type and conceptual context of the question were not independently significant. Moreover the interaction between conceptual context and type of the question as well as the interaction between the conceptual context and the level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory
  • level of processing
  • conceptual context
  • question type