نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) در دو جنس بود. روش: 680 دانش‌آموز دبیرستانی (327 پسر و 353 دختر) به فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین‌جنسی AESIیا تغییرناپذیری ساختار عاملی AESI در دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی تک‌گروهی نشان دادند که در هر دو جنس، الگوی دو عاملی AESI شامل تنیدگی ناشی از انتظارهای والدین / معلمان و تنیدگی ناشی از انتظارهای خود، برازش خوبی با داده‌ها دارد. نتایج تحلیل عامل تأییدی چندگروهی، تغییرناپذیری در دختران و پسران ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس‌ها و کواریانس‌های بین‌عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی را در دو جنس نشان داد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو جنس از لحاظ تنیدگی ناشی از انتظارهای فرد از خود و تنیدگی ناشی از انتظارهای دیگران تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر با تأکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی AESI در بین دختران و پسران نشان داد که AESI برای اندازه‌گیری تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی در دو جنس ابزار سودمندی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Academic expectations stress inventory: testing the sex invariance of factorial structure among Iranian asolescents

نویسندگان [English]

  • reyhaneh pasbani 1
  • omid shokri 2

چکیده [English]

Objectives: the present study aimed at examining the gender invariance of factorial structure of the academic expectations stress inventory. Methods: a sample of 327 male and 353 female high school students were administered the AESI. Multi group confirmatory factor analysis was used to examine the cross gender validity and invariance of factorial structure of AESI. The results of single group confirmatory factor analysis revealed that the two factor model of AESI. Results: the results of multi group confirmatory factor analysis confirmed the cross gender invariance of factorial structure factor loadings and factor variances and covariances of the AESI across both samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic stress
  • multi group confirmatory factor analysis
  • gender equivalence
  • gender invariance
  • academic expectations stress inventory