نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه چمران

2 دانشجوی دانشگاه چمران

چکیده

زمینه: پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II)، یک ویرایش از پرسشنامه افسردگی و یک شاخص خود-گزارشی برای اندازه‌گیری نشانه‌های افسردگی در جمعیت‌های مختلف بالینی و غیربالینی است. هدف: هدف عمده تحقیق حاضر بررسی کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم بر روی دانشجویان دانشگاه‏های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور) بود.روش: 468 دانشجو از بین کلیه دانشجویان دانشگاه‏های فوق در سال تحصیلی 90-1389 به صورت تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب شدند و پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم (1996) را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و نرم افزارهای آماری برای علوم اجتماعی (16-SPSS) و AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از روش آماری تحلیل عاملی (تحلیل مؤلفه های اصلی) و چرخش واریماکس دو عامل شناختی ـ عاطفی و نگرش منفی ـ نشانه های بدنی را نشان داد. ضرایب پایایی (آلفای کرونباخ) برای کل ماده‌ها و عامل‏های استخراج شده رضایت بخش بودند. ضریب هبستگی ین نمره کل BDI-II و دو عامل استخراج شده در کل نمونه معنادار بودند. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل دو عاملی نسبت به مدل یک عاملی با دو اصلاح برای داده‌ها برازنده تر است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی با تحقیقات پیشین هماهنگ است و با توجه به روایی سازه و پایایی مناسب پرسشنامه افسردگی بک ـ ویرایش دوم از آن می‌توان در محیطهای پژوهشی و بالینی در تشخیص افراد سالم از افراد افسرده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of a Persian language version of the beck depression inventory second edition

نویسندگان [English]

  • gholamreza rajabi 1
  • sona karju kasmai 2

چکیده [English]

Background: the beck depression inventory second edition is a revision of the depression questionnaire and a widely used self report measure of depressive symptoms in clinical and non clinical populations. Objective: the purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Persian version of the beck depression inventory second edition among students of shahid chamran university and ahvaz university of medical sciences. Methods: using random multi stage sampling method 468 subjects were selected among the studerts of the mentioned universities in the educational year 89-90. Results: the results of the factor analysis and varimax rotation were indicative of the two factors: cognitive affective and negative attitude somatic symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • reliability