ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار و معاون گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار و معاونت آموزشی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار روانشناسی و ریاست مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشیار و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه: پردازش پس رویدادی، نشخوارفکری در مورد ناکارآمدی ادراک شده در موقعیت‌های اجتماعی است که به عنوان عامل مهمی در حفظ اختلال اضطراب اجتماعی مطرح شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی (;PEPQ راچمن، گروتر-اندرو و شافران،2000) در جمعیت دانشجویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی بود. نمونه شامل 460 نفر (280 نفر دختر و180 نفر پسر) بودند که پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی را تکمیل کردند و 284 نفر (198 نفر دختر، 86 نفر پسر) که علاوه بر آن، چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی ،پرسشنامۀ ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی را نیز پاسخ گفتند. همچنین، 55 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی پاسخ گفتند. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. یافته‌ها: بین نمرۀ پردازش پس رویدادی با نمره‌های چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی، پرسشنامۀ ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد که حاکی از روایی سازه‌های همگرای این ابزار است. تحلیل عامل تاییدی ساختار تک عاملی را تایید کرد و روایی تمایز گروهی با روش آزمون t مستقل نشان داد که نمرۀ پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی در گروه مبتلا به اضطراب اجتماعی به طور معناداری از گروه غیرمبتلا بالاتر است. همچنین، همسانی درونی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی بر حسب آلفای کرونباخ محاسبه شد (85/0=α) و پایایی بازآزمایی نیز تایید شد. همچنین آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد، آزمودنی‌ها با دیدگاه تصویر خود بیرونی نسبت به افراد با دیدگاه تصویر خود درونی، نمرۀ بالاتر در پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی، اضطراب صفت و همۀ پرسشنامه‌های مربوط به اضطراب اجتماعی دارند. بحث و نتیجه گیری: بنابراین به نظر می‌رسد نسخۀ فارسی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی ابزاری معتبر برای سنجش پردازش پس رویدادی در جمعیت ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population

نویسندگان [English]

  • seyedeh soleil Ziaee 1
  • fariba zarrani 2
  • freshte motabi 3
  • hossein Kareshki 4
  • shahriar shahidi 5
1 phD student of clinical psychology
2 assistant professor of health psychology
3 Assistant Professor of clinical psychology Shahid Beheshti university
4 Associate professor of psychology, Ferdowsi university of Mashhad
5 Associate professor and head of psychology committe,Shahid Beheshti university
چکیده [English]

Backgrounds: Post-event processing involves rumination about perceived inadequacy in a past social situation and has been proposed as an important maintaining factor in social phobia. Aims: This paper investigated the psychometric properties of Post Event Processing Questionnaire (PEPQ) in a student sample. Method: Participants were 460 people (280 female, 180 male) who answered the PEPQ, and 284 of the subjects (198 female and 86 male) completed four Social anxiety related questionnaires including SPAI, SAFE, LSAS-SR and SPS in addition to PEPQ. Also, fifty-five Social Phobic patients answered the PEPQ. The Pearson correlation, Independent sample t-test, Cronbach Alpha and Confirmatory Factor Analysis (CFA) is used as the data analysis method.
Results: The Pearson correlation between the PEPQ and the Criteria Scales and between the test and re-test PEPQ score was significant. The CFA replicated the one factor solution for the PEPQ. The Independent sample t-test showed significant difference in PEPQ score between social anxiety group and control group. Also, internal consistency of the PEPQ was acceptable. Comparing with people with self-perspective, participants with observer perspective had a higher score in PEPQ, state anxiety, SPAI, LSAS-SR, SAFE and SPS. Conclusion: Thereupon, it seems the PEPQ is a reliable instrument for assessment of the Post Event processing in Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • post event processing
  • Social anxiety
  • reliability
  • validity