نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیت مدرس

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود. روش: در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای کرونباخ، اعتبار باز آزمایی و تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت. یافته ها: ضریب همبستگی باز آزمایی برای کل مقیاس90/0 بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس95/0و برای مؤلفه های آن در دامنه 77/0تا 92/0بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول نشان داد که هفت مؤلفه سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی یک عامل بار می گیرند و مدل 7 عاملی درنمونه ایرانی برازش دارد.همچنین، نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد هفت مؤلفه سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی دو عامل آسیب پذیری خود شیفته وار و بزرگ منشی خود شیفته وار بار می گیرند و مدل دو عاملی برازش قابل قبولی دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل، یافته های پژوهش های پیشین را تکرار کرد و از ساختار هفت عاملی مرتبه اول و ساختار دو عاملی مرتبه دوم سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی حمایت کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی برای سنجش خود شیفتگی آسیب شناختی در نمونه ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of reliability and Factor Structure of the Persian Version of Pathological Narcissism Inventory

نویسندگان [English]

  • kazem rasoolzade tabatabaie 2
  • Mohammad Ali Besharat 2
  • Ali asgari 3

چکیده [English]

Objective: the aim of the present research was to determine the reliability and validity of the Persian version of Pathological Narcissism Inventory (PNI). Method: In this descriptive study, 682 students (292 female, 390 male) were selected through the multistage cluster sampling method from different universities in Tehran and Pathological Narcissism Inventory was administered to them. Cronbach’s alpha, test-retest reliability, and confirmatory factor analysis were used to determine reliability and validity of Pathological Narcissism Inventory. Results: The test-retest correlation coefficient for the total scale was 0.90. The cronbach's alpha of the total scale was 0.95 and ranged from 0.78 to 0.92 for its components. Results of first-order confirmatory factor analysis indicated that seven component of PNI load on one factor and seven-factor model fit in Iranian sample. Also, Results of two-order confirmatory factor analysis showed that seven components of PNI load on narcissistic grandiosity and narcissistic vulnerability factors and two-factor model has an acceptable fitness. Conclusion: The obtained results, replicated findings of previous researches and supported the seven first-order factors and two second- order factors of PNI structure. Considering results of this study, the Persian version of the Pathological Narcissism Inventory possess suitable reliability and validity in order to assess the pathological narcissism in Iranian sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narcissistic vulnerability
  • reliability
  • narcissistic grandiosity
  • Confirmatory Factor Analysis
  • pathological narcissism inventory