ساخت و اعتباریابی پرسش نامه مهارت تمرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

زمینه : مهارت تمرکز یکی از مهارت های ضروری یادگیری بشمار رفته و از آن به عنوان مهم ترین عامل موفقیت عملکرد یاد می شود لذا در همین زمینه برای شناخت بهتر آن به ابزار اندازه گیری دقیق نیاز دارد.
هدف : هدف از تحقیق حاضر، ساخت و تعیین ویژگی های روانسنجی ( پایایی و روایی) پرسش نامه مهارت تمرکز است.
روش : کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنان 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد و جهت تجزیه و تحلیل آنها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
یافته ها : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه مهارت تمرکز از 13ماده و دو خرده مقیاس تمرکز ارادی با 8 ماده، و تمرکز غیر اردای با 5 ماده تشکیل شده و از پایایی و روایی نسبتا خوبی برخوردار است.
بحث و نتیجه گیری : برای سنجش میزان تمرکز افراد از این پرسش نامه می توان در تحقیقات یادگیری و بالینی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validitation of concentration skill questionnaire

نویسندگان [English]

  • Karim Savary 1
  • Mohammad Oraki 2
1 Payam noor university of tehran
2 Associate professor & faculty member of educational psychology department , Tehran , Iran
چکیده [English]

Background: The skill of concentration is reckoned as one of the necessary skills of learning and the most important factor of successfulness. Therefore, in order to know it better, sharp measurement tool is needed.
Objective: The present study aims to make and define the psychometric characteristics (validity & reliability) of the questionnaire of concentration skill.
Method: The sample of the present study includes 200 students (100 male & 100 female) of Ahvaz Payam-e-noor university who were selected randomly from population of all students of the university. The research method is descriptive-explorative, and the data is obtained by the researcher's questionnaire and the explorative-confirmative method is used to analyze it.
Result: The finding showed that the questionnaire of the concentration skill include 13 articles, 2 intentional concentration scales with 8 articles, and unintentional concentration with 5 articles and was remarkably reliable & variable.

Conclusion: This questionnaire can be used to measure the amount of individuals' concentration in learning and clinical research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration skill
  • Confirmatory Factor Analysis
  • explatory factor analysis