سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی 3 ابزار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مطالعه اعتبار یابی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و ارزشهای بنیادین بود. در یک مطالعه 899 نفر (585 زن و 314 مرد) دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و بزرگسالان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و برای محاسبه روایی مقیاس ها از سه روش، روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. آلفای کرونباخ هر سه مقیاس در محدوده قابل قبولی بود (α از 565/0 تا 899/0). روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش مولفه های اصلی (PCA) مورد بررسی قرار گرفت، نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه سه بعدی خرد وجود 4 عاملِ خود تأییدی، تاملی، شناختی و عاطفی را تایید نمود، به ترتیب 61/15، 77/6، 72/4 و 28/4 درصد از واریانس کل سهم داشتند. در تحلیل عاملی مقیاس از خود فراروی 2 عامل به نام کیهانی نگری و آرامش و بردباری شناسایی شد و به ترتیب 64/27 و 18/10 درصد از واریانس کل سهم داشتند. در تحلیل عاملی مقیاس ارزش های بنیادی وجود 3 عامل تایید شد، عامل اول بیشتر با مولفه های معنویت، هارمونی و هوش منطبق است، عامل دوم حس طنز و شوخ طبی را نشان می دهد و عامل سوم بیشتر با مولفه گرمی منطبق است و هر بعد به ترتیب 04/32 ، 45/6 و 95/5 درصد از واریانس کل سهم داشتند. برای محاسبه روایی همگرای مقیاسهای خرد از دو شاخص سن و هدفمندی در زندگی استفاده شد، همبستگی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با سن و هدفمندی در زندگی به ترتیب ( 127/0 و 425/0) ؛ ( 169/0 و 518/0 )، ( 091/0 و 292/0 ) به دست آمد. برای محاسبه روایی واگرا از مقیاس از خودبیگانگی استفاده شد همبستگی مقیاس سه بعدی خرد، از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با از خودبیگانگی به ترتیب 309/0- ، 344/0- ، 238/0- به دست آمد. یافته ها نشان داد هر سه مقیاس خرد ابزارهایی روا و پایا هستند اما استفاده از هر مقیاس به هدف پژوهشگر وتعریف او از خرد وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measure of wisdom in iran ( introduce and validate3 scale)

چکیده [English]

The aim of this study was the validation of 3 wisdom scales consist of Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale. In this cross-sectional study, 899 person (585 females and 314 males) high school and college students were selected by multistage cluster sampling and adults were chosen by available Sampling. The Cronbach's alpha was used to calculate the reliability of each scale. Construct validity, Convergent validity and Divergent validity were used to calculate the validity of each scale. Cronbach's alpha for each scale was in the acceptable range (α from 0.565 to 0.899). Construct validity was examined by factor analysis and principal component (PCA), Factor analysis of Three-Dimensional Wisdom Scale confirmed the 4-factor solution, as name Self-approved, reflective, cognitive and affective,they Respectively explained 15.61&6.77 & 4.72 and 4.28 percent of the total variance. Factor analysis of Adult Self-Transcendence Inventory confirmed the presence of 2 factors, Cosmic and Equanimity they Respectively explained 27.64 and 10.18 percent of the total variance. Factor analysis of Fundamental Values Scale confirmed the presence of 3 factors, first dimension is Spirituality, harmony and intelligence, twice is Sense of humor and third is Warmth they Respectively explained 32.04 and 6.45 and 5.95 percent of the total variance. For convergent validity of wisdom scales, two indicators of age and purpose in life were used. The correlation between Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale with age and purpose in life Respectively is (0.127 & .0425), (0.169 &0.518 ) and (0.292 & 0.091) This results showed that all three scales of wisdom have acceptable convergent validity. For Divergent validity of wisdom scales, alienation was used as an indicator. The correlation between Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale, Adult Self-Transcendence Inventory and Fundamental Values Scale with alienation Respectively is -0.309 and -0.344 and -0.238.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • Three-Dimensional Wisdom Scale
  • Self-Transcendence Inventory
  • Fundamental Values Scale