نقش تخطی از بعدیت آزمون در خطاهای همترازسازی مدل‌های نظریه سؤال پاسخ و کلاسیک

سمیه بهمن آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.49153.1991

چکیده
  چکیدهشناسایی عواقب تخطی از مفروضه‌های مدل‌های اندازه‌گیری از دغدغه‌های اصلی در حوزه روانسنجی است، هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش نقض مفروضه تک بعدی بودن در خطای همترازسازی در نظریه کلاسیک و نظریه سؤال پاسخ بود. روش پژوهش آزمایشی و طرح آن طرح عاملی 3×3 بود. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان گروه ریاضی و فیزیک کنکور سراسری سال‌های 1396 ...  بیشتر

مقایسه روشهای ناپارامتری برای تعیین نمره برش در آزمونهای ملاک مرجع با استفاده از شاخص یودن مورد مطالعه: آزمون تولیمو

مریم پارساییان؛ ابراهیم خدایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی؛ سیما نقی زاده

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77090.3508

چکیده
  شاخص یودن یک معیار متداول برای منحنی ویژگی عملکرد (ROC) است که هم کارایی یک آزمون ملاک‌مرجع را می‌سنجد و هم مقدار نمره برش را برای آزمون مشخص می‌کند. این پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابی سه روش برآورد ناپارامتری تجربی، هسته با روش پهنای باند سیلورمن و هسته با روش پهنای باند اعتبارسنجی متقابل ماکسیمم درستنمایی برای محاسبه مقدار شاخص یودن ...  بیشتر

ارزیابی روانی گفتار آزمون دهندگان فارسی آموز خارجی: نقش تکرار و خطای شروع در سطوح مختلف بسندگی زبان فارسی

معصومه استاجی؛ رضا مراد صحرایی؛ منیره شهباز

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73106.3454

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شفاهی آزمونگر-آزموندهنده، یکی از سه وجه کلان روانی در انگارۀ اسکهان (2003؛ 2009)، یعنی روانی اصلاح، را در سطوح مختلف بسندگی اندازهگیری کردهاست. در این انگاره، روانی سه وجه دارد که عبارتند از: روانی سرعت، روانی شکست، و روانی اصلاح. تاکنون هیچ پژوهشی با هدف اندازهگیری روانی گفتار آزموندهندگان فارسیآموز خارجی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی در دانشجویان: رویکرد اخلاق سه‌ وجهی به روانشناسی اخلاق

سیده خدیجه امیریان؛ افصل السادات حسینی دهشیری

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72645.3449

چکیده
  ارزش‌های اخلاقی موضوعی مورد علاقه برای پژوهشگران و عامه مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی (EVA) بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1401- 1400 در دانشگاه تهران بودند که 422 نفر از آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

واکاوی ارزیابانه اعضای هیات علمی از « عوامل پنهان موثر در ذهنیت اساتید بر ارزشیابی های دانشجویان»

مظهر بابائی؛ نارین روحانی؛ فاطمه دیجور

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74822.3480

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی ارزیابانه(Evaluative analysis)عوامل پنهان مؤثر بر ذهنیت اعضای هیات‌علمی دانشگاه در ارزیابی‌های دانشجویان در پایان ترم بود. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پژوهش ارزشیابی از نوع سنجش موقعیتی بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل اعضای هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1402-1401 بود که با روش ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه ناگویی هیجانی و رابطه آن با مکانیزم‌های دفاعی در معلمان

معصومه السادات ابطحی؛ نرگس بخشی

دوره 14، شماره 56 ، تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77578.3519

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه ناگویی هیجانی و رابطه آن با مکانیزم-های دفاعی در معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بودکه به روش نمونه‌گیری در دسترس 500 نفر به عنوان حجم نمونه گروه اول و 90 نفر نیز جهت بازآمایی پرسشنامه در مرحله دوم بصورت ...  بیشتر